Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Курс «Міжкультурна комунікація» (освітній ступінь: магістр)

Невпинний процес інтеграції України до світової економіки, підготовка до вступу до Європейської спільноти, глобалізаційні та міграційні процеси, активізація академічної мобільності студентів вимагають особливого підходу до проблем міжкультурного спілкування. Етнокультурне, лінгвістичне і релігійне різноманіття країн – це сучасне соціальне явище, яке має свій вплив на системи освіти більшості країн світу. В галузі викладання іноземних мов визнається, що студенти потребують не лише суто лінгвістичних знань і компетенцій, а й соціокультурних і міжкультурних. 

Курс «Міжкультурна комунікація» допомагає студентам розвинути розуміння поняття міжкультурної комунікації та усвідомити її значення для ведення сучасного бізнесу. Курс сприяє готовності студентів поділяти культурні погляди інших та їх системи культурних цінностей, здатності дистанціюватись від умовностей у поведінці щодо культурних відмінностей користувачів іноземної мови. У процесі викладання передбачається дослідити взаємозв’язок між лінгвістикою, міжкультурним менеджментом, соціальною психологією, міжкультурною комунікацією і т. д. 

Метою викладання та вивчення даного курсу є підготовка конкурентних фахівців і креативних особистостей до ефективної міжкультурної комунікації на іноземній мові в академічному і професійному оточенні; ознайомлення студентів з теоретичними положеннями щодо особливостей міжкультурної комунікації та формування міжкультурної компетенції та практичних навичок взаємодії з представниками різних культур та різних країн.

Предметом курсу є концепції культури та впливу, який можуть мати культурні відмінності на комунікацію; теорії культури та комунікації, культурні системи та сфери, запропоновані відомими вченими з міжкультурної комунікації; комунікативні стратегії, що сприяють розвитку міжкультурної взаємодії.

Завданнями курсу є:

– проаналізувати основні концепції предмету та головні підходи до міжкультурної комунікації;

– з’ясувати та критично оцінити основні проблеми та головні теорії міжкультурної комунікації;

– визначити зміни у характері розвитку міжкультурної комунікації за певний період історії;

– розвинути ефективні навички спілкування студентів з представниками різних культур;

– проаналізувати відмінності у міжкультурній комунікації у представників різних професійних груп. 

– розвинути почуття національної гідності студентів у мультикультурному середовищі. 

Опис очікуваних навчальних досягнень. Підходи та принципи викладання курсу, що є міждисциплінарними за своєю сутністю, передбачають, що після закінчення курсу студенти мають

Розуміти: 

– місце міжкультурної комунікації в стратегіях управління бізнесом;

– особливості культурних систем, сфер та суб’єктів суспільного розвитку.

Знати: 

– засади теорій, що пояснюють поняття культури, міжкультурної комунікації і корпоративної культури;

– сутність комунікативних, культурних та бізнес факторів, які впливають на міжкультурну комунікацію;

– специфіку культурних поведінкових моделей та «культурних ціннісних систем», що демонструються національними культурами;

– причини виникнення невдач в міжкультурній комунікації і міжкультурних конфліктів;

– форми вияву елементів, що впливають на інтерпретацію культурних явищ;

– особливості мовних та комунікативних стилів і стратегій, притаманних різним культурам.

Уміти:

– використовувати концептуальний апарат курсу;

– застосовувати різні види та моделі комунікативної поведінки у типових світських і професійних ситуаціях; 

– розробляти та застосовувати доцільні мовні та комунікативні стратегії;

– застосовувати знання у практичних ситуаціях, включаючи переговори, презентації, ділові зустрічі та трудові відносини;

– розробляти стратегію вирішення міжкультурних конфліктів;

– виявляти толерантне ставлення до представників інших культур; 

– розуміти особливості міжнародних і національних цінностей і переконань;

– аналізувати особливості корпоративних культур у певних професійних контекстах;

– застосовувати міжкультурне розуміння у процесі усного і писемного спілкування;

– здійснювати ефективну ділову взаємодію іноземною мовою з представниками різних культур;

долати стереотипи  стосунках.

Володіти стійкими навичками:

– ведення логічного, структурованого дискурсу на засадах партнерства в межах переговорного процесу;

– виступу з індивідуальними презентаціями широкого кола тем у міжкультурному середовищі; 

– створення і підтримки діалогу культур щодо широкого кола проблем, пов’язаних зі спеціальністю;

– ведення ділової кореспонденції, укладання колективних угод та контрактів з фахових питань з високим ступенем між культурної коректності.

 

 
Остання редакція: 18.03.16