Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Іноземна мова за професійним спрямуванням (К-ра Іноземних мов і міжкультурної комунікації)

Сучасні вимоги до підготовки майбутнього економіста потребують від нього бути плідним учасником міжкультурної комунікації; мати необхідні навички та вміння професійного, ділового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; бути спроможним отримувати новітню фахову інформацію через іноземні джерела.

Загальною метою викладання та вивчення дисципліни є підготовка конкурентних фахівців і креативних особистостей до ефективної комунікації на іноземній мові у навчальному і професійному оточенні.

Програма навчальної дисципліни розрахована на досягнення рівня володіння мовою РВМ В2 і забезпечує такі спеціальні дисципліни: «Основи економічної науки», «Міжнародна економіка», «Міжнародний менеджмент», «Міжнародна торгівля», «Міжнародні фінанси», «Міжнародний маркетинг», «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародний облік і аудит» тощо.

Зміст програми спрямований на формування професійної комунікативної компетентності, що розглядається як мовна поведінка, яка вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих знань та умінь), соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з навчанням і роботою. Значна увага при цьому приділяється формуванню та вдосконаленню володіння різними видами мовленнєвої діяльності, а саме рецепції (сприйманню), продукції, інтеракції та медіації (усній або писемній).

По закінченню курсу студенти повинні вміти:

·        читати частково адаптовані тексти за фахом із різною цільовою настановою;

·        читати та розуміти в цілому/головні думки тексту за фахом, перекладати їх, користуючись словником;

·        вилучати необхідну інформацію та інтерпретувати її у відповідній формі (реферат, анотація, відповіді на запитання до тексту, переказ і т. ін. у письмовій або усній формі);

·        використовувати у своїй практичній діяльності інформацію, здобуту у відповідних іншомовних джерелах;

·        виступити з короткою доповіддю на задану тематику, додержуючись елементарних правил презентації;

·        висловитися за професійною тематикою, використовуючи лінійний послідовний стиль представлення інформації;

·        висловлювати свою точку зору, наводячи аргументи «за» і «проти»;

·        підтримувати спілкування на теми, що стосуються повсякденного життя, навчання та професійної діяльності, демонструючи достатній ступінь швидкості та спонтанності;

·        брати активну участь у обговоренні чи дискусії, наводячи релевантні пояснення, аргументи і коментарі. Оцінювати різні точки зору, альтернативні пропозиції;

·        розуміти на слух головні думки складного мовлення за професійною тематикою та нормативне усне мовлення на теми повсякденного життя;

·        вирішити проблемні ситуації, які можуть виникнути під час подорожі за кордон;

·        у письмовій формі узагальнити інформацію та аргументи з відповідних джерел;

·        написати резюме, скласти елементарний діловий лист, заповнити різні інформаційні формуляри, інші папери (залежно від специфіки майбутньої професійної діяльності).

 

Остання редакція: 21.12.16

Публікаціі з предмету

  • Іноземна мова за професійним спрямуванням 056 (254.5 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної  дисципліни «Іноземна мова» галузь знань «05-Соціальні та поведінкові науки »спеціальність (освітня програма) «056-Міжнародні економічні відносини »21 Грудня 2016 р.
  • Іноземна мова за професійним спрямуванням 6Ю01 (1 MB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Іноземна мова” галузь знань«08-Право» спеціальність  «081-Право» Спеціалізація  «6Ю01-Правознавство»21 Грудня 2016 р.
  • Іноземна мова за професійним спрямуванням 6М04 (112.3 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Іноземна мова» Галузь знань «07-Управління та адміністрування» спеціальність «076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація  «6М04-Міжнародний бізнес»21 Грудня 2016 р.
  • Іноземна мова за професійним спрямуванням 6М01,6М02 (256.5 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни  «Іноземна мова» галузь знань «05-Соціальні та поведінкові науки »спеціальність «051-Економіка »спеціалізація  « 6М01-Міжнароднаекономіка »та «6М02Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення»21 Грудня 2016 р.
  • KEPIT workbook essay (475.5 KB)18 Грудня 2015 р.
  • KEPIT workbook graphs (3.5 MB)18 Грудня 2015 р.
  • Іноземна мова за професійним спрямуванням спец.6503 (поглиблене вивчення) (90 KB)паспорт навчальної дисципліни  “Іноземна мова за професійним спрямуванням”для спец. 6503  . Дисципліна бакалаврського рівня.02 Листопада 2015 р.
  • Іноземна мова за професійним спрямуванням 6402 (86.5 KB)паспорт навчальної дисципліни  “Іноземна мова за професійним спрямуванням”для спец. 6402 . Дисципліна бакалаврського рівня.02 Листопада 2015 р.
  • Іноземна мова за професійним спрямуванням, спец. 6506 (126 KB)паспорт навчальної дисципліни  “Іноземна мова за професійним спрямуванням”для спец 6506  02 Листопада 2015 р.