Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Латинська мова

Латинська мова на юридичному факультеті одночасно з загальноосвітньою функцією виконує роль допоміжної дисципліни в підготовці фахівців-правознавця (являючи собою мову писемних джерел римського права і міжнародну мову правознавчої термінології).

Метою вивчення латинської мови єоволодіння основами елементарної граматики латинської мови, вироблення вміння читати і перекладати із словником оригінальних юридичних текстів (середньої важкості), нагромадження лексичного запасу обсягом 300 слів, уміння практично користуватися правознавчою термінологією. Крім того студенти мають засвоїти близько 200 виразів юридичної фразеології.

         Завдання:

1.  Викласти студентам систему теоретичних знань з фонетики, морфології, лексики, словотворення, синтаксису латинської мови; сформувати знання про граматичні категорії іменника, прикметника, числівника, займенника, дієслова; функціональну семантику іменних та дієслівних форм (значення форм прямих та непрямих відмінків, однини та множини, форм часу, способу, стану дієслів); особливості узгодження підмета та присудка у простому реченні.

2.  Сформувати у студентів лексичний мінімум (бл. 400 кореневих слів).

3.  Виробити у студентів навички читати, перекладати латинські тексти, виконувати граматичний аналіз речень, визначати граматичні форми в контексті та поза контекстом, визначати функціональну семантику іменних та дієслівних форм, адекватно відтворювати при перекладі граматичні конструкції, встановлювати формальні та функціонально-семантичні відношення між граматичними явищами, віднаходити відповідники граматичних явищ в інших мовах.

4.  Закріплювати, систематизувати, розширювати знання загально мовознавчих понять.

Основною формою при організації навчального процесу є практичне заняття, передбачена також індивідуальна та самостійна робота студентів.

 

Після опанування курсу даної дисципліни студент повинен набути таких компетенцій:

1.  Читати зі словником та розуміти латинські тексти з фаху.

2.  Вміти письмово перекладати з латинської мови на рідну мову тексти за юридичною тематикою.

3.  Оволодіти словниковим запасом (не менше 400 слів)

4.  Знати найбільш поширені сентенції та вирази латинської юридичної фразеології (не менше 200 виразів).

5.  Вміти практично користуватися латинською правознавчою термінологією.

Остання редакція: 18.03.16

Публікаціі з предмету

  • Латинська мова (юридична фразеологія) 6Ю01 (111.1 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної  дисципліни “Латинська мова (юридична фразеологія)” галузь знань«08-Право» спеціальність «081-Право»Спеціалізація «6Ю01-Правознавство»21 Грудня 2016 р.
  • Латинська мова (юридична фразеологія) спец. 6401 (64.5 KB)паспорт навчальної дисципліни  “Латинська мова” (юридична фразеологія) спец. 6401 . Дисципліна бакалаврського рівня.02 Листопада 2015 р.