Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації здійснюється в контексті виконання загальнофакультетської держбюджетної теми “Лінгвістичний компонент міжкультурної комунікації”, зокрема розділу “Проблеми та перспективи розвитку міжкультурної комунікації в умовах глобальної економічної інтеграції».

Слід виділити два основні напрямки цієї діяльності:

По-перше, це наукові дослідження в галузі педагогіки та методики викладання іноземних мов, які виконуються у відповідності з мовною політикою Європейського Союзу і направлені на формування іншомовної комунікативної компетенції студентів. Основні зусилля колективу кафедри зосереджені на впровадженні новітніх технологій навчання іноземним мовам (зокрема методики CLIL, CALL), дистанційних форм навчання та дослідження їх ефективності. Результати наукових доробок презентуються та обговорюються на засіданнях постійнодіючого науково-методичного семінару в роботі якого крім членів кафедри приймають участь і іноземні фахівці та експерти (професор міжнародної економіки університету Редлендс Дж. Грошек, професор економіки університету Нью-Йорка Гр. Гарднер, спеціальний радник держ. секретаря США з глобальних молодіжних питань Р.Фероу та інші), найбільш цікаві та актуальні з них доповідаються на всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, а також публікуються у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях.

По-друге, це наукові дослідження в галузі філології, які охоплюють широке коло питань:

  • теорія міжкультурної комунікації
  • особливості перекладу текстів економічного дискурсу
  • лексико-граматичні особливості мови юридичних документів
  • фразеологія англійського ділового дискурсу
  • новітні технології іншомовної освіти
  • шляхи ефективного формування професійно орієнтованої комунікативної компетентності

   Наукові розробки кафедри знаходять практичне застосування у навчальному процесі. Прикладом цього є впровадження широкорозповсюдженої в країнах Європи методики вивчення іноземних мов через вивчення фахових дисциплін, яке відбувається при постійній взаємодії з викладачами фахових кафедр.В поточному році кафедра впровадила у навчальний процес новий міждисциплінарний інтегративний магістерський курс «Міжкультурна комунікація». Головною метою курсу,який було підготовлено командою викладачів є формування міжкультурної компетенції та практичних навичок взаємодії з представниками різних культур і країн. В межах цього курсу відбувається міжнародний проект «Міжкультурна комунікація», керівниками якого виступають проф.Г. Гарднер (США) та О.Циркун (КНЕУ).

   Викладачі кафедри разом з колегами української мови і літератури та кафедри німецької мови організували, підготували та провели Міжнародну науково-практичну конференцію «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті ВНЗ», яка відбулася 15 березня 2016 року за сприянням програми уряду США ім.Фулбрайта, міжнародній освітній організації «PearsonEducation», «CambridgeEnglishLanguageAssessment» , «Macmillan».  

   Проведення студентських наукових конференцій, круглих столів, міжнародних олімпіад – ще один аспект діяльності кафедри по залученню студентів до науково-дослідницької роботи.

   За останній період результати наукових доробок кафедри знайшли своє відображення у  навчальних посібниках (18), наукових статтях (102) та  доповідях на всеукраїнських та міжнародних конференціях (147), та були використані при складанні англо-українського словника термінів з економіки та підприємництва.

 

Остання редакція: 19.10.16