Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Друга іноземна мова

В наш час коли незалежна Україна набуває всесвітнього визнання на міжнародній арені, коли міжнародні зв’язки нашої  держави стрімко розвиваються, не можна вважати себе спеціалістом з вищою освітою, не володіючи бодай однією іноземною мовою. Для студента факультету «Міжнародної економіки та мeнеджменту» знання двох іноземних мов є нагально потрібним.

  Мета дисципліни  друга іноземна мова – формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції на рівні В1 у всіх видах мовленнєвої діяльності в межах побутової, країнознавчої та загальноекономічної тематики.

Для дійсно ефективної участі в комунікації студенти повинні оволодіти необхідними компетенціями, які є компонентами іншомовної комунікативної компетенції, а саме:

лінгвістичною (лексичною, граматичною, орфографічною та іншими, що відносяться до мови як системи незалежно від соціолінгвістичного значення їх варіантів і від прагматичної функції їх реалізації;

         – соціолінгвістичною, що стосується соціокультурних умов користування мовою. Соціолінгвістичний компонент включає: правила ввічливості; норми, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, соціальними групами; лінгвістичні кодифікації деяких основних ритуалів у житті суспільства тощо;

         – прагматичні, які пов’язані з функціональними вживаннями лінгвістичних засобів: продукування мовних функцій, актів мовлення і т. ін. Вони пропонують програми інтерактивних обмінів, а також стосуються умінь дискурсу,  ідентифікації типів і форм текстів, іронії тощо.

У цілому навчальний процес повинен забезпечити виконання головної мети – гармонійного розвитку всіх складових компонентів іншомовної комунікативної мовленнєвої компетенції.

Значна увага при цьому приділяється формуванню та вдосконаленню володіння різними видами мовленнєвої діяльності, а саме рецепції (сприйманню), продукції, інтеракції та медіації (усній або писемній).

Рецептивнівиди діяльності включають читання та сприймання різних джерел інформації.

Продуктивнівиди (усна презентація, писемне тренування, ділові документи, доповіді та інші) виконують важливу функцію в академічних та професійних сферах.

Інтеракція– це усний та/або писемний обмін у якому беруть участь щонайменше 2 індивіда, і в якому чергуються продукція та рецепція. Інтеракція є дуже важливою у використанні та вивченні мови з точки зору її центральної ролі у процесі спілкування.

Медіативні види діяльності – опрацювання/переробка існуючого тексту – займають важливе місце у лінгвістичному функціонуванні суспільства. Усний або письмовий переклад, перефраз, передача змісту або запис надають третій стороні формулювання вихідного тексту, до якого третя сторона не має прямого доступу.

         Після закінчення курсу з дисципліни студенти повинні:

·        мати базовий лексичний репертуар для читання і розуміння головного змісту оригінальних текстів (частково адаптованих) за фахом та спілкування за професійною тематикою;

·        мати достатній діапазон мовлення для того, щоб чітко висловлюватися на теми, що передбачені програмою, наводячи аргументи «за» і «проти»;

Студенти повинні вміти:

·        читати частково адаптовані тексти за фахом із різною цільовою настановою;

·        читати та розуміти в цілому/головні думки тексту за фахом, перекладати їх, користуючись словником;

·        вилучати необхідну інформацію та інтерпретувати її у відповідній формі (реферат, анотація, відповіді на запитання до тексту, переказ  та ін. у письмовій або усній формі);

·        використовувати у своїй практичній діяльності інформацію, здобуту у відповідних іншомовних джерелах;

·        виступити з короткою доповіддю на задану тематику, додержуючись елементарних правил презентації;

·        висловитися за професійною тематикою, використовуючи лінійний послідовний стиль представлення інформації;

·        висловлювати свою точку зору, наводячи аргументи «за» і «проти»;

·        підтримувати спілкування на теми, що стосуються повсякденного життя, навчання та професійної діяльності, демонструючи достатній ступінь швидкості та спонтанності;

·        брати активну участь у обговоренні чи дискусії, наводячи релевантні пояснення, аргументи і коментарі. Оцінювати різні точки зору, альтернативні пропозиції;

·        розуміти на слух головні думки складного мовлення за професійною тематикою та нормативне усне мовлення на теми повсякденного життя;

·        вирішити проблеми ситуації, які можуть виникнути під час подорожі за кордон;

·        у письмовій формі узагальнити інформацію та аргументи з відповідних джерел;

·        написати резюме, скласти елементарний діловий лист, заповнити різні інформаційні формуляри, інші папери (залежно від специфіки майбутньої професійної діяльності).

 

Остання редакція: 18.03.16

Публікаціі з предмету

  • Друга іноземна мова спец.6503, 6.030206 (83.5 KB)паспорт навчальної дисципліни  “Друга іноземна мова”, Галузь знань «0305 – Економіка і підприємництво», спеціальність «6503 - Міжнародна економіка»; галузь знань «0302 – Міжнародні відносини», спеціальність «6.030206 – Міжнародний бізнес»   20 Листопада 2017 р.
  • Друга іноземна мова 6.030206 (1.5 MB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “ Друга іноземна мова»  галузь знань «0305-Економіка і підприємництво »спеціальність «6503-Міжнародна економіка » галузь знань «0302-Міжнародні відносини», спеціальність «6.030206-Міжнародний бізнес»20 Листопада 2017 р.