Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кафедра української мови та літератури

Кафедра української мови та літератури – структурний підрозділ факультету міжнародної економіки і менеджменту. Сучасним пріоритетом роботи колективу кафедри є формування високої мовної компетенції майбутніх економістів та фахівців інших галузей, конкурентоспроможних на вітчизняному та міжнародному ринках праці. У наукових дослідженнях викладачів представлено оригінальні авторські концепції українського художнього та професійного економічного дискурсів, що враховують національний і кроскультурний компоненти. Постійне співробітництво кафедри з інститутами Національної академії наук та провідними навчальними закладами України сприяє розвитку теоретичної лінгвістики, зокрема стилістики та термінознавства, удосконаленню  методик викладання української мови як іноземної, налагодженню сучасного педагогічного діалогу між студентом та викладачем.


 

Детальніше про кафедру »

У 1961 році як підрозділ Київського інституту народного господарства було  створено кафедру російської мови, першим завідувачем якої став кандидат філологічних наук І.І. Ярмак.
За час існування кафедри, яка допомагала іноземним студентам опановувати російську мову як мову навчання, її очолювали кандидати філологічних наук Валентина Степанівна Шишлова, Кіра Всеволодівна Ковальова, Ніна Степанівна Посталовська, кандидат педагогічних наук Галина Олексіївна
Жученко.

У зв’язку з процесами національної відбудови в українському суспільстві, з розширенням функційного статусу української мови як державної в університеті введено нову дисципліну “Українська мова”. Кафедру перейменовано, і з 1989 року кафедру української та російської мов  очолила доктор філологічних наук, професор Ядвіга Вацлавівна Януш. Із впровадженням дисципліни гуманітарного циклу “Українська література” з 2000 року в КНЕУ функціонує кафедра української мови та літератури. До складу кафедри входять три секції:

1. Секція української мови та літератури.
2. Секція української та російської мов як іноземних.
3. Секція польської мови.

З 2003 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Лариса Степанівна Козловська.

Специфіка функціонування мовної кафедри в економічному університеті найтісніше пов’язана з гуманізацією вищої освіти. Удосконалюючи знання студентів рідної мови, навчаючи їх польської мови або навчаючи української, російської мов іноземних студентів, викладачі вважають пріоритетом  сформувати мовну та культурну компетенції як частини освітньої компетентності, сприяти особистісному і професійному зростанню студентів, виховати національно свідомого патріота, забезпечити статус української мови як культурно-корпоративного коду КНЕУ.

Інноваційність навчального процесу полягає не лише в удосконаленні формальному, але, насамперед, – у вдосконаленні змісту навчального матеріалу, який повинен бути проблемним, висвітлювати найбільш сучасні й актуальні питання дисципліни, базуватися на глибокій науковій основі з урахуванням останніх теоретичних досліджень та практичних розробок галузі. Саме такий підхід дає змогу навчити студента творчо сприймати інформацію, критично аналізувати, виробляти методи вирішення проблемних питань, дискутувати та обстоювати власну думку, грамотно оформлювати результати своїх досліджень. На кафедрі розроблені програми нових курсів та вдосконалено уже наявні, підготовлені комплекси мультимедійних лекцій з різних дисциплін, започаткована традиція проведення бінарних лекцій. Викладачі кафедри на лекційних та практичних заняттях намагаються раціонально активізувати сучасні тренінгові технології з тим, щоб сформувати у студентів відповідні мовно-професійні компетенції.
Очевидним здобутком побудованої на традиціях навчальної діяльності кафедри стало формування моделі рідномовної освіти в неспеціальному внз, що об’єднує українську словесність, культуру наукової мови, українську мову за професійним спрямуванням, ділову українську мову, мовну культуру сучасної бізнесової комунікації, сучасний риторичний канон, прикладну риторику, модель українськомовної освіти для іноземних студентів, а тепер іще й польської мови як іноземної. Тільки протягом п’яти років викладачі кафедри підготували до друку  11  навчальних видань  (104 друк.а.), серед яких: «Українська мова як іноземна. Ч.2.» (2011р.), «Українська словесність (2011), «Говоримо і пишемо правильно. Порадник з правопису, вимови та слововживання» (2011), «Культура мови. Усна наукова комунікація:порадник для магістрантів та аспірантів вищих навчальних закладів економічного профілю»(2011), «Українська мова для студентів-економістів із близького зарубіжжя: практикум» (2012), «Культура наукової мови: практикум для студентів-економістів» (2013), «На допомогу майбутньому менеджеру: мовний практикум»(2014), «Корректировочный курс русского языка для иностранных студентов-экономистов» (2015), «Як досягти успіху в діловій комунікації (мовний тренінг)» (2015) та ін.
Інноваційною стала презентація нового навчального курсу польської мови (вересень 2014), започатковані в КНЕУ Дні Польщі та спільні заходи кафедри і консульства Республіки Польщі, Спілки поляків України, до яких завдяки зусиллям викладачів (Л.Бондарчук, Л.Єрмак) постійно залучені студенти вже двох факультетів університету. Підтримка  такого міжкультурного вектора мовної освіти в університеті й нового напряму діяльності кафедри відбувається за рахунок активізації українсько-польських комунікацій, реалізації спільних проектів (монографії, двосторонні майстер-класи, обмін студентами, викладацьке стажування: Варшава, Люблін, Краків).

Одним із завдань  вищої школи є  підготовка майбутніх фахівців певної галузі суспільного виробництва, орієнтованих на наукову діяльність, які повинні поглиблено засвоїти теоретичні знання й отримати практичні компетенції. Тому й освітні технології навчання повинні бути відкритими до інноваційних пошуків, науково ємними. Педагогічний діалог є двостороннім, і викладач повинен бути не просто професіоналом, а й науковцем, дослідником. У цьому контексті 103 наукові статті (37 друк.арк.) за п’ять років репрезентують наукові та методичні зацікавлення викладачів кафедри.
Практичний рівень наукової роботи викладачів представляє участь у наукових конференціях різного рівня. Спільно з мовними кафедрами факультету ініційовано та проведено вже 2 міжкафедральні семінари (матеріали мають статус електронної публікації), започатковано традицію міжнародної науково-практичної конференції для обміну дослідницьким та методичним інноваційним досвідом. Протягом визначеного періоду За останні п’ять років викладачі кафедри взяли участь у 51 міжнародній та всеукраїнській конференції.
Для підвищення наукового та професійного рівня викладачів, координації міждисциплінарних досліджень традиційним є і будуть наукові партнерські відносини з установами Національної академії наук України (Інститутом української мови, Інститутом літератури та Інститутом мовознавства), вищими навчальними закладами (зокрема Київським національним університетом імені Т.Шевченка, Національним педагогічним університетом, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Національним лінгвістичним університетом та ін.)
Основною метою сучасної вищої освіти є не лише формування всебічно освіченої особистості, здатної науково мислити та професійно приймати рішення, а й виховання національно свідомого молодого інтелектуала, інтелігентної та діяльної особистості. Виховний аспект у роботі кафедри є так само вагомим, оскільки в аудиторний та позааудиторний час викладачі кафедри мають можливість посилити саме гуманітарний складник мовної освіти, підвищити загальнокультурний рівень студентів, гуманізувати власне діалог «студент-викладач». Цьому сприяє й активна робота літературної студії кафедри «Українське слово», адже студенти активно долучаються до рідної культури, беручи участь у літературних диспутах, літературних вечорах, всеукраїнських студентських семінарах.Гостями студентів КНЕУ протягом лише двох останніх років були відомі українські діячі культури та майстри українського словесного мистецтва (І.Малкович, Д.Павличко, Є.Сверстюк). Конкурси, які стали доброю традицією кафедри («Моя мала батьківщина», «Мовна ситуація в моєму регіоні», представлення поетичних здобутків студентів КНЕУ, проведення перших етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу та Всеукраїнської олімпіади), виявляють справжню зацікавленість студентської молоді в соціально-гуманітарних проблемах. Сайт кафедри і постійне прагнення наповнити головну сторінку сайту КНЕУ національно позначеною культурологічною інформацією є пріоритетним напрямком кафедральної роботи. Матеріали розділу «Студентські роботи» дають змогу розширити межі представлення викладацьких здобутків та студентської творчості як в рамках університету, так і поза ним.
Набутий досвід співпраці є достатньо вагомим підґрунтям участі колективу кафедри в інноваційних процесах, започаткованих в університеті, пов’язаних з діяльністю дослідницьких інститутів для поглибленого та активного дослідження сучасної економічної науки. Це підтримує мовний аспект  таких досліджень, роблячи актуальною їх мовну експертну оцінку з метою кодифікації мови економічної науки. Для цього кафедра започаткувала віртуальне довідкове бюро, яке пропонує відповіді на актуальні питання фахової (і не тільки) комунікації.
Завдання вищої школи полягає не лише в наданні студентові системи знань. Його потрібно навчити самостійно набувати знання, уміти аналізувати й робити висновки, на практиці застосовувати набуте. Відповідно до вимог європейської освіти кафедра бачить своє завдання, насамперед, у вдосконаленні саме цього складника, в удосконаленні методів і засобів навчання, підготовці навчально-методичних матеріалів для допомоги студентам у навчальному процесі, використанні інноваційних методик для якісного покращення мовно-педагогічного дискурсу. Отже, підтримка на належному рівні, який відповідає статусу університету як провідного осередку економічної науки в Україні, якісних показників усебічної діяльності професорсько-викладацького колективу кафедри є одним з найбільш вагомих складників іміджу КНЕУ. 


 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни
Українська мова як іноземна

Мета дисципліни - надати іноземним студентам мовні та мовленнєві знання як підґрунтя професійної підготовки за обраною спеціальністю.

Завдання дисципліни - сформувати у студентів необхідні навички та вміння в усіх видах мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, усне мовлення, писемне мовлення), забезпечуючи можливість спілкування в українському мовному середовищі (навчання, побут, культура) та здобуття відповідної спеціальності

Українська словесність

Мета дисципліни - удосконалити системні теоретичні мовні знання та сформувати у студентів комплекс мовних і комунікативних компетенцій, застосовуваних у всіх сферах комунікації. 

За умов успішного вивчення дисципліни студент зможе:

-  організовувати комунікацію відповідно до норм сучасної літературної мови;

-  аналізувати й створювати текст будь-якої стильової належності, зокрема професійного спрямування;

-  використовувати правила мовного етикету в будь-якій ситуації спілкування;

- аналізувати й оцінювати різні комунікативні ситуації для виявлення  оптимальних засобів спілкування;

- добирати необхідні комунікативні стратегії й тактики для успішної усної та писемної професійної комунікації

Культура наукової мови

Мета дисципліни  – сформувати високий рівень мовної компетенції майбутнього фахівця в науково-орієнтованому навчанні, поглибити знання студентів про сучасну економічну терміносистему відповідно до спеціальності, навчити їх самостійно творити мовну стратегію  в сучасній науковій комунікації

Польська мова

Мета дисципліни - навчити студентів говорити й писати польською мовою в різних сферах професійної діяльності та побуту, доцільно використовувати засоби мовного етикету в ситуаціях реального мовного спілкування, ознайомити з основними економічними термінами польською мовою, основами складання ділових паперів польською мовою, що створить додаткові конкурентні переваги майбутнього фахівця на сучасному ринку праці

Практична риторика

Мета дисципліни - актуалізувати знання про специфіку усної професійної комунікації, сформувати комплекс компетенцій для створення монологу та діалогу в публічному спілкуванні. Вивчення дисципліни допоможе студентам у навчальній практиці економічного університету підтримати мовний імідж вправного оратора, що вільно орієнтується у фаховій проблематиці та вміє її репрезентувати

Мовна культура сучасної бізнес-комунікації

Мета дисципліни – вироблення стійких навичок мовної культури сучасної бізнес-комунікації; підвищення рівня комунікативної компетенції майбутніх фахівців з міжнародної економіки та підприємницької діяльності; формування національної мовної особистості студента-економіста

Мистецтво презентації

Мета опанування дисципліни – формування комплексу знань про риторичні канони, комунікативні та інформаційні технології як основи успішної презентації для застосування в навчальній практиці економічного університету та подальшій професійній діяльності

Копірайтинг
Студентські_відеопроекти
Контакти

Адреса: просп,Перемоги, 54/1, 1 корпус, кім. 523
Телефон: 371-62-92
Електронна адреса: ukrmova_lit@ukr.net, kukr@kneu.edu.ua

 

 

Конференції, наука та інновації

   Мета наукової діяльності кафедри як мовного підрозділу університету та факультету – унормування й кодифікація мови сучасного економічного дискурсу з урахуванням специфіки субмов економічних спеціальностей. Сьогодні спільно з мовними кафедрами факультету кафедра працює над розділом «Проблеми та перспективи розвитку міжкультурної комунікації в умовах глобальної економічної інтеграції» факультетської теми «Глобальна економічна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, національні інтереси»

O Katedrze

Katedra języka ukraińskiego i literatury

O Katedrze
Katedra języka ukraińskiego i literatury stanowi integralną część Wydziału Gospodarki Międzynarodowej i Zarządzania Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego imienia Wadyma Hetmana. W murach uniwersytetu Katedra języka ukraińskiego i literatury istnieje od 1961 r

Визначні дати

2018

квітень

14.04 - 130 років від дня народження Леоніда Булаховського українського мовознавця, автора праць із загального, українського і російського мовознавства, славістики, методики викладання мови та ін