Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інновації у банківській діяльності

Керівник науки - канд.екон.наук, доц. Ходакевич Сергій Іванович
Мета науки – забезпечити студентам набуття знань, вмінь, навичок у поглибленні фахових компетенцій щодо пошуку, розробки, впровадження та використання інновацій в банківській діяльності, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку банківської справи на інноваційних засадах.
Завдання – вивчення новітніх підходів щодо пошуку, розробки та впровадження інновацій в банківській діяльності, забезпечення результативності формування та використання інноваційного потенціалу банків, ефективності інвестування в інновації; набуття вмінь обґрунтовувати напрями пріоритетного інноваційного розвитку банку.
Предмет науки - відносини, що виникають у процесі управління банками інноваційною діяльністю.
Місце науки в навчальному процесі підготовки фахівців
Наука  «Інновації у банківській діяльності» є нормативною у  магістерських програмах за спеціальністю «Банківська справа», доповнює та поглиблює знання, які студент отримує при вивченні таких наук і дисциплін, як: «Операції банків та небанківських кредитних установ», «Аналіз діяльності банків та небанківських кредитних установ», «Управління банківськими ризиками», «Міжнародні розрахунки та валютні операції».
У результаті вивчення науки студент повинен:
знати:
•          сучасні організаційні форми здійснення інноваційної діяльності, її основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників;
•          сутність, роль та види інновацій в банківській діяльності;
•          сучасні тенденції розвитку банківських технологій, банківського бізнесу;
•          стратегії виходу банків з кризового стану на основі впровадження інновацій;
•          інструментарій залучення інвестицій в інновації та методичні засади оцінювання результативності інвестування в банківській сфері;
вміти:
•          обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку з врахуванням потреб та особливостей національної економіки на засадах економічної футурології;
•          збирати та систематизувати маркетингову інформацію з метою відбору цільових ринків, вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційного продукту;
•          оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного потенціалу банку та обґрунтовувати пріоритетні напрямки його нарощення;
•          розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення ефективності інноваційного розвитку банку;
•          ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а також контролювати їх рівень засобами ризик-менеджменту.

Остання редакція: 06.10.16