Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Макрофінансовий ризик-менеджмент (викл. укр. м. / викл. англ. м.)

Викладачі: Котіна Г.М., к.е.н., ст.викл., Степура М.М. ., к.е.н., ст.викл.

Метою навчальної дисципліни «Макрофінансовий ризик-менеджмент» є формування знань з організації та функціонування фінансового ризик-менеджменту на рівні держави, а також набуття практичних навичок з управління державними фінансовими ресурсами.  Основні завдання: вивчення теоретичних та організаційних основ управління ризиками на макрорівні; вивчення прийомів і методів, що використовують в процесі державного фінансового ризик-менеджменту відповідні суб’єкти та доцільність їх використання; оволодіння стратегією управління ризиками в сфері державних фінансів, та моніторинг основних факторів, що впливають на фінансову стійкість та платоспроможність держави; формування навичок щодо вимірювання та оцінки фінансових ризиків на макрорівні та визначення переваг в процесі прийняття управлінських рішень щодо ефективного розподілу і використання державних фінансових ресурсів.

Професійні компетенції, що формуються при вивченні дисципліни:

  • проводити розрахунки показників оцінки ризиків дохідної і видаткової частини бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу;
  • вміти оцінювати боргові ризики держави;
  • володіти навичками з ризик-менеджменту в державних фінансових органах та на державних підприємствах;
  • володіти методами контрольної роботи фінансових органів держави.
     
Остання редакція: 20.03.17

Публікаціі з предмету