Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Виробнича практика (К-ра Фінансів)

В результаті проходження виробничої тренінг-практики студентибакалаврату отримають практичний досвід фінансової діяльності тапоглиблять набуті під час навчання знання з теоретико-методичних аспектівфункціонування фінансової системи держави щодо функціонуванняфінансової системи держави та формування професійних компетенцій в сферідержавного фінансового менеджменту, в сфері управління корпоративнимифінансами та функціонування фінансового ринку. Студенти вмітимуть на

основі розрахунків за публічною бюджетною звітністю робити висновки щодофінансової стійкості за окремими складовими державних фінансів;вирішувати дискусійні питання щодо розподілу коштів, надавати пропозиціїщодо вдосконалення структури бюджету та пошуку шляхів збільшенняефективності планування і використання бюджету, оцінювати ефективність фінансування інвестиційних проектів держави та здійснення державнихвитрат. Крім того, здійснюватимуть розрахунок та аналіз динаміки показниківліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, діловоїактивності; вартості бізнесу за різних методичних підходів та приймати

рішення щодо управління фінансами конкретного суб’єкта господарювання зарезультатами такої оцінки. Студенти отримають практичні навички щодомакроекономічного, галузевого аналізу та аналізу діяльності корпорації,визначення внутрішньої вартості її акцій, здійснення технічного аналізу тастворення оптимального портфелю цінних паперів за заданих обмежень;розрахунку та аналізу показників розвитку страхового ринку в цілому, а такождіяльності окремих його суб’єктів (страхових компаній, страховихпосередників, інших учасників ринку).

Остання редакція: 20.03.17

Публікаціі з предмету