Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансова безпека

Метою вивчення дисципліни «Фінансова безпека» є формування у студентів об’єктивного розуміння ролі і місця фінансової безпеки у забезпеченні економічної безпеки господарюючих суб’єктів та науково-методичних знань і вмінь щодо її організації у діяльності банків.

     Предметом дисципліни є сукупність форм та методів виявлення та попередження загроз фінансовій діяльності банків, формування системи їх фінансової безпеки, моніторингу та оцінки її стану, заходів підтримання фінансової безпеки на рівні, що забезпечує фінансову стійкість та незалежність банків у процесі їх діяльності.

Основними завданнями дисципліни є:

– опанування студентами основних теоретичних засад фінансової безпеки, шляхів та методів забезпечення її високого рівня в діяльності банків;

– формування знань у студентів про умови за яких виникають загрози фінансовій діяльності банків, їх причини, форми і способи реалізації загроз;

–надання студентам знань та формування у них вмінь забезпечувати протидію втягуванню банків в незаконну фінансову діяльність;

– опанування методиками захисту операцій, що проводяться банками, протидії неконтрольованому (неефективному) витоку (використанню) їх коштів;

– вивчення прийомів та способів протидії фінансовому шахрайству в діяльності банків;

– оволодіння методами забезпечення фінансової стійкості та фінансової незалежності банків;

– отримання знань щодо забезпечення фінансового виживання та недопущення фінансової кризи в діяльності банків, способів та методів забезпечення   фінансової безпеки в умовах розвитку глобалізаційних процесів.

     Компетенції на формування яких зорієнтована дисципліна «Фінансова безпека»:

– аналізувати умови фінансової діяльності, виявляти ознаки загроз фінансовій безпеці банків;

– проводити моніторинг стану фінансової безпеки банків по визначених індикаторах;

– з необхідною ефективністю здійснювати заходи фінансової безпеки в діяльності банків при виконанні своїх посадових обов’язків.

     Після вивчення дисципліни студенти мають:

Знати:

– основи теорії фінансової безпеки, особливості її забезпечення в діяльності банків;

– сучасні проблеми забезпечення фінансової безпеки банків в Україні;

– умови та причини формування загроз фінансовій діяльності банків, способи їх нейтралізації;

– індикатори та показники фінансової безпеки, їх значення та способи проведення їх моніторингу;

– сутність фінансових інтересів банків і їх взаємозв’язок з фінансовою безпекою зазначених установ;

– способи протидії втягуванню банків в незаконну фінансову діяльність, неконтрольованому (неефективному) витоку (використанню) коштів, шахрайству з фінансовими ресурсами банків;

– особливості управління фінансовою діяльністю банків по забезпеченню їх фінансової стійкості та фінансової незалежності, фінансового виживання на ринку банківських послуг;

– способи захисту банківських операцій, що проводяться банками;

– особливості забезпечення фінансової безпеки банків в умовах глобалізації капіталу.

Уміти:

– застосовувати набуті знання в практиці своєї діяльності по забезпеченню фінансової безпеки банків та при виконанні своїх посадових обов’язків;

– аналізувати умови фінансової діяльності банків, виявляти ознаки загроз їх фінансовим ресурсам та формувати пропозиції по протидії таким загрозам;

– грамотно, на високому професійному рівні виконувати заходи фінансової безпеки, запроваджені в діяльності банків;

– здійснювати моніторинг стану фінансової безпеки в діяльності банків;

– самостійно опановувати нові знання у фінансової безпеки та грамотно їх застосовувати у своїй професійній діяльності.

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету