Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інновації у банківському бізнесі

Дисципліна «Інновації у банківському бізнесі» належить до нормативних дисциплін магістерської програми «Управління банківським бізнесом» навчальної програми професійної підготовки магістрів з галузі знань «Управління та адміністрування» (спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Банківська справа»), що орієнтована на опанування студентами інноваційних методів управління фінансовою діяльністю банку.

Вивчення матеріалу дисципліни базується на знаннях, здобутих у процесі студіювання наук "Економічна теорія", "Гроші та кредит", “Банківські операції”, “Центральний банк та грошово-кредитна політика”, "Маркетинг в кредитних установах", “Аналіз діяльності банків та небанківських кредитних установ”, «Фінансовий менеджмент у банку» та інших наук та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування”.

Метою дисципліни є формування у слухачів системи знань, вмінь, навичок у поглибленні фахових компетенцій щодо забезпечення інноваційного розвитку банку та банківського бізнесу, використання та поширення інноваційних рішень, їх вплив на фінансову сферу та розвиток суспільства в цілому.

Завдання дисципліни:

-        визначення сутності, цілей та провідних засад інновацій у банківському бізнесі;

-        опанування теоретичними знаннями для впровадження інноваційних моделей ведення банківського бізнесу;

-        формування цілісного бачення стратегічного управління інноваційним розвитком банку;

-        застосування системного підходу до організації фінансування інноваційної діяльності банку: визначення стратегії і умов фінансування;

-        навчити студентів ефективно використовувати інструментарій ідентифікації та оцінювання ризиків інноваційної діяльності банку;

-        поглибити загальну фахову підготовку магістрантів.  

Предметом дисципліни є фінансово-економічні відносини, зумовлені процесами інноваційних змін у моделях організації банківського бізнесу, банківських технологіях, продуктах та послугах.

Дисципліна охоплює комплекс питань, що розкривають зміст і особливості процесу управління інноваційною діяльністю банку. Особлива увага приділяється інноваціям в обслуговуванні клієнтів банку, технологіям дистанційного банкінгу, аналізі економічної ефективності інноваційної діяльності банку.

Компетенції, на формування яких зорієнтована дисципліна «Інновації у банківському бізнесі»:

-        здійснювати стратегічне управління інноваційним розвитком банку;

-        ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності банку;

-        формувати системи ризик-менеджменту банківських інновацій;

-        виявляти вплив ризиків інноваційної діяльності на розвиток банку;

-        аналізувати економічну ефективність інноваційної діяльності банку;

-        здійснювати інновації в сфері банківського нагляду та регулювання діяльності банків;

-        здійснювати банківські інновації на ринках фінансових послуг (кредитному, депозитному, фондовому, міжбанківському, валютному) та у сфері нетрадиційних послуг банку;

-        використовувати інструменти фінансового інжинірингу в банках України;

-        здійснювати стратегічний маркетинг інновацій банку;

-        використовувати інноваційні методи забезпечення безпеки банківської діяльності;

-        здійснювати організацію контролінгу інноваційного розвитку банку;

-        використовувати інноваційні методи підготовки банківського персоналу.

 

Магістрантам потрібно ретельно ознайомитися з програмою та керуватися нею під час вивчення дисципліни.

Студент, що засвоїв дисципліну «Інновації у банківському бізнесі», повинен знати:

-        моделі інноваційного банківництва та їх порівняльну характеристику;

-        сутність, мету, завдання і функції контролінгу інноваційної діяльності банку.

-        інноваційні інструменти залучення банками заощаджень населення;

-        дистанційні послуги банку та їх методи впровадження;

-        інновації банку в обслуговуванні сегменту  private-banking;

-        сутність та різновиди стратегій інноваційного розвитку банку;

-        банківські інновації в платіжно-розрахункових продуктах;

-        банківські інновації на кредитно-інвестиційному ринку та ринку цінних паперів;

-        банківські інновації на ощадно-капіталоутворчому ринку;

-        інновації в обслуговуванні роздрібних клієнтів;

-        інновації в обслуговуванні банком МСБ;

-        інновації в обслуговуванні банком великого бізнесу.

Після опанування дисципліни «Інновації у банківському бізнесі» студент повинен уміти:

-        впроваджувати інноваційні технології ведення банківського бізнесу;

-        збирати та систематизувати маркетингову інформацію з метою відбору цільових ринків, вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційного банківського продукту чи послуги;

-        оцінювати та комерціалізувати об‘єкти права інтелектуальної власності банку;

-        оцінювати ринковий успіх інноваційного продукту банку;

-        використовувати методи прогнозування обсягів продажу інноваційних продуктів банку;

-        організовувати фінансування інноваційної діяльності банку: визначення стратегії і умов фінансування;

-        використовувати маркетингові інструменти позиціонування та підтримки банківських  інновацій на ринку;

-        уміти ідентифікувати та аналізувати ризики інноваційної діяльності банку;

-        використовувати інструментарій контролінгу інновацій банку.

На вивчення дисципліни відведено 4 кредити (або 120 год).

 

Остання редакція: 06.05.17

Публікаціі з предмету