Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи безпеки бізнесу

Дисципліна бакалаврського рівня циклу професійної підготовки, вивчаютьсяоснови безпеки підприємницької діяльності, умови і правила її організації,  порядок і правила організації охорони установ підприємств, заходи захисту інформації, основні заходи безпеки комерційних та фінансових операцій та їх технологій, основи безпеки кадрової політики.

Детальна презентація дисципліни

Метою дисципліни є формування у студентів усвідомленого розуміння необхідності вживати заходи безпеки у процесі підприємницької діяльності, уміння забезпечувати безпечні умови роботи при виконанні своїх посадових обов’язків, якісно та ефективно виконувати заходи безпеки передбачені на тому чи іншому підприємстві.

Компетенції, на формування яких зорієнтована дисципліна «Основи безпеки бізнесу»:

- вибір способу та форм організації безпеки діяльності підприємства, банку;

- аналізувати ефективність забезпечення безпеки підприємницької діяльності, умови та засади її підвищення;

- виявляти ознаки зовнішніх та внутрішніх загроз діяльності підприємства, банку та організовувати захист від них;

- аналізувати соціально – економічні, політичні та правові аспекти корупції;

- аналізувати та визначати головні причини та передумови виникнення корупції в світі та Україні;

- аналізувати стан недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності та організовувати захист від неї;

- виявляти акти промислового шпигунства в підприємницькій діяльності та організовувати протидію їм;

- аналізувати стан організації охорони об’єктів та установ підприємства, банку, сили та засоби охорони;

- аналізувати стан системи охорони підприємства, банку;

- проводити моніторинг стану профілактики та попередження розголошення таємниць на підприємстві, в банку;

- розробляти пропозиції щодо мінімізації інформаційних ризиків;

- розробляти пропозиції щодо організації заходів захисту інформації (правових, організаційних, технічних, програмних);

- аналізувати стан організації безпеки комерційних операцій на підприємстві, у банку;

- розробляти пропозиції щодо забезпечення фінансової безпеки та захисту комерційних операцій підприємства, банку;

- проводити інформаційний аудит та інформаційний моніторинг на підприємстві, у банку;

- проводити обробку інформації, складання інформаційних документів та зберігання інформації;

- проводити основні заходи перевірки кандидатів на роботу до підприємства, банку та контроль роботи його працівників;

- виявляти ознаки недобросовісної та непрофесійної поведінки персоналу;

- аналізувати причини виникнення екстремальних ситуацій техногенного, природного, побутового, економічного, соціального та інформаційного характерів;

- удосконалювати заходи забезпечення особистої безпеки персоналу підприємства, банку.

Завданням дисципліни є надання студентам знань з основ безпеки підприємницької діяльності, місця і ролі приватної безпеки в системі національної безпеки України та змісту діяльності із забезпечення безпеки суб’єкта господарювання; формування умінь забезпечувати безпеку власної діяльності при виконанні посадових обов’язків на підприємстві та грамотно виконувати заходи безпеки передбачені відповідним режимом його діяльності; формування навичок використання положень відповідних правових актів для виконання передбачених на підприємстві заходів безпеки.

Остання редакція: 28.12.15

Публікаціі з предмету

  • Основи безпеки бізнесу (104.5 KB)Паспорт навчальної дисципліни «Основи безпеки бізнесу»17 Жовтня 2017 р.
  • Основи безпеки бізнесу (1021 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Основи безпеки бізнесу»06 Жовтня 2017 р.