Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий облік у банку (для спеціальності 6508)

Вибіркова дисципліна бакалаврського рівня для студентів спеціальності 6508, вивчаються основні поняття фінансового обліку в банках, методика вивчення впливу банківських операцій на зміни у фінансовому стані банку; правила розкриття інформації про базові активи, зобов'язання, капітал власників, доходи та витрати у формах фінансової звітності. 

Метою  дисципліни «Фінансовий облік у банку» є забезпечення засвоєння студентами  теоретичних знань щодо специфіки організації фінансового обліку у банку та опанування практичних навичок здійснення облікових процедур,  складання  та інтерпретації фінансових звітів банку.   Предметом навчальної дисципліни  є реєстрація та розкриття  у фінансовій  звітності інформації про господарську діяльність банку.

Вивчення матеріалу дисципліни базується на знаннях, здобутих студентами у процесі опанування дисциплін , що вивчались  у попередніх  учбових курсах, зокрема  «Економічна теорія», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Банківські операції». Дисципліна  має важливе значення у підготовці бакалаврів та їх усвідомленні специфіки діяльності банків як фінансових посередників і їх значенні в економіці країни.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

§    основні засади фінансового обліку у банках;

§    основні методи оцінки фінансових активів, зобов'язань та власного капіталу банку;

§    правила обліку доходів і витрат банку та механізм визначення фінансового результату;

§    види,  структуру  і призначення  фінансових звітів банку.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

§    виконувати бухгалтерські процедури в рамках фінансового обліку базових операцій банків;

§    визначати фінансові наслідки певної банківської операції та її вплив на баланс банку;

§   використовувати  інформаційні можливості фінансових звітів банку для оцінки його фінансового стану. 

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету