Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Антикризовий менеджмент у банку

Метою дисципліни «Антикризовий менеджмент у банку» є формування у студентів об’єктивного уявлення, знань змісту і процесу виконання антикризових заходів у проблемних банках, основних завдань та методики розробки антикризової програми.

Навчальна дисципліна «Антикризовийменеджмент у банку» засновується на дисциплінах «Макроекономіка», «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Безпека банківської діяльності». Дисципліна має самостійне значення і відіграє важливу роль у підготовці магістрів у сфері управління та регулювання банківської діяльності.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

– основні причини формування та наслідки криз в банківській діяльності, особливості кризових явищ у вітчизняних банках;

– умови та підстави віднесення банків та складу проблемних;

– основні методи діагностики кризи в банках;

– призначення, структуру та порядок розробки програми антикризових заходів у проблемних банках;

– особливості фінансового оздоровлення проблемних банків, заходи по скороченню витрат, поверненню дебіторських боргів, механізми залучення коштів та впровадження заходів реінжинірингу в діяльність банку;

– правила та способи реорганізації проблемного банку та його реструктуризації в системі антикризових заходів;

– основи управління антикризового управління в проблемному банку.

вміти:

–    застосовувати набуті знання у практичній діяльності по виконанню антикризових заходів в проблемному банку;

–    формувати пропозиції до антикризової програми проблемного банку;

–    грамотно виконувати заходи фінансового оздоровлення проблемного банку за різними його варіантами;

–    грамотно і якісно виконувати обов’язки у складі групи антикризового управління проблемного банку.

Набуті знання та вміння з даної дисципліни дозволять організовувати та здійснювати заходи антикризового управління у проблемному банку, організовувати та здійснювати заходи фінансового оздоровлення проблемного банку, забезпечувати відновлення його платоспроможності та ліквідності, розробляти пропозиції щодо удосконалення процедури антикризового управління проблемним банком. Здобуті у процесі вивчення дисципліни знання і навички є необхідними для  роботи у банках. 

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету