Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Банківське регулювання та нагляд

Мета  науки: формування у магістрантів знань з теорії та практики банківського регулювання, методології та інструментарію здійснення нагляду за діяльністю банків з боку Національного банку України, зокрема входження банківських установ на фінансовий ринок, здійснення пруденційного безвиїзного нагляду, поточного нагляду та моніторингу якості управління ризиками в банках, ранньої діагностики неплатоспроможності банків.

Завдання науки: вивчення загальних понять системи банківського регулювання та нагляду в Україні, оволодіння нормативною базою та інструментарієм контролю за діяльністю банків у процесі їх реєстрації, ліцензування, аналізу економічних параметрів та фінансової звітності.

Предмет науки: методологічні положення, теоретико-методологічні засади  та інструментарій здійснення банківського регулювання та нагляду.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців:

Вивчення дисципліни базується на матеріалах нормативних наук та дисциплін бакалаврського і магістерського рівня освіти: Операції банків та небанківських кредитних установ, Центральний банк та грошово-кредитна політика, Аналіз діяльності банків та небанківських кредитних установ, Фінансовий менеджмент у банку, Антикризовий менеджмент у банку та Банківська статистична звітність.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення науки

Після вивчення науки студент повинен:

Знати:

-   основні концептуальні положення і принципи банківського регулювання та нагляду;

-   місце і роль банківського регулювання та нагляду;

-   процес реєстрації банків та ліцензування банківської діяльності;

-   порядок пруденційного нагляду за діяльністю банків;

-   порядок інспектування банківських установ;

-   особливості оцінки діяльності банку за допомогою комплексної рейтингової системи CAMELS;

-    порядок застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства.

Уміти:

-   контролювати фінансовий стан банків та їхніх підрозділів;

-   контролювати виконання банками обов’язкових нормативів НБУ;

-   контролювати дотримання банками вимог обов’язкового резервування;

-   аналізувати діяльність банку в процесі інспектування;

-   здійснювати аудит в банку;

-   аналізувати механізм процесу допуску банків на ринки;

-   застосовувати адекватні заходи впливу до банків за порушення банківського законодавства;

-   оцінювати діяльність банків із застосуванням рейтингової системи CAMELS;

-   оцінювати діяльність банку із використанням методів документарного контролю;

-   управляти рівнем ризикованості діяльності банків;

-   аналізувати механізм процесу реорганізації та ліквідації банків;

-   розробляти пропозиції щодо вдосконалення правових актів з регулювання діяльності банків.

Перелік компетентностей, яких набуває магістрант після опанування науки:

-   розрізняти  види банківського нагляду та його складові;

-   визначати особливості сучасної структури служби банківського нагляду НБУ;

-   досліджувати діяльність Базельського комітету з питань банківського нагляду;

-   здійснювати погодження статуту банку;

-   знати порядок відкриття відокремлених підрозділів банків.

-   ідентифікувати види банківських послуг, які можуть надавати банки на підставі отриманої банківської ліцензії;

-   контролювати порядок функціонування банків відповідно до отриманих дозволів;

-   знати особливості здійснення безвиїзного нагляду;

-   здійснювати безвиїзний нагляд за діяльністю банків;

-   контролювати розмір регулятивного капіталу комерційного банку;

-   контролювати виконання економічних нормативів регулювання діяльності банків;

-   контролювати порядок розрахунку та формування резервів під активні операції банків;

-   застосовувати систему раннього реагування та упереджувальних заходів.

-   здійснювати інспекційні перевірки банків;

-   контролювати висновки зовнішніх аудиторів у процесі інспектування.

-   здійснювати оцінку всіх компонентів за системою CAMELS;

-   ідентифікувати можливі процеси погіршення фінансового стану банків відповідно до результатів інспекційної перевірки;

-   знати сутність банківських ризиків та їх класифікацію;

-   здійснювати організацію та функціонування системи  ризик-менеджменту в банках;

-   управляти окремими видами банківських ризиків;

-   контролювати основні параметри кількості ризику та  якість управління ним;

-   здійснювати застосування окремих видів заходів впливу: письмового застереження та скликання загальних  зборів учасників, обмеження окремих видів діяльності, підвищення нормативів, накладання штрафів;

-   ідентифікувати банк як проблемний або неплатоспроможний;

-   контролювати виконання відповідних заходів впливу.

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету