Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий менеджмент у банку

Наука “Фінансовий менеджмент у банку” належить до нормативної частини навчальної програми професійної підготовки магістрів з економіки та підприємництва, що орієнтована на опанування студентами сучасних методів управління фінансовою діяльністю банку.

Вивчення матеріалу науки базується на знаннях, здобутих у процесі студіювання наук "Економічна теорія", "Гроші та кредит", “Банківські операції”, “Центральний банк та грошово-кредитна політика”, "Фінансовий облік у банку", “Аналіз діяльності банків та небанківських кредитних установ” та інших дисциплін професійної підготовки за спеціальністю “Банківська справа”.

     Метою науки “Фінансовий менеджмент у банку” є формування у слухачів системи знань з теорії та практики управління фінансовими потоками, активами та пасивами, прибутковістю та ризиками банку, формування у них вміння використовувати й адаптувати отримані знання до конкретних виробничих ситуацій.

       Завдання науки:

-         визначення сутності, цілей та провідних засад фінансового менеджменту в банку;

-         ознайомлення студентів з видами організаційних структур та системами управління в банку;

-         формування цілісного бачення стратегії діяльності банку на основі вивчення інструментів та методів стратегічного і оперативного планування у банку;

-         формування у студентів системного підходу до управління прибутковістю та ризиками, активами, зобов’язаннями, капіталом та позабалансовою діяльністю банку;

-         навчити студентів ефективно використовувати інструменти управління фінансовою діяльністю банку;

-         поглибити загальну фахову підготовку слухачів.

       Предметом є фінансово-економічні відносини, зумовлені процесами акумулювання, розміщення коштів, встановлення і забезпечення оптимального рівня прибутковості та ризику в банках.

Наука охоплює комплекс питань, що розкривають зміст і особливості процесу управління фінансовою діяльністю банку. Особлива увага приділяється управлінню капіталом та зобов’язаннями банку, управлінню кредитним портфелем та портфелем цінних паперів банку, інструментам управління активами і пасивами банку, методам зниження банківських ризиків.

Компетенціїна формування яких зорієнтована наука «Фінансовий менеджмент у банку»:

–     управляти вартістю банку;

–     управляти фінансовими потоками банку;

–     здійснювати стратегічний та оперативний менеджмент у банку;

–     управляти прибутковістю та фінансовою стійкістю банку;

–     ідентифікувати та оцінювати банківські ризики;

–     управляти власним капіталом банку;

–     планувати оптимальну структуру ресурсної бази банку;

–     управляти депозитними операціями банку;

–     управляти кредитним та інвестиційним портфелем банків;

–     здійснювати інтегроване управління активами і пасивами банку;

–     управляти процентними ставками за кредитно-депозитними операціями;

–     управляти операціями на валютному ринку та валютною позицією банку;

–     управляти ліквідністю та обов’язковими резервами банку;

–     управляти операціями на ринку державних цінних паперів;

–     хеджувати фінансові ризики банку.

Магістрантам потрібно ретельно ознайомитися з програмою та керуватися нею під час вивчення науки, що завершується складанням екзамену.

Студент, що засвоїв науку "Фінансовий менеджмент у банку", повинен знати:

-         сутність, зміст та завдання фінансового менеджменту у банку;

-         зміст етапів процесу управління фінансовими потоками банку;

-         основні прийоми стратегічного та оперативного планування фінансової діяльності банку;

-         методи управління власним капіталом банку;

-         особливості управління залученими та запозиченими коштами банку;

-         методи управління банківськими портфелями;

-         інструментарій інтегрованого управління активами і пасивами банку;

-         сутність хеджування цінових ризиків банку;

-         проблемні питання, пов’язані з процесом управління фінансовими потоками банку;

-         сучасні тенденції розвитку методології та інструментарію фінансового менеджменту у банку.

Після опанування науки "Фінансовий менеджмент у банку" студент повинен уміти:

-         сформувати та обґрунтувати стратегію управління прибутковістю та ризиками банку;

-         раціонально організувати процес управління фінансовою діяльністю банку;

-         складати стратегічний та оперативний план діяльності банку;

-         обґрунтувати прийняття раціональних управлінських рішень у банку;

-         обрати оптимальний варіант формування ресурсної бази банку;

-         сформувати ефективний портфель (кредитний, цінних паперів) банку;

-         застосовувати методи інтегрованого управління активами і пасивами банку;

-         визначати доцільність та ефективність застосовування фінансових інструментів управління;

-         організувати процес управління фінансовими потоками банку;

-         приймати самостійні рішення у сфері управління фінансовою діяльністю банку;

-         здійснювати наукові дослідження в галузі фінансового менеджменту.

Остання редакція: 24.02.17

Публікаціі з предмету