Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ

Дисципліна „Інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ” спеціальна, предметом якої є вивчення діяльності фінансових установ, спрямованої на формування, використання і захист їх інформаційного ресурсу, протидії інформаційно-психологічному впливу суб’єктів інформаційного протиборства з метою застосування цих інструментів для грамотного накопичення, використання і захисту інформаційного ресурсу у своїх професійній діяльності, опанування безпечною поведінкою в умовах активного поширення інформаційних технологій впливу.

 Вивчення матеріалу дисципліни базується на знаннях, здобутих у процесі студіювання курсів «Економічна теорія», «Гроші та кредит», «Маркетинг», «Банківські операції», «Національний банк і грошово-кредитна політика», «Облік і аудит», «Аналіз банківської діяльності», «Фінансовий менеджмент у банку» та інших дисциплін професійної підготовки за спеціальністю «Банківська справа». Заняття з дисципліни мають проводитись після занять з дисциплін «Основи економічної безпеки фінансових установ» і «Фінансова безпека» та передувати практичним заняттям з дисципліни «Кадрова безпека».

Метою дисципліни „Інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ” є формування у студентів об’єктивного розуміння ролі і місця інформації у діяльності фінансових установ, потреби грамотного її накопичення, використання і захисту у своїх професійній діяльності, опанування безпечною поведінкою в умовах активного поширення інформаційних технологій впливу.

Основними завданнями дисципліни виступають:

–        формування у студентів знань про сучасний інформаційний простір і тенденції його розвитку, особливості інформаційного образу життя людини та її інформаційне здоров’я;

–        отримання студентами знань про інформаційну складову економічної безпеки, роль і місце інформації в економічному протиборстві суб’єктів підприємництва;

–        опанування студентами знань технологій формування інформаційного ресурсу в діяльності фінансових установ;

–        опанування студентами методами захисту інформації в діяльності фінансових установ;

–        формування у студентів знань та вмінь щодо використання інформації, інформаційних продуктів та інформаційних технологій в діяльності фінансових установ;

–        формування адекватної поведінки студентів при активізації щодо них та їх організацій інформаційно-психологічного впливу.

Предметом дисципліни виступає діяльність фінансових установ, спрямована на формування, використання і захист їх інформаційного ресурсу, протидії інформаційно-психологічному впливу суб’єктів інформаційного протиборства.

Компетенції, на формування яких зорієнтована дисципліна «Інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ»:

–        виконувати роботу по використанню інформаційних продуктів та документів забезпеченні економічної безпеки фінансових установ;

–        забезпечувати захист документованої та усної інформації при виконанні посадових обов’язків під час роботах в банках та інших фінансових установах;

–        здійснювати грамотну поведінку в умовах цілеспрямованого інформаційно-психологічного впливу.

Дисципліна охоплює комплекс питань, що розкривають зміст і особливості інформаційного забезпечення діяльності фінансових установ.

Особлива увага приділяється формуванню і використання інформаційного ресурсу фінансових установ, захисту інформації в діяльності фінансових установ, спеціальним інформаційним операціям в економічному протиборстві фінансових установ, маніпулюванню інформацією і протидії інформаційно-психологічному впливу в діяльності фінансових установ, а також методиці роботи по інформаційному забезпеченню банківських операцій

Магістрантам потрібно ретельно ознайомитися з програмою та керуватися нею під час вивчення курсу, що завершується захистом студентами своїх інтелектуальних продуктів (денна форма навчання).

Студент, що засвоїв дисципліну „Інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ”, повинен знати:

–        роль і місце інформації в життєдіяльності сучасного суспільства, господарюючих суб’єктів та людини, особливості інформаційного простору, його структуру і тенденції розвитку;

–        особливості інформаційного образу життя та способи підтримання на необхідному рівне свого інформаційного здоров’я;

–        роль і місце інформаційного забезпечення у формуванні високого рівня економічної безпеки фінансових установ, основні правові норми, що регулюють інформаційні відносини в країні;

–        форми і способи формування інформаційного ресурсу у діяльності фінансових установ, його використання для забезпечення безпеки операцій що проводяться ними на ринку;

–        способи і методики захисту інформації фінансових установ та протидії інформаційно-психологічному впливу;

–        суть та зміст спеціальних інформаційних операцій для забезпечення діяльності фінансових установ, їх економічного протиборства на ринку, форми і методи проведення операцій;

–        способи інформаційно-аналітичного дослідження клієнтів, контрагентів, партнерів та інших суб’єктів в діяльності фінансових установ;

–        основі досягнення фінансових установ у їх інформаційному забезпеченні, його проблеми та перспективи.

Після опанування курсу «Інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ” студент повинен уміти:

–        застосовувати побуті знання у практичній діяльності по забезпеченні економічної безпеки фінансових установ та при виконанні своїх обов’язків під час роботи в банках чи інших фінансових установах;

–        грамотно застосовувати інформаційні продукти, документи та інформацію для забезпечення операцій, що їх проводять фінансові установі, вміло користуватись їх інформаційними ресурсами;

–        правильно застосовувати засоби захисту інформації, грамотно виконувати встановлення у фінансових установах режим інформаційної безпеки;

–        забезпечувати адекватну поведінку в умовах проведення фінансовими установами спеціальних інформаційних операцій та при здійсненні щодо установ інформаційно-психологічного впливу іншими суб’єктами;

–        ефективно проводити заходи інформаційно-аналітичного дослідження клієнтів, партнерів контрагентів та інших суб’єктів;

–        використовувати досвід інформаційного забезпечення набутий вітчизняними фінансовими установами у своїй практичній діяльності.

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету