Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методи аналізу фінансових ринків

Навчальна дисципліна «Методи аналізу фінансових ринків» — це спеціальна дисципліна, предметом якої є вивчення аналітичних підходів та методів роботи банківських та інших спеціалістів на відкритих фінансових ринках і має теоретико-прикладний характер.

Вивчення матеріалу дисципліни базується на знаннях, здобутих у процесі студіювання курсів «Гроші та кредит», «Фінансовий менеджмент у банку», «Маркетинг», «Банківські операції» та інших дисциплін професійної підготовки за спеціальністю «Банківська справа».

Вивчення матеріалу дисципліни базується на знаннях, здобутих у процесі студіювання курсів «Макроекономіка», «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Національний банк і грошово-кредитна політика», «Аналіз банківської діяльності», «Облік та аудит в банку».

Метою навчальної дисципліни «Методи аналізу фінансових ринків» є формування знань майбутніх фахівців (магістрів) з управління банківською діяльністю про устрій фінансових ринків та інструментів і, в першу чергу, валютного ринку, методи та підходи його аналізу та прогнозування ринкових індикаторів, сформувати вміння та навички щодо застосування цих знань у роботі на фінансовому ринку в режимі реального часу.

З появою загальнодоступних джерел історичних даних про стан національних та світових фінансових ринків (зокрема таких, як Reuters) та можливостей доступу до цих ринків за допомогою Інтернету вивчення методів аналізу фінансових ринків стає актуальним для всіх учасників ринків. Враховуючи, що банківські установи є основними активними учасниками на валютному, грошово-кредитному та фондовому ринках, важливість оволодіння методами аналітичної роботи на них є дуже важливою складовою підготовки майбутніх висококваліфікованих спеціалістів у цій галузі.

Завданням курсу є: довести до студентів розуміння сутності, цілей та провідних засад аналітичної роботи у бек-офісах банків та інших фінансових установах, ознайомити студентів з підходами та методами аналізу та прогнозування шляхів розвитку відкритих фінансових ринках з метою мінімізації ризику, навчити студентів ефективно використовувати інструменти аналізу для реалізації торгових стратегій, сформувати системний підхід до вміння читати та використовувати різноманітну інформацію, поглибити загальну фахову підготовку студентів.

Предметом курсу є методологія, методи та інструментарій кількісного та якісного аналізу фінансових ринків; організація аналітичної роботи у банку та практичної діяльності з питань проведення операцій на відкритих ринках.

Курс охоплює комплекс питань, що розкривають підходи та особливості аналітичної діяльності банківських спеціалістів. Особлива увага приділяється підходам та методам фундаментального і технічного аналізу, інструментарію трендового, статичного та динамічного аналізу, вмінню враховувати та управляти ризиками, засобам психологічної підготовки трейдера.

Компетенціями на формування яких зорієнтована дисципліна «Методи аналізу фінансових ринків» є:

-   організовувати аналітичну роботу у банку;

-   аналізувати та прогнозувати динаміку фінансових ринків;

-   аналізувати  макроекономічні індикатори;

-   формувати стратегію діяльності банку на відкритих фінансових ринків;

-   контролювати роботу фахівців нижчого рівня. Що здійснюють аналітичні функції;

-   застосовувати методи фундаментального та технічного аналізу для оцінки кон’юнктури фінансового ринку;

-   надавати пропозиції вдосконалення роботи банку щодо формування його позиції на фінансовому ринку;

-   ефективно використовувати сучасні інформаційні технології в процесах здійснення фундаментального та технічного аналізу;

-   формувати і вести банк даних щодо змін макроекономічних індикаторів.

    Студент, що засвоїв дисципліну «Методи аналізу фінансових ринків», повинен знати:

-   специфіку та принципи побудови аналітичної роботи на фінансових ринках у банківській сфері;

-   зміст окремих методів аналізу різноманітної інформації;

-   принципи та прийоми аналітичного дослідження фінансових ринків;

-   сутність та структуру відкритого фінансового ринку, його значення у фінансовій системі;

-   операції банків, що відбуваються на відкритому фінансовому ринку;

-   прийоми та особливості фундаментального аналізу ринків;

-   сучасні прийоми та засоби технічного аналізу фінансових ринків з урахуванням особливостей сучасного періоду;

-    механізми прогнозування тенденцій зміни індикаторів фінансових ринків;

-   психологію поведінки гравця на фінансовому ринку;

-   технологію прийняття рішень та управління ризиком з використанням методів аналізу;

-   прийоми ідентифікації та вимірювання банківських ризиків;

-   інструментарій прогнозування динаміки фінансових ринків.

-   Після опанування курсу «Управління банківськими ризиками» студент повинен уміти:

-   «читати» фінансову інформацію та розуміти наслідки випадкових та непередбачуваних новин для фінансових ринків;

-   складати аналітичні записки щодо розвитку фінансових ринків та фінансових інструментів;

-   формувати торгову стратегію банку на валютному ринку;

-   здійснювати наукові дослідження та прогнозування поведінку ринку;

-   передбачувати тенденції за допомогою індикаторів та рейтингів;

-   динаміки індикаторів фінансових ринків;

-   проводити спекулятивні банківські операції (торгівлю) без фізичної поставки реального активу;

-   застосувати в реальній торгівлі методи та технології роботи на валютному ринку;

-   визначати доцільність застосовування спеціальних методів аналізу до тих чи інших показників;

-   здійснювати аналіз тенденцій руху показників ціни та обсягу фінансових активів та індикаторів ринку;

-   формувати та приймати ефективні рішення для мінімізації ризиків спекулятивних операцій.

 

 

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету