Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Валютне регулювання та контроль

“Валютне регулювання та контроль” - спеціальна дисципліна, предметом якої є регламентація державою та уповноважених нею органів порядку проведення міжнародних розрахунків та  валютних операцій. Мета навчальної дисципліни “Валютне регулювання та контроль” – дати студентам теоретичні знання щодо системи валютного регулювання та контролю в Україні та розуміння основних цілей валютного регулювання та валютного контролю

 Завданням курсу є: навчити студентів розумінню особливостей здійснення валютного регулювання і контролю в Україні,  його впливу  на діяльність комерційних банків та функціонування економіки країни в цілому; забезпечити отримання студентами необхідного ступеня розуміння основних цілей валютного регулювання та контролю.

“Валютне регулювання і контроль” відноситься до дисципліни програми підготовки фахівців магістерського рівня, яка спрямована на опанування студентами засад організації валютного регулювання і контролю в  Україні. Вивчення матеріалу курсу базується на знаннях, здобутих студентами у процесі опанування дисциплін , що вивчались  у попередніх  учбових курсах:  "Економічна теорія", "Гроші та кредит", “Грошово-кредитні системи зарубіжних країн”, “Банківські операції”, “Центральний банк та грошово-кредитна політика”. Він має самостійне значення і відіграє важливу роль у підготовці магістра  у сфері регулювання банківської діяльності.

Студенти повинні вміти володіти змістом нормативних документів, що регламентують сферу валютного регулювання та валютного контролю та дати оцінку впливу існуючої системи валютного регулювання та контролю на стан економіки країни та діяльності банків зокрема.

Перелік компетенцій на які зорієнтована дисципліна:

-   вдосконалення законодавчих та нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання;

-   застосування адекватних заходів впливу до банків за порушення валютного законодавства;

-   управління процесом допуску банків на національний та світовий валютні ринки;

-   дослідження конкурентної позицію банків на валютних ринках;

-   регулювання та контроль за оформлення та проведення операцій в іноземній валюті;

-   регулювання та контроль за діяльністю структурних підрозділів банку, які здійснюють операції з іноземною валютою;

-   розробка пропозиції щодо складання платіжного балансу.

-   Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

-   організаційні основи системи валютного регулювання та валютного контролю;

-   організацію системи курсоутворення національної валюти;

-   регламентацію та регулювання діяльності банків у сфері міжнародних розрахунків та здійснення операцій з іноземною валютою;

-   регулювання національного валютного ринку;

-   регулювання процесів руху  капіталу;

-   встановлення режиму ввозу та вивезення через кордон валютних цінностей;

-   регламентація поточних операцій.

 Студенти, що засвоїли дисципліну повинні вміти:

-   володіти змістом нормативних документів, що регламентують сферу валютного регулювання та валютного контролю;

-   дати оцінку впливу існуючої системи валютного регулювання та контролю на стан економіки країни та діяльності банків зокрема.

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету