Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансова біржова діяльність

Дисципліна бакалаврського рівня циклу професійної підготовки, дає студентам знання про організацію біржової діяльності, методи аналізу фінансових ринків та прогнозування ринкових індикаторів, спрямована на формування вмінь та навичок щодо застосування цих знань в роботі на фінансових біржових ринках в режимі реального часу.

Метою дисципліни «Фінансова біржова діяльність» є формування системи знань та навичок для професійної діяльності на світових  фінансових ринках, освоєння методів аналізу фінансових ринків та вмінням ефективно користуватись біржовими інструментами, здатністю приймати ефективні стратегічні рішення та прогнозувати  тенденції і страхувати цінові ризики на фінансовому ринку.

Оскільки в сучасних умовах найбільш крупним та ліквідним сегментом світового фінансового ринку виступає валютний ринок, який привертає безліч учасників, як фінансових організацій, так і індивідуальних інвесторів то значна увага приділена його вивченню.

Завданням курсу є: довести до студентів розуміння сутності, цілей та засад фінансової діяльності на валютних біржах, ознайомити студентів з підходами та методами аналізу ділової кон’юнктури фінансових бірж, навчити студентів будувати торгові стратегій з урахуванням мінімізації ризиків.

Предметом курсу є методологія, методи та інструментарій кількісного та якісного аналізу ділової активності на фінансових біржах; організація роботи з побудови та реалізації торгових стратегій банку та практичної діяльності з питань проведення операцій на відкритих ринках.

Компетенції, на формування яких зорієнтована дисципліна «Фінансова біржова діяльність»:

-          визначати сегменти фінансового ринку;

-          аналізувати специфіку роботи різних світових бірж;

-          проводити операції на світових біржах;

-          аналізувати особливості діяльності кожної біржі;

-          прогнозувати біржовий ринок за різними формами аналізу;

-          розробляти стратегії поведінки на біржі;

-          укладати угоди на будь-якій біржі;

-          розраховувати прибуток/збиток по власному біржовому рахунку.

Студент, що засвоїв дисципліну «Фінансова біржова діяльність», повинен знати:

§     специфіку та принципи роботи на фінансових біржах;

§     сутність та структуру фінансового ринку, його значення у фінансовій системі;

§     операції, що здійснюються на фінансовому ринку;

§     прийоми та особливості фундаментального аналізу ринків;

§     сучасні прийоми та засоби технічного аналізу фінансових ринків з урахуванням особливостей сучасного періоду;

§     технологію здійснення біржових операцій

§      психологію поведінки гравця на фінансовому ринку;

§     технологію прийняття рішень та управління ризиком;

Після опанування курсу «Фінансова біржова діяльність» студент повинен уміти:

-      розрізняти та класифікувати види бірж за спеціфікою ознак

-      складати характеристику біржового товару

-      оформлювати та реєструвати біржові угод

-      виконувати фінансові розрахунки у ф’ючерсній торгівлі

-      аналізувати кон’юнктуру ринку продукції,з якою брокер планує працювати

-      укладати угоди на валютної біржі

-      успішно використовувати біржову інформацію у своїй діяльності;

-      застосувати в реальній торгівлі методи та технології роботи на світових фінансових ринках, здійснювати аналіз тенденцій руху показників ціни та обсягу фінансових активів та індикаторів ринку;

-      формувати та приймати ефективні рішення для мінімізації ризиків спекулятивних операцій.

 

 

 

 

 

Остання редакція: 28.12.15

Публікаціі з предмету

  • Фінансова біржова діяльність 6808/1 (66 KB)Паспорт навчальної дисципліни «Фінансова біржовадіяльність» 6808/117 Жовтня 2017 р.
  • Фінансова біржова діяльність (691.5 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації  самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Фінансова біржова діяльність” для напряму підготовки «Фінанси та кредит»,  спеціалізації 6508/1 «Банківська справа» (освітній рівень – бакалавр)06 Жовтня 2017 р.