Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Автотранспортне страхування

Нормативна наука «Автотранспортне страхування» має теоретико-прикладний характер. Вона орієнтована на опанування студентами сучасних підходів до організації здійснення страхування автотранспортних ризиків і спрямована на формування вмінь та навичок  щодо оцінки ризику,  розрахунків страхових тарифів, премій і відшкодування за збитками страхувальників та інших бізнес-процесів в автотранспортному страхуванні.

 

Мета опанування науки в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими науками навчального плану.

Метою наукиє формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо здійснення автотранспортного страхування з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

У процесі викладання науки вирішуються такі  завдання:

·  формування у студентів глибокого  розуміння відносин, які відбуваються при здійснення автотранспортного страхування;

·  засвоєння об’єктивної необхідності, сутності та ролі автотранспортного страхування в захисті інтересів  юридичних і фізичних осіб;

·  формування знань щодо сучасного стану та тенденцій розвитку автотранспортного страхування в Україні та в світі;

·  засвоєння законодавчо-нормативних актів, якими регулюється автотранспортне страхування;

·  вивчення методологічних основ андерайтингу за видами автотранспортного страхування;

•опанування особливостей проведення страхування автотранспортних засобів,страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, страхуванні вантажів, що перевозяться автомобільним транс­портом, страхування від не­щасних випадків на автотранспорті та страхування відповідальності автоперевізників;

·  вивчення сутності та значення міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка»;

·  формування знань щодо необхідності та сутності діяльності Моторного (транспортного) страхового бюро України.

 

Предметом науки фінансові відносини, що виникають між суб’єктами автотранспортного страхування.

Наука «Автотранспортне страхування» має послідовний і тісний взаємозв’язокз науками «Страхування», «Ризик-менеджмент у страхуванні», «Страховий менеджмент», «Страхове право», «Основи актуарних розрахунків», «Управління перестрахувальними операціями», «Маркетинг», «Управління продажем», «Поведінка споживачів».

Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної науки.

В результаті вивчення науки студент буде знати:

•      сутність та класифікацію автотранспортних ризиків, види збитків (шкоди);

•      сутність цивільної відповідальності учасників дорожнього руху;

•      методи управління автотранспортними ризиками;

•      необхідність здійснення автотранспортного страхування, його роль і місце у 

     відшкодуванні збитків учасникам дорожнього руху;

•      сутність поняття автотранспортного страхування, його характерні риси

    та значення у захисті майнових інтересів фізичних та юридичних осіб;

•      зміст нормативно-правового забезпечення автотранспортного страхування;

•      етапи та сучасний стан розвитку  автотранспортного страхування в Україні

    та в світі;

•      особливості каналів продажу послуг автотранспортного страхування; 

•      особливості андерайтингу та порядок укладання договорів за видами

    автотранспортного страхування; 

•      дії страхувальника  у разі настання страхового випадку за видами

    автотранспортного страхування; 

•      права та обов’язки аварійного комісара та особливості складання страхового

    акта (аварійного сертифіката);

•      підходи до оцінки збитку та визначення страхової виплати в

    автотранспортному страхуванні;

•      причини виникнення, розвитку, умови функціонування та значення

    міжнародної системи автомобільного страху­вання «Зелена картка»;

•      особливості врегулювання претензій за  міжнародними договорами

    страхування «Зелена картка»;

•      роль, основні завдання, повноваження, органи управління та контролю

    Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ);

•      особливості асоційованого та повного членства страховиків у МТСБУ;

•      види регламентних виплат, здійснюваних з централізованих страхових 
    резервних фондів МТСБУ; види та джерела формування централізованих    
    страхових резервних фондів МТСБУ;

•      сутність суброгації та регресного позову до осіб, винних у настанні

•      страхового випадку за видами автотранспортного страхування;

•      види шахрайства в автотранспортному страхуванні та способи боротьби з

    ним;

 

буде вміти:

-орієнтуватися у різних ознаках класифікації автотранспортних ризиків;

-виявляти особливості цивільної відповідальності учасників дорожнього

   руху;

-визначати переваги та недоліки методів управління автотранспортними

   ризиками;

-визначати місце страхування у відшкодуванні збитків учасникам

   дорожнього руху;

-характеризувати взаємовідносини, що виникають між суб’єктами

   автотранспортного страхування;

-орієнтуватися у підходах щодо визначення збитку та страхового

   відшкодування за видами автотранспортного страхування;

-формувати цілісне бачення розвитку видів автотранспортного

   страхування, аналізувати показники та тенденції його розвитку;

-визначати умови договору страхування автотранспортних засобів,

   страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних

   засобів,  страхування вантажів, що перевозяться автомобільним

   транс­портом, страхування від нещасних випадків на автотранспорті та

   страхування відповідальності автоперевізників;

-здійснювати розрахунок страхової премії та страхового відшкодування з

   урахуванням франшизи і систем страхового забезпечення за договором

   страхування автотранспортних засобів;

-здійснювати розрахунок страхової  виплати за договорами страхування

   цивільної відповідальності власників  автотранспортних засобів, 

   страхування вантажів, що перевозяться автомобільним транс­портом,

   страхування від нещасних випадків на автотранспорті та страхування

   відповідальності автоперевізників;

-формувати цілісне бачення взаємовідносин між МТСБУ та суб’єктами

   обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників

   автотранспортних засобів;

-орієнтуватися в особливостях фінансового забезпечення діяльності

   МТСБУ.

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

Знання та вміння, набуті при вивченні цієї науки, студенти зможуть реалізувати працюючи у страхових організаціях, різних фінансово-кредитних та аналітичних установах, підприємствах (установах, організаціях) різних форм власності й видів економічної діяльності. Вони можуть бути використані випускниками на посадах менеджерів у страхових, перестрахових, брокерських організаціях, андерайтерів, актуаріїв, фінансових консультантів, фінансових аналітиків, експертів, менеджерів, держслужбовців профільних установ, економістів.

 

Зміст науки, що пропонується для вивчення студентами за модулями та темами.

Тема 1.  Автотранспортні ризики та методи управління ними

Тема 2.  Економічна сутність та значення автотранспортного страхування

Тема 3.  Виникнення та розвиток автотранспортного страхування

Тема 4.  Страхування автотранспортних засобів

Тема 5.  Страхування цивільної відповідальності власників 

                 автотранспортних засобів

Тема 6.  Міжнародна система автомобільного страху­вання «Зелена картка»

Тема 7.  Моторне (транспортне) страхове бюро України

Тема 8.  Страхування вантажів,що перевозяться автомобільним

                транс­портом

Тема 9.  Страхування відповідальності автоперевізників

Тема 10. Страхування відповідальності автоперевізників

 

Викладацький склад:  к.е.н., доц. Кривошлик Т.Д.

 

Основна література:

1.    Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху : Кол. Моногр.  Наук. ред. та кер. кол. авт. канд. екон. наук  О. М. Залєтов. К.: Міжнародна агенція „BeeZone”, 2012.   

2.    Страхування: практикум: навч. посіб. / за ред. В.Д. Базилевича.- 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Знання, 2011. - 607 с.

3.    Страхові послуги: підручник. – У 2 част. – Ч.1  / за ред.. В.Д. Базилевича. – К.: Логос, 2014. – с. 496

Остання редакція: 16.03.16

Публікаціі з предмету

  • Автотранспортне страхування (99.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни «Автотранспортне страхування»26 Вересня 2017 р.
  • Автотранспортне страхування (798.5 KB)навчально-методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Автотранспортне страхування»05 Липня 2016 р.