Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вступ до спеціальності (Кафедра обліку і оподаткування)

Мета опанування дисципліни: формування у студентів цілісної системи знань про майбутню професію обліковця-аналітика, набуття умінь орієнтуватися в послідовних етапах отримання бухгалтерської освіти в класичному університеті, засвоєнні базових понять і категорій обліково-аналітичної науки та практики з метою широкого використання здобутих  знань для отримання конкурентоспроможної освіти на першому освітньо-кваліфікаційному рівні.

Завдання дисципліни: полягає у широкому ознайомленні студентів з обраним напрямом в галузі обліку, аудиту й оподаткування; формуванні сучасного економічного й обліково-аналітичного мислення та навичок для подальшого їх використання в опануванні сукупності навчальних дисциплін, що в кінцевому підсумку формують повноцінного фахівця в галузі обліку й оподаткуванні; виробленні критичного ставлення та вміння  правильно орієнтуватися та використовувати теоретичні положення економічної науки та практики для успішного розв’язання поставлених завдань, отримання повноцінної освіти  за обраною спеціальністю; набутті вміння орієнтуватися у мінливих умовах у галузі обліку й аудиту, а також застосувати отриманні  знання  при вирішенні конкретних ситуативних завдань, що будуть виникати в процесі навчання за обраною спеціальністю.

Результати навчання:

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: широке коло питань за обраним напрямом в галузі обліку і оподаткування в загальних рисах, перелік професійних курсів і спецкурсів необхідних для формування професійних знань і навичок, розуміння наукової етики та академічної культури;

вміти: правильно орієнтуватися та використовувати теоретичні положення економічної науки та практики для успішного розв`язання поставлених завдань отримання повноцінної освіти  за обраною спеціальністю,  застосувати отримані знання у виборі пріоритетів при постановці та вирішенні конкретних практичних завдань; відтворювати цитований текст та посилатися на використані літературні джерела згідно встановлених вимог та стандартів; самостійно творчо працювати.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Обліково-аналітична освіта в системі економічної освіти. Історичний аспект спеціальності «Облік і оподаткування». Соціальний та моральний аспекти спеціальності. Основні категорії та поняття бухгалтерського обліку і оподаткування. Облікова політика та організація бухгалтерського обліку   в системі господарського механізму і управління. Загальні підходи до побудови бухгалтерського обліку та формування звітності. Основні вимоги до нормативного регулювання бухгалтерського обліку і оподаткування. Фінансовий та управлінський облік в системі бухгалтерського обліку і звітності. Аналіз господарської діяльності і аудит в системі управління. Гармонізація та стандартизація бухгалтерського обліку,   аудиту і оподаткування. Академічна доброчесність.

Остання редакція: 24.07.17

Публікаціі з предмету

  • Вступ до спеціальності 071 (192.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Вступ до спеціальності» (тренінг-курс)20 Липня 2017 р.
  • Вступ до спеціальності 071 (92 KB)паспорт дисципліни «Вступ до спеціальності» (тренінг-курс)20 Липня 2017 р.