Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік і звітність за міжнародними стандартами в банках

Облік і звітність за міжнародними стандартами в банках – вивчаються   роль, значення та статус МСФЗ; історія створення та організація діяльності Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО); основні організаційно – методичні процедури при переході на МСФЗ; перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності; концептуальні засади обліку та принципи розкриття інформації  у фінансовій звітності; призначення,  загальні вимоги до складання, подання та розкриття інформації у фінансовій звітності; якісні характеристики фінансової звітності за міжнародними стандартами; реформування та трансформація звітності вітчизняних банків у відповідності до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності; особливості визнання, оцінки та розкриття інформації про запаси,  основні засоби, нематеріальні активи та інвестиційну нерухомість  у фінансовій звітності; особливості відображення орендних операцій в обліку та звітності; особливості  визнання, оцінки та розкриття інформації про забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи; класифікація, визнання та подання інформації про фінансові інструменти; особливості обліку інвестицій в асоційовані підприємства та обліку спільної діяльності; особливості визнання, оцінки та розкриття інформації про дохід та витрати. 

Остання редакція: 16.11.15