Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Моделювання систем

1. Дисципліна «Моделювання систем» є однією з дисциплін професійної та практичної підготовки студентів, які навчаються за програмою бакалаврів з напряму «Комп’ютерні науки».

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань про математичні основи моделювання систем, умінь застосовувати ці знання при вирішенні конкретних завдань.

 

2. В результаті вивчення дисципліни «Моделювання систем» студенти повинні

знати:

-         види моделей та їх класифікацію;

-         етапи моделювання систем;

-         вимоги до моделей, цілі та завдання дослідження моделей систем;

-         способи представлення аналітичних та імітаційних моделей систем   і методи їх дослідження;

-         методи планування машинних експериментів і обробки їх результатів;

-         мови моделювання;

вміти:

-         використовувати різні методи моделювання при дослідженні систем;

-         розробляти схеми моделюючих алгоритмів систем та реалізовувати їх, використовуючи спеціальні пакети прикладних програм моделювання;

володіти:принципами і методами моделювання, навичками проведення комп'ютерних експериментів при створенні систем і засобів автоматизації і управління.

 

3. Сфера реалізації набутих знань і вмінь: обробка та представлення експериментальних даних; обґрунтування адекватності обраної моделі, зіставлення результатів експериментальних даних і отриманих рішень; збирання, оброблення, аналіз і систематизація науково-технічної інформації за тематикою досліджень; моделювання процесів і систем різної природи; використання програмних засобів для вирішення практичних завдань; розробка моделей компонент інформаційних систем, включаючи моделі баз даних тощо.

 

4. Тематичний план дисципліни:

Тема 1

Теоретичні засади моделювання систем

Тема 2

Особливості математичного моделювання детермінованих систем

Тема 3

Стохастичні та мережеві моделі систем

Тема 4

Імітаційне моделювання систем

Тема 5

Методи дослідження та оптимізації імітаційних моделей

Тема 6

Планування машинних експериментів з моделями систем

Тема 7

Моделювання систем із нечіткими властивостями

Тема 8

Моделювання систем на підґрунті інструментарію теорії хаосу

Тема 9

Методи адаптації моделей

Тема 10

Комп’ютерна реалізація моделей систем

 

 

5. Викладацький  склад:

Вітлінський В.В., д.е.н, професор, завідуючий кафедри економіко-математичного моделювання

Великоіваненко Г.І., к.ф-м.н., професор, професор кафедри економіко-математичного моделювання

Матвійчук А.В., д.е.н., професор, професор кафедри економіко-математичного моделювання

Скіцько В.І., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання

 

6. Список  літератури:

1.     Вітлінський В.В.  Моделювання економіки: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2003 (2005). - 408с.

2.     Матвійчук А. В.Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка: монографія; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 439 с.

3.     Стеценко І.В., Моделювання систем: навч. посіб./ І.В. Стеценко; М-во освіти і науки України, Черкас.держ.технол.ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 399с.

4.     Томашевський В.М. Моделювання систем. – К.: Видавнича група BHV, 2005. – 352с.:іл.

 

 

Завідувачкафедриекономіко-                                              ВітлінськийВ.В.,

математичного моделювання                                                        д.е.н., проф

Остання редакція: 08.04.16

Публікаціі з предмету

  • “Моделювання систем” 6101 (647 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки  “Моделювання систем”16 Листопада 2017 р.
  • Моделювання систем (82.5 KB)паспорт з науки “Моделювання систем”16 Листопада 2017 р.
  • Моделювання систем 6101 (353 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни „Моделювання систем”19 Червня 2013 р.