Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Імітаційне моделювання економічних систем

Імітаційне моделювання — це окремий вид математичного моделювання. Імітаційна модель – це логіко-математичний опис об’єкта, який можна застосовувати для експериментування на комп’ютері  з метою проектування, аналізу та оцінювання функціонування об’єкта.

Мета  дисципліни – формування знань щодо теоретичних основ імітаційного моделювання, методології та інструментарію побудови імітаційних моделей та оволодіння практичними навичками їх адекватного використання.

Основні завдання дисциплінививчення  принципів, можливостей та особливостей сучасних методів і програмних засобів проведення обчислювальних експериментів,  використанням комп’ютерних засобів і математичних моделей для практичного розв’язання важливих задач моделюванняскладних економічних систем та  прогнозування.

Предметом курсує методологія та інструментарій імітаційного моделювання та аналізу економічних процесів, тенденцій та причинно-наслідкових зв’язків в економіці.

Для вивчення курсу необхідна попередня підготовка з теорії економіки та дисциплін математичного циклу: вищої математики, теорії ймовірностей та математичної статистики, економіко-математичного моделювання.

У результаті вивчення дисципліни “ Імітаційне моделювання” студент повинен:

розуміти,що існує клас об'єктів, для яких з різних причин не розроблені аналітичні моделі або ж методи розв'язування  отриманої моделі є занадто складними, тому математична модель може замінюватисяімітатором або імітаційною моделлю;

знати: концептуальні засади і принципи  побудови імітаційних моделей складних економічних систем;  основні підходи до розробки логічних схем імітаційних моделей, що використовуються для моделювання економічних систем на різних рівнях ієрархії;  основні методи імітації випадкових подій і випадкових величин.

вміти: самостійно здійснювати постановку задач імітаційного моделювання; використовувати засоби аналізу предметної області та опису концептуальної моделі; здійснювати аналіз отриманих результатів, формувати та виробляти на їх основі відповідні ефективні рішення.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

·       розуміння основних принципів побудови імітаційних моделей;

·       розроблення логічних схем функціонування складних економічних систем;

·       порівняння результатів багатьох експериментів з моделлю та виявлення наслідків зміни керівних параметрів системи;

·       прогнозування поведінки реального об’єкта і розроблення рекомендацій для прийняття управлінських рішень.

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь.  Переваги застосування імітаційних моделей найбільше виявляються у сфері матеріально-технічного забезпечення, у логістиці, в управлінні процесами реалізації  інвестиційних проектів на різних етапах їх життєвого циклу з урахуванням  можливих ризиків і тактики виділення фінансових ресурсів.

 

Тематичний план дисципліни:

Тема 1. Сутність імітаційного моделювання економічних  об’єктів та процесів.

Тема 2. Альтернативні підходи до створення імітаційних моделей  .

Тема 3. Етапи моделювання складних економічних систем.

Тема 4. Програмна реалізація імітаційної моделі.

Тема 5. Генерування РВП(0,1).

Тема 6. Генерування випадкових подій і випадкових величин.

Тема 7. Планування імітаційних експериментів.

Тема 8. Статистичні аспекти моделювання.

Тема 9. Загальна характеристика та принципи функціонування пакета GPSS.

Тема 10. Основні оператори та команди пакета. Стандартний звіт моделі.

 

Викладацький  склад  дисципліни:

 

1.     Вітлінський В.В.,  д.е.н.,  проф.,  зав. каф. ЕММ;

2.     Матвійчук а.в.,д.е.н., проф. каф. ЕММ,

3.     Великоіваненко г.і., к.ф.-м.н., проф. каф. ЕММ,

4.     Юнькова о.о., к.ф.-м.н., доц.каф. ЕММ та інші.

 

 

Список  літератури:

 

Основна:

 

1.Ситник В.Ф., Орленко Н.С. Імітаційне моделювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 232 с.

2.Кравець І.О. Імітаційне моделювання: Навч. посібник. – ЧДУ ім. Петра Могили, 2010.- 107 с.

3.Томашевський В.М. Моделювання систем. – К.:Видавнича група ВНV,2005. - 351с.

4.Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Статистическое моделирование. – М.: Наука, 1982. – 296 с.

           Додаткова:

 

1.       Гамбаров и др. Статистическое моделирование  и прогнозирование: Учебн. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 383 с.

2.     Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических процессов: Учеб. пособие / А.А. Емельянов, Е.А. Власова, Р.В. Дума; Под ред. А.А. Емельянова. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

3.     Клейн Дж. Статистические методы в имитационном моделировании. –М.: Статистика, 1978. – т.1. – 222 с., т.2. – 335 с.

4.     Коробова М.В. Основи математичного моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів/ М.В. Коробо- ва, І.М. Ляшенко, А.М. Столяр. – Тернопіль: “Навчальна книга – Богдан”, 2006. – 304 с.

5. Лычкина Н.Н. Имитационное моделирова͘ние экономических процессов: Учебное пособие для слушателей программы eMBI / Н.Н. Лычкина – М.: Академия АйТи, 2005. – 164 с.

6. Обушна О.М. Навчально-методичний комплекс  з дисципліни «Імітаційне моделювання» для студентів спеціальності «Економічна кібернетика».- К.: РВВ ІМФ, 2003. – 102 с.

7. Пинаева А. Имитационное моделирование: оптимизация бизнес-процессов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. businessstudio. ru/procedures/business/immodel/full/.

8. Ситник В.Ф. Імітаційне моделювання: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц/ В.Ф. Ситник, Н.С. Орленко – К.: КНЕУ, 1999. – 208 с.

 

 

 

 

 

 

Завідувачкафедриекономіко-                                              ВітлінськийВ.В.,

математичного моделювання                                                                                              д.е.н., проф.

Остання редакція: 08.04.16

Публікаціі з предмету

  • Імітаційне моделювання економічних систем 6502 (645.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Імітаційне моделювання  економічних систем”16 Листопада 2017 р.