Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Моделювання в управлінні персоналом

Дисципліна «Моделювання в управлінні персоналом»є вибірковою дисципліною циклу природничо-наукової та загально- кономічної підготовки магістрів за напрямком “Економіка і підприємництво”.

Предметом вивчення дисципліни є методологія та інструментарій економіко-математичного моделювання та аналізу економічних процесів, тенденцій та причинно-наслідкових зв’язків в управлінні персоналом.

Мета дисципліни – формування знань щодо методології та інструментарію побудови та адекватного використання різних типів економіко-математичних моделей.

Завданням дисципліни є засвоєння студентами основних принципів та інструментарію щодо постановки задач, основних методів їх розв’язування та аналізу з метою широкого використання в економіці та підприємництві.

Мотивацією вивчення  дисципліни є переконання, що використання системи економіко-математичних методів і моделей є необхідною умовою для обгрунтування прийняття рішень в управлінні персоналом, їхнє застосування покликане підвищити якість та ефективність діяльності служб із роботи з персоналом організацій та фірм.

 

У результаті вивчення даної дисципліни магістр повинен:

1)                    знати основні принципи і підходи до побудови економіко-математичних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів в управлінні персоналом; 

2)                    вміти:

·   використовувати основні економіко-математичні методи і моделі для аналізу та оцінювання ефективності рішень щодо  управління персоналом;

·   ставити та самостійно розв’язувати конкретні прикладні задачі з використанням адекватних економіко-математичних моделей та інформаційних технологій;

·    здійснювати аналіз отриманих результатів.

 

Дисципліна «Моделювання в управлінні персоналом» зорієнтована на формування наступних компетенцій:

·            аналізувати, моделювати та здійснювати моніторинг і контроль системних характеристик розвитку  соціально-економічних систем: ефективність, надійність, тенденція зміни, прогнозована якість і достовірність тощо;

·            застосовувати системний аналіз, економіко-математичні моделі і методи в здійсненні наукових досліджень в обраній сфері діяльності;

·            здійснювати інформаційно-аналітичну підтримку управлінських рішень та подальшу розробку стратегії підприємства на підставі даних системного аналізу та моделювання соціально-економічних об’єктів/систем на різних рівнях із використанням: класичних методів моделювання, інструментарію синергетики тощо;

·            моделювати процеси прийняття рішень з урахуванням невизначеності; оцінювати ефективність рішень, що приймаються з позиції корисності, з урахуванням морального ризику.

 

Тематичний план

Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки

Тема 2. Експертні оцінки

Тема 3. Оптимізаційні  моделі та методи

Тема 4. Оптимізація комплексу робі

Тема 5. Моделі  факторно-регресійного аналізу

Тема 6. Методи короткотермінового прогнозування тенденції зміни економічного показника

Тема 7. Критерії прийняття  раціональних  рішень

Тема 8. Балансові моделі:  міжгалузевий  баланс витрат праці

Тема 9.  Теорія масового обслуговування

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь. Вона має практичну спрямованість на вирішення широкого спектра прикладних питань щодо прийняття рішень – визначення  виробничих і ринкових стратегій підприємств і фірм щодо їхньої  діяльності з позиції раціонального використання трудового потенціалу, у сфері  масового  обслуговування з урахуванням наявних економічних умов та обмежень, прогнозуванні тенденції зміни економічного показника тощо.

 

Викладацький склад  дисципліни:  І.Ф.Шатарська, ст. викладач каф. ЕММ;

 

Рекомендована література

Основна:

1.         Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002.

2.         Вітлінський В. В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. та ін. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник/ За заг.ред. В.В.Вітлінського. – К.: КНЕУ, 2008. – 536 с.

3.         Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 452 с.

4.         Верченко П.І., Великоіваненко Г.І., Демчук Н.В., Компаніченко О.С., Шатарська І.Ф.Ризикологія. Навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.- К.: КНЕУ, 2006. – 176 с.

5.         Геєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І., Іванов В.В., Кизим М.О., Дубровіна Н.А., Ставицький А.В. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: Підручник – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 396 с.

6.         Вітлінський В.В., Білик Т.О., Великоіваненко Г.І., Волощук С.Д., Водзянова Н.К., Матвійчук А.В., Савіна С.С, Шатарська І.Ф.     Економіко-математичні методи і моделі .  Практикум( електронний ресурс) – К.: КНЕУ, 2014. – 221 с.

7.         Присенко Г., Равікович Є. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навчальний посібник. К.: КНЕУ. 2005.

8.         Присенко Г.В. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ. 2008.

9.         Піскунова О.В., Погребняк Ю.Ю., Рибальченко Л.В., Рядно О.А., Хрущ Я.В. Математичні моделі у дослідженні соціально-економічних проблем великого міста: Монографія. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2007. – 194 с.

Додаткова:

1. Шатарська І.Ф.Економіко-математичне моделювання в маркетингу (електронний ресурс): Навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2009. – 175 с.

2. Шатарська І.Ф. Ризикологія в маркетингу (електронний ресурс): Навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2010. – 180 с.

 

 

Завідувач кафедри економіко-                                                                              Вітлінський В.В.,

математичного моделювання                                                                                        д.е.н., проф.

 

Остання редакція: 23.05.16

Публікаціі з предмету