Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Математичні моделі в обліково-управлінській діяльності

Дисципліна «Математичне моделювання в обліково-управлінській діяльності»має практичну спрямованість для підготовки фахівців обліково-економічного напрямку. В цій програмі головний акцент робиться на майбутню професійну діяльність та є логічним продовженням базового курсу «Економіко-математичні методи і моделі» для студентів спеціальності «Облік і аудит», важливою ланкою, яка пов’язує загальні та фахові дисципліни даної спеціальності.

Моделювання в обліково-управлінській діяльності дає змогу не тільки створити інформаційну модель господарського процесу організації в системі «дебет-кредит», але і здійснити пошук принципово нових рішень з метою підвищення ступеня достовірності аналізу. Моделювання забезпечує можливість вибору рішення та є засобом формування інструментарію для винесення професійного судження.

Головноюметою курсу є оволодіння студентами теоретичних положень практичних навичок застосування прикладних математичних моделей і методів в обліку та аудиті, оскільки економічні процеси постійно ускладнюються і, відповідно, вимагають створення та удосконалення особливих методів вивчення та аналізу.

Завданнями навчальної дисципліни«Математичне моделювання в обліково-управлінській діяльності» ставляться такі: концептуальна постановка обліково-управлінської задачі; формування системи показників; вибір адекватного методу економіко-математичного моделювання; побудова прикладних економіко-математичних моделей; інтерпретація отриманих результатів; розробка комплексу рекомендації для практичного вирішення проблемного завдання.

Предметом дисципліниє економіко-математичні методи та моделі економічних задач, що відносяться до обліково-управлінської діяльності суб’єктів господарювання, аналізу отриманих результатів.

Освоєння основ дисципліни, пов’язане з хорошим володінням студентами теоріями відповідних галузей економіки, економікою та організацією, фінансового, управлінського, податкового обліку, економічним аналізом, менеджментом, плануванням розвитку підприємств, а також знаннями дисциплін економіко-математичного циклу.

Студент повинен розуміти загальні принципи функціонування економічних систем (зокрема підприємств), організації обліку та аналізу, знати економічну і формалізовану постановку задач та специфічні відмінності саме обліково-аналітично-управлінських напрямків; вміти застосовувати методи формування математичних моделей, їх цільових функцій і обмежень в залежності від реального процесу.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

·                   здійснювати аналіз соціально-економічні явищ і процесів які властиві сучасним підприємствам;

·                    робити висновки за отриманими результатами та приймати відповідні управлінські рішення;

·                   будувати систему показників кількісного та якісного оцінювання при аналізі конкретних ситуацій;

·                   створювати моделі прикладних економіко-математичних задачі у відповідних сферах економічної діяльності, використовуючи новітні інформаційні технології.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь.Знання, отримані студентами при вивченні дисципліни, можна використовувати як універсальний інструментарій при освоєнні низки дисциплін як, «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз», «Аналіз у галузях виробництва та послуг», «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» та при написанні курсових та дипломних робіт. Окрім цього, набуті навики з курсу «Математичне моделювання в обліково-управлінській діяльності» відкриють широкі можливості для професійного та кар‘єрного зростання фахівців економічного профілю.

 

Тематичний план дисципліни:

Тема 1. Обліково-управлінська діяльність як об’єкт моделювання

Тема 2. Матричні (балансові) моделі в обліково-управлінській діяльності

Тема 3. Застосування інструментарію теорії запасів.

Тема 4. Моделювання та аналіз собівартості

Тема 5. Моделювання в аналізі ціноутворення на підприємстві.

Тема 6. Економіко-математичний аналіз результатів діяльності підприємства

Тема 7. Моделі діагностики фінансового стану підприємств

 

Викладацький  склад  дисципліни:

1.                 Вітлінський В.В.,  д.е.н.,  проф.,  зав. каф. ЕММ;

2.                 Юнькова О.О., к.е.н., доцент каф. ЕММ;

3.                 Даценко Н.В,, асистент каф. ЕММ.

 

Список  літератури:

1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки. // Навчальний посібник К.: КНЕУ, 2003.– 408 с.

2. Колемаев В.А. Математическая экономика. // М.: 2002. – 256 с.

3. Щепкин А.В. Внутрифирменное управление (модели и методы). М.: ИПУ РАН, 2001. – 80 с.

4. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс]: [Закон України від 16.07.99 №996- XIV зі змінами та доповненнями] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

5. Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С., Поплюйко А.М. Управлінський облік. Практикум: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2010. – 288 с.

 

 

Завідувач кафедри економіко-                                             Вітлінський В.В.,

математичного моделювання                                                                  д.е.н., проф.

Остання редакція: 08.04.16

Публікаціі з предмету