Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Математичне моделювання економічних об’єктів

Наука (дисципліна) “Математичне моделювання економічних об’єктів” має методичну та практичну спрямованість на вирішення широкого спектра питань на усіх рівнях ієрархії управління та прийняття рішень (планів, програм, проектів, стратегій тощо) в економіці з урахуванням наявних економічних умов та обмежень.

Предметом вивчення дисципліни є методологія та інструментарій економіко-математичного моделювання та аналізу економічних об’єктів.

Метадисципліни – формування знань щодо методології та інструментарію побудови та адекватного використання різних типів економіко-математичних моделей та методів.

Завданням дисципліни є засвоєння студентами основних принципів та інструментарію щодо постановки задач, основних методів їх розв’язування та аналізу з метою широкого використання в економіці та підприємництві.

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

1) концептуальні засади, принципи і підходи до побудови економіко-математичних моделей;

2) основні класи математичних моделей, що використовуються для дослідження різних економічних об’єктів;

3) прикладні аспекти розв’язування задач в сфері моделювання економічних об’єктів.

 

Студент повинен уміти:

1)   самостійно здійснювати постановку прикладних економічних задач;

2)   визначати обсяг необхідної інформації для чіткої постановки та розв’язування прикладних економічних задач;

3)   адекватно використовувати економіко-математичні моделі для розв’язування прикладних економічних задач;

4)   використовувати інформаційні технології на базі ПЕОМ для розв’язування прикладних економічних задач;

5)   здійснювати аналіз отриманих результатів, формувати та приймати на їх основі відповідні ефективні рішення.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь. Моделювання є важливим інструментом, що використовується в ході проведення будь-яких аналітичних досліджень в сфері економіки. Використання економетричних методів потребує не тільки грунтовних знань в сфері економіки, глибокого розуміння економічних систем і процесів, що притаманні ринковій економіці, а також передбачає володіння достатнім математичним інструментарієм для проведення прикладних і фундаментальних досліджень у сфері економічного моделювання та прогнозування. Ці компетенції дають особливі переваги фахівцям на ринку праці та входять в перелік основних вимог, що висуваються роботодавцями як в державному (Міністерство економіки, Міністерство фінансів, галузеві міністерства, Національний Банк України), так і приватному секторі (промислово-фінансові групи, банківські установи, консалтингові компанії). Даний курс також сприятиме розвитку в студентів аналітичних здібностей та формуванню системного мислення – якостей, необхідних для успішної кар’єри у сфері управління економікою.

 

 

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема 1. Теоретичні засади моделювання економіки.

Тема 2. Особливості моделювання економічних об’єктів

Тема 3. Моделювання економічних об’єктів з урахуванням ризику

Тема 4. Моделювання  фінансової діяльності економічних об’єктів

Тема 5. Оцінювання ефективності інвестиційних проектів для різних економічних об’єктів

Тема 6. Моделі оцінювання цінних паперів

Тема 7. Оцінювання норми дохідності в умовах ринкової невизначеності

Тема 8. Економетрічне моделювання макроекономічних показників розвитку країни

Тема 9. Математичне програмування в управлінні виробничим підприємством

 

Викладачі:

Вітлінський В.В.,

Великоіваненко Г.І.,

Долінський Л.Б.

 

Рекомендована література

 

Основна:

 

1.     Вітлінський В. В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. та ін. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник/ За заг.ред. В.В.Вітлінського. – К.: КНЕУ, 2008. – 536 с.

2.     Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002.

3.     Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.

4.     Вітлінський В. В., Піскунова О.В. Математичні моделі та методи ринкової економіки Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2010р. – 531 с.

5.     Долінський Л.Б. Фінансова математика: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2009. – 265 с.

 

Додаткова:

6.     Вітлінський В. В., Піскунова О.В. Моделювання та управління розвитком малого підприємства Вчені записки. Зб. наукових праць. Частина 1 14‘2012, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». К.: КНЕУ, 2012. – С.261-268.

7.     Долінський Л.Б., Сащук Д.П. Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід //   Фінанси України. – 2008. - №1. – с. 108-117.

8.     Долінський Л.Б., Павленко Ю.В. Економіко-математичні засади формування оптимального композиту активів інституту спільного інвестування // Ринок цінних паперів України. – 2008. – №1-2. – c. 83-90.

9.     Долінський Л.Б., Стащук Д.М. Дослідження можливостей застосування ринкової моделі Шарпа для оцінювання дохідності на біржовому фондовому ринку України // Моделювання та інформаційні системи в економіці: Зб. наук. праць – К.: КНЕУ, 2010. – Вип. 81. – с. 150-165.

 

 

 

 

 

 

 

Завідувачкафедриекономіко-                                             ВітлінськийВ.В.,

математичного моделювання                                                        д.е.н., 

Остання редакція: 08.04.16

Публікаціі з предмету