Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економетрика 2

«Економетрика 2» – прикладна дисципліна, в межах якої розгладяються можливості застосування економетричних моделей з метою виявлення та описання математичними методами закономірностей та зв'язків, якi об'єктивнo iснують в економiцi.

Мета дисципліни – поглибити знання майбутніх бакалаврів в області економетричного моделювання економічних процесів і явищ, а також сформувати практичні  навички щодо постановки економічних задач, розробки відповідних економетричних моделей та їх аналізу.

Основні завдання дисципліни:розкриття сутності і значення дисципліни «Економетрика 2»; опанування методології та методики побудови, застосування економетричних моделей в економіці.

Предметом дисципліниє вивчення теоретичних аспектів економетричного моделювання та практичне його застосування в економіці для проведення кількісних досліджень економічних явищ, пояснення та прогнозування розвитку економічних процесів.

Для вивчення дисципліни необхідні базові знання економічної теорії, фінансів, статистики, дисциплін математичного циклу: математичного аналізу, лінійної алгебри, теорії ймовірностей та математичної статистики.

 

Студенти, які успішно засвоїли дисципліну «Економетрика 2», мають:

·     розумітиосновні теоретичні аспекти економетричного дослідження та аналізу реальних економічних  систем i процесiв;

·     знатипрактичне застосування та комп’ютерну реалізацію сучасних економетричних моделей з метою виявлення та описання математичними методами закономірностей і зв'язків, що iснують в економiцi,здійснення аналізу на макро- та мікроекономічному рівнях;

·     вмітивикористовувати економетричний інструментарій для проведення прикладних і фундаментальних економічних досліджень.

 

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

·     знати концептуальні аспекти економетричного моделювання реальних економічних  систем i процесiв;

·     застосовувати сучасні економетричні моделі та методи для здійснення кількісного економічного аналізу та інтерпретувати отримані результати;

·     використовувати інформаційні технології на базі ПЕОМ для розв’язування економічних задач.

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь. Моделювання є важливим інструментом, що використовується в ході проведення будь-яких аналітичних досліджень в сфері економіки. Використання економетричних методів потребує не тільки грунтовних знань в сфері економіки, глибокого розуміння економічних систем і процесів, що притаманні ринковій економіці, а також передбачає володіння достатнім математичним інструментарієм для проведення прикладних і фундаментальних досліджень у сфері економічного моделювання та прогнозування. Ці компетенції дають особливі переваги фахівцям на ринку праці та входять в перелік основних вимог, що висуваються роботодавцями як в державному (Міністерство економіки, Міністерство фінансів, галузеві міністерства, Національний Банк України), так і приватному секторі (промислово-фінансові групи, банківські установи, консалтингові компанії). Даний курс також сприятиме розвитку в студентів аналітичних здібностей та формуванню системного мислення – якостей, необхідних для успішної кар’єри у сфері управління економікою.

 

Тематичний план дисципліни:

Тема 1. Теоретико-методологічні основи економетричного моделювання економіки.

Тема 2. Основи класичної економетрики.

Тема 3. Кореляційний аналіз регресорів моделі.

Тема 4. Лінійна економетрична модель зі змінною структурою дисперсії залишків.

Тема 5. Автокореляційні зв’язки при побудові лінійної економетричної моделі.

Тема 6. Принципи та методи врахування якісних змінних у прикладних фінансових дослідженнях: моделі з якісними регресорами.

Тема 7. Принципи та методи врахування якісних змінних у прикладних фінансових дослідженнях: моделі з якісними залежними змінними.

Тема 8. Аналіз нелінійних економічних процесів.

Тема 9. Моделювання економічних систем із складними взаємозв’язками.

 

Викладацький  склад  дисципліни:

 

1.     Піскунова О.В.,  д.е.н.,  проф. каф. ЕММ;

2.     Водзянова Н.К., ст. викл. каф. ЕММ та інші.

 

Список  літератури:

 

Основна:

1.   Вітлінський В. В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. та ін. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник/ За заг.ред. В.В.Вітлінського. – К.: КНЕУ, 2008. – 536 с.

2.   Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002.

 

Додаткова:

 

1.   Айвазян С.А., Мхитарян В.С., Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022с.

2.   Жлуктенко В.І., Водзянова Н.К., Савіна С.С., Колодінська О.В. Навчальний посібник.: Видавництво Европ. ун-ту, 2005. -552с.

3.   Greene William H. Econcmetric Analysis. – New York.-5th. ed. 2002.- 1052p.

 

 

 

 

 

Завідувачкафедриекономіко-                                              ВітлінськийВ.В.,

математичного моделювання                                                                                              д.е.н., проф.

 

Остання редакція: 08.04.16

Публікаціі з предмету

  • Економетрика-2 6502 (866.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Економетрика-2”16 Листопада 2017 р.
  • Економетрика-2 6502 (77.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни “Економетрика”16 Листопада 2017 р.