Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Математичні моделі та методи ринкової економіки

1.  Метою опанування дисципліни «Математичні моделі та методи ринкової економіки» є формування у студентів системи знань щодо методології та інструментарію моделювання економічних об’єктів і систем, які еволюціонують і розвиваються в умовах трансформаційної економіки, а також формування у майбутніх фахівців практичних навичок побудови та застосування сучасних математичних моделей ринкової економіки у їх професійній діяльності. Наука «Математичні моделі та методи ринкової економіки» спрямована на вивчення основних принципів побудови економіко-математичних моделей та методів аналізу реальних економічних процесів і управління економічними об’єктами (як на макро-, так і на мезо- та мікроекономічному рівнях) в умовах трансформаційної економіки, яка характеризується, з одного боку підвищенням ролі інновацій, інформації, людського капіталу, а з другого боку підвищенням ризику, невизначеності, посиленням дії дестабілізуючих чинників; вивчення типових моделей для аналізу та прийняття ефективних рішень.

2.  У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати основні принципи побудови економіко-математичних моделей для аналізу реальних економічних процесів та управління економічними об’єктами в умовах трансформаційної економіки.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

-      використовувати основні математичні моделі та методи в аналізі, прогнозуванні та управлінні економічними системами;

-      грамотно ставити і самостійно розв’язувати конкретні прикладні задачі з використанням адекватних економіко-математичних моделей та інформаційних технологій; здійснювати аналіз отриманих результатів.

3.     Набуті знання та вміння необхідні для:

·        аналізу та удосконалення системи управління; прогнозування розвитку економічних систем і процесів;

·        здійснення моніторингу і контролю розвитку економічних систем;

·        здійснення інформаційно-аналітичної підтримки управлінських рішень та подальшої розробки стратегії підприємства;

·        застосування інструментів антикризового управління підприємством;

·        підтримки процесів управління грошовими потоками, фінансами підприємства, операційною та інвестиційною діяльністю;

4.  Зміст дисципліни за темами:

Тема 1.Концептуальні аспекти моделювання економічного розвитку

Тема 2.Математичні моделі економічного розвитку

Тема 3.Еволюційні моделі економічних змін

Тема 4.Моделювання та аналіз очікувань

Тема 5.Моделювання економічної безпеки

Тема 6.Моделі економічної безпеки регіону

Тема 7. Індикативне планування та діагностика можливого банкрутства підприємства

Тема 8.Діагностика банкрутства підприємства з використанням інструментарію нечіткої логіки

Тема 9.Моделі антикризового індикативного планування на підґрунті методу аналізу ієрархій

Тема 10.    Моделювання та управління депозитним портфелем домогосподарства

Тема 11.    Моделювання та аналіз інноваційного розвитку підприємства

Тема 12.Моделювання та аналіз стратегій розвитку малих підприємств

Тема 13.    Системні характеристики планових рішень

 

5.  Викладацький склад: Піскунова О.В., д.е.н., проф., Осипова О.І., асистент

6.  Основна література:

1.       Вітлінський В.В. Математичні моделі та методи ринкової економіки: навч. посіб. / В.В. Вітлінський, О.В. Піскунова. – К. КНЕУ, 2010. – 531 с.

2.       Вітлінський В.В. Математичні моделі та методи ринкової економіки: практикум / В.В. Вітлінський, О.В. Піскунова, О.В. Ткач, В.І. Скіцько, О.М. Новоселецький. – К. КНЕУ, 2014. – 362 с.

 

 

 

Завідувач кафедри ____________________________В.В.Вітлінський

                                               (підпис)

Остання редакція: 08.04.16

Публікаціі з предмету