Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економетрика

Мета навчальної дисципліни  – формування знань щодо методології та інструментарію    побудови та адекватного використання різних типів економетричних моделей та методів на макро- та мікрорівні,  умінь використовувати  відповідний математичний апарат у розв’язанні управлінських економічних задач та проблем .

Завданням дисципліни є засвоєння студентами основних принципів, методів та інструментарію щодо постановки економетричних задач,  методів їх розв’язування та аналізу з метою широкого використання в економіці та підприємництві.  Для досягнення цієї мети в процесі викладання дисципліни передбачається розв’язок таких завдань:                                                                                               

-        формулювання ролі економетричного моделювання, розкриття основних принципів та функцій;                                                                                                                    

  -         розгляд основних методів економетричного моделювання;                                          

   -        побудова та аналіз прикладних економетричних  моделей та висвітлення особливостей практичних аспектів їх використання в економіці та підприємницт

Предметом дисципліни економетрика є методологія та інструментарій      економетричного моделювання та аналізу економічних об’єктів для кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними показниками, пояснення та прогнозування розвитку економічних процесів.

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь. Моделювання є важливим інструментом, що використовується в ході проведення будь-яких аналітичних досліджень в сфері економіки. Використання економетричних методів потребує не тільки грунтовних знань в сфері економіки, глибокого розуміння економічних систем і процесів, що притаманні ринковій економіці, а також передбачає володіння достатнім математичним інструментарієм для проведення прикладних і фундаментальних досліджень у сфері економічного моделювання та прогнозування. Ці компетенції дають особливі переваги фахівцям на ринку праці та входять в перелік основних вимог, що висуваються роботодавцями як в державному (Міністерство економіки, Міністерство фінансів, галузеві міністерства, Національний Банк України), так і приватному секторі (промислово-фінансові групи, банківські установи, консалтингові компанії). Даний курс також сприятиме розвитку в студентів аналітичних здібностей та формуванню системного мислення – якостей, необхідних для успішної кар’єри у сфері управління економікою.

Зміст дисципліни розкривається в темах.     

1. Концептуальні аспекти економетричного моделювання економіки.

2. Принципи побудови економетричних моделей. Парна  лінійна регресія.

3. Множинна лінійна регресія.

4. Нелінійні економетричні моделі.

5. Фіктивні змінні в економетричних моделях.

6. Мультиколінеарність.

7. Гетероскедастичність   залишків.

8. Автокореляція залишків.

9. Економетричні моделі динаміки.

10. Системи одночасних рівнянь.

Викладачі:

Т.О.Білик, к.е.н., доцент.,

Н.К.Водзянова,ст.викл.,

І.Ф.Шатарська, ст.викл.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна література

 

1.     Вітлінський В. В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. та ін. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник/ За заг.ред. В.В.Вітлінського. – К.: КНЕУ, 2008. – 536 с.

2.     Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002.

3.     Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 520 с.

4.     Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Економетрія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 192 с.

 

Додаткова література

 

1.     Айвазян С.А., Мхитарян В.С., Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022с.

2.     Бородич С.А. Эконометрика: Учеб. пособие. – Мн.: Новое знание, 2001. – 408с.

3.     Грубер Й. Економетрія: Вступ до множинної регресії та економетрії: У 2 т.  – К: Нічлава, 1998-1999.

 

 

Змі

Остання редакція: 08.04.16

Публікаціі з предмету

  • Економетрика 6101 (77.5 KB)Паспорт  вибіркової дисципліни «Економетрика» для спеціальності  6101. Дисципліна освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»16 Листопада 2017 р.
  • Економетрика 6101 (720.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Економетрика»05 Липня 2016 р.