Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансова математика

Фінансова математика є класичною учбовою дисципліною підготовки студентів економічних спеціальностей університетів та коледжів провідних європейських держав та США. Ця дисципліна також входить до типових програм навчання фахівців з питань фондового ринку, затверджених Рішенням ДКЦПФР №607 від 1.08.2006р. „Про затвердження нових редакцій типових програм навчання фахівців з питань фондового ринку”.

Мета дисципліни «Фінансова математика» полягає у тому, щоб задовольнити потреби майбутніх фахівців економічних спеціальностей у знаннях в області фінансових обчислень, що виникають при розв’язанні практичних проблем у різних сферах економічної та підприємницької діяльності.

Завдання дисципліни полягає у вивченні та опануванні студентами основних понять, методів та математичного апарату фінансових обчислень, що є підґрунтям для кількісного аналізу інструментів фінансового ринку та інших об’єктів інвестування.

Предметом дисципліни є методологія та інструментарій фінансових розрахунків та кількісного аналізу ефективності фінансових операцій.

Перелік компетенцій, яких набуде студент. Після опанування основних понять, методів та математичного апарату фінансових обчислень, студент зможе самостійно проводити кількісний аналіз інструментів фінансового ринку та інших об’єктів інвестування, аналіз параметрів фінансових та комерційних угод тощо.

Вищеозначені компетенції дозволяють розв’язувати багато задач, що виникають у практичній діяльності, зокрема, наступні:

-       оцінка кінцевих фінансових результатів операції для кожного учасника угоди;

-       аналіз залежності кінцевих результатів операції від її основних параметрів (зокрема, параметрів щодо вартості, часу, ступеню ризику та норми дохідності);

-       розробка платіжних схем та графіків виконання фінансових угод;

-       кількісний аналіз ефективності інвестицій;

-       оцінка вартості цінних паперів;

-       оцінка вартості бізнесу тощо.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь. Моделювання є важливим інструментом, що використовується в ході проведення будь-яких аналітичних досліджень в сфері економіки. Використання економетричних методів потребує не тільки грунтовних знань в сфері економіки, глибокого розуміння економічних систем і процесів, що притаманні ринковій економіці, а також передбачає володіння достатнім математичним інструментарієм для проведення прикладних і фундаментальних досліджень у сфері економічного моделювання та прогнозування. Ці компетенції дають особливі переваги фахівцям на ринку праці та входять в перелік основних вимог, що висуваються роботодавцями як в державному (Міністерство економіки, Міністерство фінансів, галузеві міністерства, Національний Банк України), так і приватному секторі (промислово-фінансові групи, банківські установи, консалтингові компанії). Даний курс також сприятиме розвитку в студентів аналітичних здібностей та формуванню системного мислення – якостей, необхідних для успішної кар’єри у сфері управління економікою.

 

Зміст дисципліни розкривається у таких темах: концепція вартості грошей у часі; правило простих процентів; правило складних процентів; фінансові обчислення для потоків платежів; критерії оцінки ефективності інвестицій; оцінка норми дохідності в умовах ринкової невизначеності; оцінка та планування схем фінансово-кредитних розрахунків; аналіз та оцінка вартості цінних паперів.

Викладачі:

Долінський Л.Б.,

Білик Т.О.,

Водзянова Н.К.,

Кравченко Т.В.

 

 

Список рекомендованої літератури:

Основна:

1.Долінський Л.Б. Фінансова математика: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2009. – 265 с.

2. Долінський Л.Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навч. посіб. – К., Майстер-Клас, 2005. – 192 с.

Додаткова:

3.Бакаєв Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: Навч. посібник.– К.: КНЕУ, 2000. – 151 с.

4.Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. – К.: “Эльга-Н”, “Ника-Центр”, 2001. – 448 с.

5.Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: “Молодь”, 1997. – 1000с.

Остання редакція: 19.10.17

Публікаціі з предмету