Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ризик-менеджмент (бакалавр-вибіркова)

Ризик-менеджмент – наука про методологію, основні закономірності, принципи та економіко-математичний інструментарій виявлення, врахування, оцінювання та управління ризиком, який відображає особливості сприйняття зацікавленими суб‘єктами економічних відносин існуючих невизначеності та конфліктності.

Мета дисципліни – задовольнити потреби майбутніх фахівців з економіки і підприємництва у знаннях в області системного аналізу ризику у фінансово-кредитній сфері, зовнішньоекономічній діяльності на базі використання концептуальних положень сучасного ризик-менеджменту та її інструментарію, що широко використовує кількісні методи та економіко-математичні моделі.

Основні завдання дисципліни:

- набуття знань про якісні властивості та кількісні характеристики економічних процесів з урахуванням ризику – характерного чинника сучасної економіки;

- опанування методологією та методикою побудови, аналізу та застосування економіко-математичних моделей, що враховують ризик;

- вивчення низки найбільш типових прийомів моделювання та вимірювання економічного ризику у процесі прийняття рішень, опанування відповідним апаратом (методи, моделі, інформаційне та програмно-методичне комп’ютерне забезпечення) з метою практичного використання в різноманітних економічних проблемах (теоретична та прикладна економіка, фінанси, менеджмент тощо).

Предметом курсує теоретичні та практичні питання системного аналізу економічного ризику, математичні методи та моделювання економічних систем, обтяжених ризиком, опанування відповідним апаратом, що дозволяє аналізувати, враховувати та оцінювати ризик у широкому спектрі економічних проблем.

У результаті вивчення дисципліни “ Ризикологія” студент повинен:

розуміти,що на економічні процеси впливає низка керованих ї некерованих чинників. Ці процеси розвиваються в умовах невизначеності та конфліктності, браку статистичних даних, необхідних на момент прийняття рішення. Усе це необхідно свідомо враховувати;

знати:принципи раціональної поведінки в умовах, обтяжених ризиком. Методи виявлення джерел ризику, класифікувати різні типи ризиків. Опанувати сутність основних принципів щодо аналізу, кількісної оцінки ступеня ризику, моделювання ризику, методи його зниження до допустимого рівня тощо;

вміти:самостійно здійснювати аналіз ризику як на якісному так і на кількісному рівні, оцінювати його ступінь, моделювати та враховувати його, керувати ризиком, застосовуючи методи адекватні цілям та прийнятій системі гіпотез у фінансово-кредитній сфері і зовнішньоекономічній діяльності.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

·       здійснювати аналіз ризику, який породжений невизначеністю в різних сферах економічної діяльності;

·       будувати систему показників кількісного оцінювання ступенів ризику;

·       моделювати ризик, застосовуючи інструментарій економіко-математичного моделювання та інформаційні технології;

·       управляти ризиком та ефективністю у відповідних сферах економічної діяльності, використовуючи новітні інформаційні технології.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь. В Україні існують та створюються структурні підрозділи з ризику та безпеки у комерційних банках, інвестиційних та страхових компаніях, консалтингових фірмах, на підприємствах, у низці державних установ (Національному банку України, службах безпеки, податкових органах тощо). Ризикологія  бурхливо розвивається і відкриває широкі можливості для професійного та кар‘єрного зростання фахівців економічного профілю, а також для достойного заробітку.

 

Зміст дисциплінирозкривається в темах:

1.               Концептуальні засади ризик-менеджменту в економіці та підприємництві.

2.               Основні концептуальні підходи та інструментарій якісного та кількісного аналізу ризику.

3.               Методологічні засади та інструментарій кількісного оцінювання ступеня ризику.

4.               Ризик та елементи теорії корисності.

5.               Основні засади та методи управління економічним ризиком.

6.               Диверсифікація як спосіб зниження ступеня ризику. Теорія портфеля.

7.               Моделювання економічного ризику на підґрунті концепції та інструментарію теорії гри.

8.               Вартість, час та ризик.

9.               Моделювання економічного ризику у прийнятті багатоцільових та багатокритеріальних рішень.

10.            Запаси та резерви як способи зниження ступеня ризику.

 

Викладацький  склад  дисципліни:

1.     Ігнатова Ю.В., к.е.н., доцент каф. ЕММ;

 

Список  літератури

 

Основна:

1.     Верченко П.І., Великоіваненко Г.І., Демчук Н.В., Компаніченко О.С., Шатарська І.Ф. Ризикологія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. – 176 с.

Остання редакція: 08.04.16

Публікаціі з предмету

  • Ризик-менеджмент 6101 (665 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Ризик-менеджмент”16 Листопада 2017 р.
  • Ризик-менеджмент 6508 (82.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни “Ризик-менеджмент”16 Листопада 2017 р.
  • Ризик-менеджмент 6101 (82 KB)паспорт з науки “Ризик-менеджмент ”16 Листопада 2017 р.
  • Ризик-менеджмент 6508 (767 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Ризик-менеджмент”05 Липня 2016 р.