Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Наукова діяльність

Колектив кафедри інформатики ат системології працює над комплексною темою «Моделювання динамічних та структурних характеристик складних інформаційних, соціальних та економічних систем» (наук. керівник проф. Шарапов О.Д.№ 0108 U006687). Серед наукових та навчально-методичних завдань, які вирішувала кафедра, слід відзначити посилення професійно-орієнтованої спрямованості у підготовці фахівців на основі оперативного і адекватного врахування у змісті освіти загальних і спеціальних вимог ринкової економіки. 

Все це обумовило головні напрямки науково-дослідної роботи викладачів кафедри:

 1. Дослідження економіки та її функціональних складових як предметної галузі.
 2. Інформаційні системи, технології та телекомунікації як профілюючий напрямок діяльності викладачів кафедри.

Крім того, значна увага приділяється науковій роботі в напрямку

 1. Впровадження інноваційної складової у педагогіку вищої школи, використанню як реальних, так і віртуальних наукових модельних зразків.

По першому напряму науково-дослідної роботи головна увага приділялась питанням моніторингу, моделювання та управління складними соціально-економічними системами та процесами. Зокрема, викладачі кафедри працювали за такими темами:

 • застосування методів системного аналізу, моделювання та управління складними соціально-економічними системами та процесами в умовах посилення глобалізацій них процесів в економіці;
 • розробці та вдосконаленні методів прогнозування фінансово-економічних показників на засадах апарату нелінійної динаміки;
 • застосуванню синергетичних та еконофізичних  методів в економіці;
 • розробці інструментальних засобів моніторингу фінансово-економічних індикаторів.

В процесі наукової роботи колективом кафедри приділялась увага таким особливостям економічних систем, як нелінійність, хаотичність, здатність до самоорганізації тощо. Це обумовило використання відповідного апарату: еконофізики, синергетики, теорії катастроф, теорії фракталів та імітаційного моделювання. В процесі роботи над цією темою були опрацьовані такі аспекти: моніторинг та діагностика соціально-економічних систем та їх функціональних складових, моделювання виробничої діяльності в умовах трансформаційної економіки, технології прийняття управлінських рішень та окремі питання економіко-математичного моделювання тощо.

У рамках розробки теми інформаційних систем та технологій проводилась робота за такими основними напрямками:

 1. Технологія обробки та аналізу економічної інформації;
 2. Розробка програмних, апаратних та комунікаційних засобів комп'ютерно-інформаційних технологій;
 3. Аналіз методів організаційного управління на основі сучасних інформаційних технологій;
 4. Вдосконалення сучасних технологій навчання на базі новітніх інформаційних систем.

Одним із основних результатів роботи над третім напрямом є розробка викладачами кафедри нової методики активізації вивчення дисципліни «Інформатика», спрямовану на розв’язання творчих завдань, а також сформульована концепція навчання інформатики на основі диференційованого підходу з урахуванням рівня підготовки першокурсників:

 1. розробка та апробація нової технології та методики моніторингу та діагностики навчального процесу;
 2. впровадження педагогічних методів, що базуються на пріоритеті свідомості в організації і проведенні практичних та лабораторних занять з дисциплін «Інформатика» та «Інформатика і комп’ютерна техніка», а також підвищення успішності студентів з вказаних дисциплін;
 3. розробка програмного комплекту тестових завдань вхідного комп’ютерного тестування і проведення на основі розробленого всіх першокурсників з метою їх диференціації за рівнем вхідних знань;
 4. розробка технології організації процесу навчання інформатики на основі інтегрованого та комплексного вивчення дисципліни  «Інформатика»;
 5. дослідження проблеми педагогічно доцільного поєднання традиційних методів та засобів навчання з сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, етики та педагогіки ;

 Емпіричний аналіз (на основі статистичних методів) отриманих результатів дослідження підтвердив ефективність запропонованої технології навчання.

Окрім цього, викладачі кафедри продовжують роботу в напрямку створення електронних підручників, впровадження тренінгових технологій, ділових ігор з відповідною організацією навчального процесу.

 Більшість викладачів кафедри беруть участь у постійно-діючих наукових семінарах університету, науково-методичних конференціях. Зокрема, у поточному навчальному році — в науково-методичній конференції «Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку», а також конференціях і семінарах інших ВУЗів України, у тому числі організованих за участю КНЕУ (наприклад, щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці»).

 

Остання редакція: 19.01.16