Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічна статистика

Наука «Економічна статистика»

Ступінь: бакалавр  

Мета науки: оволодіння майбутніми фахівцями методологічних засад, категорій та класифікацій економічної статистики, принципів оцінювання стану і розвитку економіки за міжнародними стандартами на макро- і мікрорівнях, а також для проведення міжнародних порівнянь.

Завдання науки: отримання студентами стійких сучасних знань здослідження стану та розвитку галузей економіки, різних соціальних і економічних процесів, їх тенденцій та закономірностей; оцінки екстенсивних та інтенсивних чинників розвитку економіки та її галузей; методів виявлення взаємозв’язку і пропорцій у суспільному виробництві; характеристики стану соціально-економічного розвитку країни у  міждержавному порівнянні.

Результати навчання:

    Після опанування даної науки студенти набувають певних здібностей, знань, умінь та навичок, що дозволять:

оволодіти основними інструментами економічної статистики для моделі ринкової економіки (система національних рахунків, класифікації, платіжний баланс , таблиці “Витрати-Випуск”);

засвоїти методику збору, розрахунку та аналізу основних показників розвитку ринкової економіки на макрорівні та мікрорівні;

зрозуміти уніфікацію економічних показників і методів їх розрахунку для єдиного сприйняття розвитку соціально-економічних явищ на міжнародному рівні;

аналізувати та інтерпретувати дані вітчизняної та міжнародної статистики про соціально-економічні процеси та явища, виявляти тенденції та закономірності зміни соціально-економічних показників;

  формулювати висновки та пропозиції длявирішення аналітичнихідослідницьких завдань, а також для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Остання редакція: 11.10.16

Публікаціі з предмету

  • Економічна статистика (833.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки “Економічна статистика ”25 Жовтня 2017 р.
  • Економічна статистика (106.5 KB)паспорт з навчальної  науки  “Економічна статистика ”10 Листопада 2016 р.