Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Запитай бібліотекаря

 Що таке віртуальна довідка?

Віртуальна довідка це бібліотечна служба, що надає відповіді на разові запитання віддаленого користувача, пов’язані з пошуком інформації.

Служба віртуальної довідки бібліотеки:

Відповідає на наступні запити:

 • адресно-бібліографічні - про наявність вітчизняних і іноземних видань у фонді бібліотеки;
 • уточнюючі - уточнення елементів бібліографічного опису документа (заголовки книги, відомостей про автора, рік видання і ін.);
 • тематичні - виконуються з використанням ресурсів, доступних бібліотеці, що не вимагають складного бібліографічного пошуку;
 • фактографічні - відомості довідкового характеру, що містять дані про конкретні об'єкти, поняття, факти, персоналії і т.д.

Не розглядає запити:

 • сформульовані некоректно;
 • складні запити, які потребують глибокого наукового пошуку та підключення додаткових джерел інформації (іншомовних, тощо);
 • пов'язані з наданням готових рефераті, курсових і дипломних робіт;
 • прохання, що містять юридичні консультації;
 • розважального характеру;
 • пов'язані з наданням інформації комерційного характеру чи навчального напрямку.

Джерела виконання запитів:

 • традиційний довідково-пошуковий апарат;
 • електронний каталог бібліотеки.

Звертаємо увагу!

 • Послуга надається на безоплатній основі.
 • Користуватись послугою може кожен бажаючий, хто звернувся до служби віртуальної довідки.
 • На Ваші запитання відповідають кваліфіковані спеціалісти нашої бібліотеки.
 • Запити виконуються у порядку їх надходження, протягом робочого дня.
 • Кожен запит містить одне запитання (за одним запитом не більше 10 назв).
 • Питання необхідно надсилати у довільній формі.
 • Перш ніж надсилати запитання, скористайтесь пошуком у Електронному каталозі бібліотеки.
 • Відповідь на запит надсилається на вказану електронну адресу.
 • Стороннім вузу користувачам надається можливість працювати в читальних залах з дозволу адміністрації бібліотеки.
 • Доступ до Електронної бібліотеки надається лише зареєстрованим у бібліотеці читачам.
 • Бібліотека не надсилає електроні копії наявних у бібліотеці документів.
 • Cтилістика запиту користувача подається без змін.

Шановні користувачі! Перш ніж поставити питання, пропонуємо вам ознайомитися з «Електронним каталогом бібліотеки» http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Якщо Ви не знайшли відповідь самостійно, поставте питання бібліографу. Ми допоможемо в пошуку інформації по темі, в розшуку або уточненні необхідних відомостей. Відповідь буде відправлена на Вашу електронну пошту протягом 3-х робочих днів.

Задайте своє питання бібліотекарю

14.03.2018
Запитує: Vika
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до магістерської роботи «Ліквідність банків».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Банківське кредитування в Україні: посткризове перезавантаження: монографія / [С. М. Аржевітін, М. Д. Алексеєнко, Т. С. Шемет та ін.] ; за заг. ред. С. М. Аржевітіна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 407 с. : табл. – Зі змісту: Івасіва І. Б. Стан систем управління ліквідністю в банках України / І. Б. Івасіва, О. Ю. Фуксман. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Б23; книгосховище, ч/з № 3.
Брегеда О. А. Забезпечення ліквідності комерційного банку : монографія / Брегеда О. А. – Київ : Задруга, 2016. – 396 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Б87; книгосховище, ч/з № 3.
Волошин І. Оцінка ліквідності банківської системи за допомогою матриць платежів / Ігор Волошин // Банківська справа. – 2017. – № 2. – С. 102–109. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Дзюблюк О. Оптимізація грошово-кредитної політики в контексті управління ліквідністю банківської системи України / О. Дзюблюк, В. Рудан // Банківська справа. – 2015. – № 4–5. – С. 3–20. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Климчук Н. Оздоровлення банківської системи України та його ефективність / Наталія Климчук // Банківська справа. – 2017. – № 4. – С. 64–74. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Коцюба І. І. Управління ліквідністю – основа інтеграції стратегічного управління фінансовою діяльністю у банку / І. І. Коцюба // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 81–85.
Морозко Н. И. Проблемы несоответствия в управлении ликвидностью регулятором и коммерческими банками / Морозко Н. И. // Вопросы экономических наук. – 2017. – № 3. – С. 32–33.
Політика Національного банку України щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов розвитку економіки: матеріали наук.-практ. конф., 5–6 листоп. 2015 р., м. Київ / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», ДВНЗ «Ун-т банк. справи», Громад. рада Нац. банку України [та ін. ; відп. ред. С. М. Аржевітін]. – Київ : ДВНЗ УБС, 2016. – 340 с. – Рудан В. Я. Шляхи підвищення ефективності пруденційного банківського нагляду в контексті забезпечення оптимального рівня ліквідності банківської системи / В. Я. Рудан.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 П50; книгосховище, ч/з № 3.
Прасолова С. Удосконалення управління ризиком ліквідності банків як складова формування концепції їхньої фінансової безпеки / С. Прасолова, О. Чернявська // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 4. – С. 58–64.
Стукан І. Ю. Формування ефективних сценаріїв щодо управління рівнем ліквідності банківської системи України / І. Ю. Стукан // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 22. – С. 57–60. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Фінансовий механізм управління ліквідністю банку: монографія / [І. М. Бурденко, Є. Є. Дмитрієв, Ю. С. Ребрик, Ю. С. Серпенінова] ; за заг. ред. Ю. С. Серпенінової. – Суми : Унів. кн., 2017. – 136 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Ф59; ч/з № 3.
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу [Електронний ресурс] : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. інвест. діяльності ; [редкол.: В. К. Хлівний (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 542 с. – Зі змісту: Стукан І. Ю. Концептуальний підхід щодо дослідження ліквідності банківської системи України в аспекті сучасної інтеграційної парадигми / І. Ю. Стукан. – С. 458–461.
Фуксман О. Ліквідність у забезпеченні стабільності банку / О. Фуксман // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 4. – С. 57–68.
Халатур С. М. Удосконалення механізму кредитування сільськогосподарської галузі на основі підвищення ліквідності та платоспроможності комерційних банків / С. М. Халатур, В. О. Скрипник // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 1. – С. 51–54. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Хмель И. Метод денежных потоков в системе управления риском несбалансированной ликвидности коммерческого банка / И. Хмель, Н. Мартыненко // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – № 1. – С. 234–239. – Автор, назва та анот. парал. англ.


13.03.2018
Запитує: Дарина
Тема запиту: Доброго дня! Будь ласка, допоможіть скласти список літератури для магістерської дипломної роботи. Тема «Методи оцінювання інвестиційної привабливості підприємства». Цікавлять сучасні джерела – 2013–2018 рр. Чим більше джерел – тим краще. Дуже вдячна!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Дарино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Андрющенко І. Є. Практична реалізація методологічного підходу щодо оцінювання життєздатності промислового підприємства / І. Є. Андрющенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 3. – С. 38–41. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Боярко І. М. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Укр. акад. банк. справи НБУ». – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 396 с. – Зі змісту: Методи оцінювання інвестиційних проектів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33С4 Б86; ч/з № 2.
Брич В. Підвищення достовірності оцінки потенційної спроможності підприємства розраховуватися за інвестиційними зобов'язаннями / Василь Брич, Ярослав Шпак // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 37–46. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Вчені записки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. Ф. Павленко]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14, ч. 1. – 298 с. – Зі змісту: Великоіваненко Г. І. Оцінювання інвестиційної привабливості неоднорідних суб’єктів господарювання / Г. І. Великоіваненко, К. М. Мамонова. – С. 248–253.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33 В90; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5.
Гудкова В. П. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств залізничного транспорту / Вікторія Петрівна Гудкова, Ольга Олексіївна Кравченко, Вікторія Ігорівна Творонович // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2017. – № 2. – С. 85–105. – Автор, назва та анот. парал. укр., англ., рос.
Економіка підприємства: теорія і практика[Електронний ресурс] = Ekonomy of eneterprise: theory and experience : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 13 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 186 с. – Будяєв М. Механізм оцінювання інвестиційної привабливості підприємства / М. Будяєв. – С. 87–88.
Ігнатова Ю. В. Методи дескриптивної статистики та факторного аналізу в оцінюванні результативності використання сучасних фінансово-кредитних інструментів у реалізації інноваційних проектів / Ю. В. Ігнатова, Є. А. Поліщук, Ю. В. Василишен // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 5–11. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Облік реальних інвестицій та методичні основи аналізування інвестиційного процесу: проблемні питання/ О. В. Мороз, Н. П. Карачина, А. В. Вітюк, О. П. Жгун // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 8. – С. 9–14. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Полозова Т. В. Методичне забезпечення оцінювання можливості інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства / Тетяна В. Полозова // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 4. – С. 440–450. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Савченко А. С. Методичні підходи до системного аналізу інтегральних показників конкурентоспроможності підприємств / А. С. Савченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. – № 16. – С. 67–71. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Савчин Л. М. Зарубіжний досвід підвищення ефективності інвестиційної діяльності нафтогазовидобувних підприємств / Л. М. Савчин // Економіка та держава. – 2015. – № 5. – С. 114–119. – Анот. англ.
Саранюк А. Системне узагальнення методик оцінювання інвестиційної привабливості підприємств житлово-комунального господарства / Антоніна Саранюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 1. – С. 89–98. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Семенов А. Г. Моделювання інвестиційної діяльності підприємств / А. Г. Семенов // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 6. – С. 89–95. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Ситник О. В. Теоретико-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств / О. В. Ситник // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 1. – С. 61–63. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Фарат О. В. Методи оцінювання розвитку інноваційних кластерів промислових підприємств / О. В. Фарат, В. П. Залуцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 22–27.


13.03.2018
Запитує: Олександр
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з підбором літератури на тему «Стан депозитного ринку банківської системи України, як чинник довіри населення до банківської системи». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пан Олександре! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Власенко О. О. Основні тенденції та перспективи розвитку ринку депозитів в Україні / О. О. Власенко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 341–346. – Анот. рос., англ.
Дзюблюк О. Соціально-економічні засади суспільної довіри до банківського сектору / Олександр Дзюблюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2. – С. 54–69. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Коваленко М. О. Депозитна політика банків України та її вплив на ефективність залучення депозитних ресурсів / М. О. Коваленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 1. – С. 39–44. – Автор, назва та анот. парал. англ.
м Колодізєв О. М. Оцінювання фінансового потенціалу залучення коштів фізичних осіб банками України / Олег Миколайович Колодізєв, Олеся Вікторівна Лебідь, Олександра Валеріївна Зуєва // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2017. –№ 2. – С. 260–268. – Автор, назва та анот. парал. укр., англ., рос.
Макаренко Ю. П. Проблеми формування депозитного портфеля банків в умовах нестабільності депозитної бази та шляхи їх вирішення / Ю. П. Макаренко, Т. О. Сагач // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 1. – С. 15–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Примостка Л. О. Заощадження населення України: формування та залучення в банки : монографія / Л. О. Примостка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 234 с. – Зі змісту: Удосконалення цінової та нецінової конкуренції банків на ринку депозитних послуг. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 П76; книгосховище, ч/з № 3, ч/з Юрид. ін-ту.
Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України: зб. тез доп. IV наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, травень 2014 р. : приурочена до Дня банків. працівника / Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2014. – 263 с. – Зі змісту: Чумак Ю. А. Депозитна політика банків в Україні / Ю. А. Чумак.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 П78; ч/з № 3.
Скірка А. Зарубіжний досвід функціонування світової системи гарантування вкладів: уроки для України / Андрій Скірка // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 74–85. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Сова О. Ю. Актуальні питання стану депозитного ринку України / Олена Юріївна Сова // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2017. – № 1. – С. 282–291. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Стойка В. С. Антикризисное управление банковской системой Украины в современных условиях : [монография] / В. С. Стойка ; [под науч. ред. И. Г. Бритченко ; Киев. нац. торгово-экон. ун-т, Ужгород. торгово-экон. ин-т, Варнен. свобод. ун-т им. Черноризца Храбра и др.]. - [Nowy Sącz : Nova Sandec, 2017]. – 354 с. – Из содерж.: Роль депозитной политики коммерческих банков в формировании ресурсной базы.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 С81; книгосховище, ч/з № 3.
Творення простору суспільної довіри в Україні ХХI століття: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17–19 лют. 2016 р., м. Львів / Асоц. укр. банків, ДВНЗ «Ун-т банк. справи» ; [відп. ред. С. М. Аржевітін]. – Київ : УБС, 2017. – 523 с. – Зі змісту: Коваленко М. О. Довіра як передумова формування депозитних ресурсів банків / М. О. Коваленко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Т28; книгосховище, ч/з № 3, ч/з Юрид. ін-ту.
Управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел : монографія / [С. В. Ярошенко, І. В. Сало, О. В. Крухмаль, О. С. Кобичева]. – Суми : Унів. кн., 2017. – 105 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 У67; ч/з № 3.
Шкляр А. І. Функціональні проблеми системи гарантування вкладів в Україні та шляхи їх вирішення / А. І. Шкляр // Економіка України. – 2016. – № 2. – С. 28–43 ; № 3. – С. 52–59. – Автор, назва та анот. парал. англ.


13.03.2018
Запитує: Володимир
Тема запиту: Добрий день! Прошу скласти список літератури для магістерської дипломної роботи під назвою «Концесія як форма державно-приватного партнерства у фінансуванні інвестиційних проектів». Цікавлять джерела 2013–2018 рр. Дуже вдячний.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Володимире! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Апаров А. М. Державно-приватне партнерство як особлива правова форма співпраці держави з приватним бізнесом / А. М. Апаров, А. В. Яценко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Юридичні науки. – 2015. – № 4. – С. 27–35. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Будник В. А. Узгодження інтересів учасників державно-приватного партнерства на основі концепцій вартості / Будник В. А. // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 1–2 (2). – С. 47–50. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Гриценко Л. Л. Взаємодія держави і бізнесу в контексті реалізації державної інвестиційної політики : монографія / Л. Л. Гриценко. – Суми : Унів. кн., 2017. – 326 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:336.5/7 Г85; ч/з № 3.
Гура О. Л. Концесія як форма залучення приватних інвестицій / О. Л. Гура // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 1. – С. 112–117.
Державно-приватне партнерство в системі регулювання економіки: монографія / [Т. І. Єфименко, Є. Л. Черевиков, К. В. Павлюк та ін.] ; за заг. ред. Т. І. Єфіменко ; ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАНУ». – Київ : ІЕП НАН України, 2012. – 372 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:: 33С2 Д36; ч/з № 3.
Диба M. І. Концесія: сутність та форми фінансового забезпечення / M. І. Диба // Фінанси України. – 2016. – № 10. – С. 65–76. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Диба М. І. Проблеми розвитку концесії в Україні / М. І. Диба // Фінанси України. – 2017. – № 5. –С. 53–62. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кл.слова:модернізована концесія - фінансування - концесійні відносини - концесійні угоди - державний контроль - об'єкти концесії - державна власність.
Дикий А. В. Разработка механизма организации бизнес-процессов в рамках проектного финансирования на основе государственно-частного партнерства / А. В. Дикий // Економіка та держава. – 2013. – № 7. – С. 46–49.
Дикий А. В. Система распределения финансовых рисков в проектах государственно-частного партнерства/ А. В. Дикий // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 9. – С. 59–62.
Єфремова Н. Ф. Фінансова складова побудови економіки інноваційного типу / Н. Ф. Єфремова, О. І. Чічкань, В. О. Галаганов // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 24. – С. 64–70. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Забаштанський М. М. Концесійні відносини: фінансові детермінанти розвитку в Україні : монографія / М. М. Забаштанський ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 380 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-12; ч/з № 3.
Куліков А. І. Концесія як форма реалізації спільних проектів держави і бізнесу / А. І. Куліков // Економіка та держава. – 2013. – № 5. – С. 117–119.
Манько Н. Государственно-частное партнерство: источники средств и методы финансирования проектов / Н. Манько // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 1. – С. 102–110.
Позднякова С. Обзор реализации инвестиционных проектов в социальной сфере с использованием механизмов ГЧП в регионах Российской Федерации / С. Позднякова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – № 2. – С. 141–144. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Помогайбог Б. В. Вертикальний аналіз ризиків ДПП-проектів у розрізі факторів їх формування / Б. В. Помогайбог // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 16. – С. 120–125. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Степанова К. В. Державно-приватне партнерство в морській сфері: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні / К. В. Степанова // Економіка та держава. – 2017. – № 6. – С. 58-63. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Тюкавкин Н. М. Государственно-частное партнерство: понятие, предпосылки возникновения, зарубежный опыт, формы организации, сфера применения, нормативно-правовая база / Н. М. Тюкавкин // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 1. – С. 413–419.


12.03.2018
Запитує: Уляна
Тема запиту: Доброго дня! Будь ласка, допоможіть підібрати літературу для магістерської дипломної роботи «Фінансування проектів у сфері енергозбереження». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Уляно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Біоенергетичні проекти: від ідеї до втілення: практ. посіб. / Ін-т місцевого розвитку ; [під заг. ред. Р. Ю. Тормосова]. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 208 с. – (Проект USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород»).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 6П2 Б63; ч/з № 3.
Водопян М. В. Методологічні аспекти оцінювання ефективності проектів з енергозбереження / Максим Вікторович Водоп’ян // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 10. – С. 12–13. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Водопян М. В. Теоретичні аспекти визначення ефективності впровадження технічних пропозицій з енергозбереження / Водоп’ян Максим Вікторович // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 11. – С. 33–35. – Анот. парал. англ., рос.
Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: зб. тез доп. 12-ої Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [(Тернопіль, 26–27 берез. 2015 р.)] / М-во освіти і науки України, Терноп.нац. екон. ун-т, Рада молодих вчених ; [редкол.: Т. Я. Маршалок (голова) та ін. ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок]. – Тернопіль : Астон, 2015. – 319 с. : рис., табл. – Зі змісту: Лапішко З. Проблеми використання інституту державно-приватного партнерства для фінансування проектів у сфері енергозбереження / З. Лапішко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33CE45; книгосховище.
Захаров В. С. Зарубіжний досвід та механізми фінансування розвитку енергетики / В. С. Захаров // Економіка та держава. – 2017. – № 3. – С. 93–96. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Корнеев А. В. Человеческий фактор и инновационные технологии при освоении нефтегазовых месторождений в США / А. В. Корнеев // США. Канада: экономика – политика - культура. – 2016. – № 6. – С. 103–111. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мартинович Д. Є. Моделювання впливу видатків бюджету на розвиток паливно-енергетичного комплексу України / Д. Є. Мартинович // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 4. – С. 95–103. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Плюта І. Ю. Пріоритетні напрями забезпечення модернізації системи електропостачання в Україні з урахуванням досвіду ЄС / І. Ю. Плюта // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 163–168. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Політика енергоефективності в Україні: Veritas Momentum/ О. А. Дячук, Р. З. Подолець, Б. С. Серебренніков, М. Г. Чепелєв // Економіка України. – 2015. – № 4. – С. 58–69. – Анот. англ.
Темченко Г. В. Визначення енергоємності гірничо-збагачувального виробництва за складних фінансово-економічних умов господарювання / Темченко Г. В., Бондарчук О. М. // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2016. – № 3–4 (2). – С. 52–56. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу [Електронний ресурс] : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. інвест. діяльності ; [редкол.: В. К. Хлівний (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 542 с. – Зі змісту: Брегеда О. А. Реалізація проектів енергозбереження – шлях до відновлення інвестиційного кредитування в Україні / О. А. Брегеда. – С. 41–44.


12.03.2018
Запитує: Екатерина
Тема запиту: Доброї ночі! Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури для дипломної роботи за темою «Банківське кредитування малого і середнього бізнесу, як шлях до активізації їх інвестиційної діяльності». Важлива наявність іншомовних джерел. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Катерино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Банківське кредитування в Україні: посткризове перезавантаження: монографія / [С. М. Аржевітін, М. Д. Алексеєнко, Т. С. Шемет та ін.] ; за заг. ред. С. М. Аржевітіна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 407 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Б23; книгосховище.
Кожевникова Н. Особенности и проблемы кредитования российскими коммерческими банками предприятий малого и среднего бизнеса / Н. Кожевникова, С. Щербаков // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – № 2. – С. 245–249. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Колодізєв О. М. Кредитний менеджмент : навч. посіб. / О. М. Колодізєв, О. В. Хмеленко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 164 с. – Зі змісту: Мікрокредитування й особливості кредитування малого та середнього бізнесу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К61; ч/з № 2.
Корнилюк Р. В. Фінансування малого та середнього бізнесу: тенденції, можливості, ризики / Р. В. Корнилюк, А. В. Корнилюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 43–50. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Косенюк Ю. І. Фінансова підтримка кредитуванню малого та середнього бізнесу шляхом державних гарантій / Ю. І. Косенюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 16. – С. 104–110. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Лабудовіч Станковіч Я. Забезпечення кредиту на малих і середніх підприємствах Сербії / Я. Лабудовіч Станковіч, Н. Тодорович, С. Владетіч // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 6. – С. 302–310. – Текст англ.
Майбутнє банкінгу: сучасні виклики та перспективи розвитку[Електронний ресурс] : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 15 черв. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т фінанс.-банк. аналітики ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 110 с. – Зі змісту: Рудик Н. В. Фінансово-кредитні інструменти в малому та середньому бізнесі / Рудик Н. В., Ігнатова Ю. В. – С. 38–41.
Мацелюх Н. П. Розвиток форм і методів кредитування малого та середнього бізнесу / Н. П. Мацелюх, О. М. Унинець // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – № 9–10. – С. 38–41.
Образцов А. С. Современное состояние кредитования субъектов малого предпринимательства в России / А. С. Образцов // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 3. – С. 409–411.м Півторак В. С. Банківське кредитування малих аграрних підприємств / В. С. Півторак // Економіка АПК. – 2013. – № 5. – С. 130–135.
Прокопець Л. В. Особливості державної підтримки малого підприємництва в Україні та зарубіжний досвід / Л. В. Прокопець, В. С. Губчак // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 71–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ромусік Я. В. Забезпечення стійкості малого та середнього бізнесу України в умовах економічної стагнації / Я. В. Ромусік // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 11. – С. 36–40. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сибірянська Ю. В. Перспективи та ризики фінансування інновацій суб'єктами малого та середнього бізнесу в Україні / Ю. В. Сибірянська, Н. В. Рудик, О. С. Філін // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 65–72. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Синоверський Р. Л. Кредитування малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи / Р. Л. Синоверський // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 72–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Труш І. Є. Міжнародний досвід з кредитування малого підприємництва та його адаптація до особливостей національної економіки / І. Є. Труш // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 4. – С. 104–107.
Условия банковского и небанковского факторинга // Справочник экономиста. –2016. – № 4. – С. 11–17.
Jancikova E. New trends in financing small and medium enteiprises in the EU / Eva Jancikova, L'ubomira Strazovska // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 11. – P. 87–95. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос. – Пер. загл.: Новітні тренди фінансування малого та середнього бізнесу в ЄС.
Rahman Ashiqur. Bank size, relationship lending and SME financing: evidence from Bangladesh/ Ashiqur Rahman, M. Twyeafur Rahman, Aleksandr Kljucnikov// Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 9. – P. 294–307. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос. – Пер. загл.: Взаємозв'язок між розміром банку, кредитуванням на довірі та фінансуванням МСБ: за даними Бангладеш.


12.03.2018
Запитує: Дарина
Тема запиту: Доброго дня! Будь ласка, допоможіть скласти список літератури для магістерської дипломної роботи. Тема «Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємства». Чим більше джерел – тим краще. Дуже вдячна!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Дарино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Жихор О. Б. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства / О. Б. Жихор, О. В. Більська, І. Є. Юхно // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: О. О. Примостка (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 7–8. – С. 34–40. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Жувагіна І. О. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств роздрібної торгівлі / І. О. Жувагіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С. 14–16.
Кочетков В. М. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств (на прикладі видавничо-поліграфічної галузі) / В. М. Кочетков, Є. В. Волошаненко // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – № 9–10. – С. 79–82.
Мацибора Т. В. Світовий досвід у поліпшенні інвестиційної привабливості аграрного сектору України / Т. В. Мацибора // Економіка АПК. – 2017. – № 7. – С. 101–105. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Пелих О. О. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / О. О. Пелих. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 413 с. – Зі змісту: Оцінка інвестиційної привабливості підприємств (організацій).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 П24; книгосховище.
Поддєрьогін А. М. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів промислових підприємств : монографія / А. М. Поддєрьогін, Н. А. Марченко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. – Чернігів : Десна, 2013. – 288 с. – Зі змісту: Інвестиційна привабливість промисловості та її визначення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 П44; книгосховище, ч/з № 3.
Самофал Є. В. Оцінка інвестиційної привабливості акцій в умовах складнопрогнозованого економічного середовища / Є. В. Самофал // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 11. – С. 52–57. – Анот. англ.
Сидоров І. П. Методичні підходи оцінювання інвестиційної привабливості агропромислового виробництва / І. П. Сидоров // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 15. – С. 57–61. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ситник О. В. Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств машинобудування в місті Києві та Київській області / О. В. Ситник // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 75–77. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Скібіцький О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / О. М. Скібіцький ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 408 с. – Зі змісту: Оцінка інвестиційної привабливості підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С42; книгосховище, ч/з № 2.
Современные проблемы финансов и учета : материалы науч.-практ. конф. (21–23 марта 2011 г.) / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. акад. природоохран. и кур. стр-ва ; [редкол.: Ю. Н. Воробьев и др.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – 138 с. – Из содерж.: Завацька Т. В. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства / Т. В. Завацька.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 С56; книгосховище.
Стрижков А. Повышение инвестиционной привлекательности интегрированных промышленных структур за счет использования стандартов листинга / А. Стрижков // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2017. – № 1. – С. 262–266. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Тимофеева С. В. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия / С. В. Тимофеева // Вопросы экономических наук. – 2016. – № 3. – С. 51–53. – Назва та анот. парал. англ.
Ходаківський В. М. Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств у контексті їх галузевої структури виробництва / В. М. Ходаківський, М. А. Місевич // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 3. – С. 31–37. – Автор, назва та анот. парал. англ.


12.03.2018

Запитує: Дарина
Тема запиту: Доброго дня! Прошу скласти список літератури для магістерської курсової роботи під назвою «Концесія як форма державно-приватного партнерства у фінансуванні інвестиційних проектів». Дуже вдячна.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Дарино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Апаров А. М. Державно-приватне партнерство як особлива правова форма співпраці держави з приватним бізнесом / А. М. Апаров, А. В. Яценко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Юридичні науки. – 2015. – № 4. – С. 27–35. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Будник В. А. Узгодження інтересів учасників державно-приватного партнерства на основі концепцій вартості / Будник В. А. // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 1–2 (2). – С. 47–50. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Гриценко Л. Л. Взаємодія держави і бізнесу в контексті реалізації державної інвестиційної політики : монографія / Л. Л. Гриценко. – Суми : Унів. кн., 2017. – 326 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:336.5/7 Г85; ч/з № 3.
Гура О. Л. Концесія як форма залучення приватних інвестицій / О. Л. Гура // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 1. – С. 112–117.
Державно-приватне партнерство в системі регулювання економіки: монографія / [Т. І. Єфименко, Є. Л. Черевиков, К. В. Павлюк та ін.] ; за заг. ред. Т. І. Єфіменко ; ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАНУ». – Київ : ІЕП НАН України, 2012. – 372 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:: 33С2 Д36; ч/з № 3.
Диба M. І. Концесія: сутність та форми фінансового забезпечення / M. І. Диба // Фінанси України. – 2016. – № 10. – С. 65–76. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Диба М. І. Проблеми розвитку концесії в Україні / М. І. Диба // Фінанси України. – 2017. – № 5. –С. 53–62. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кл.слова:модернізована концесія - фінансування - концесійні відносини - концесійні угоди - державний контроль - об'єкти концесії - державна власність.
Дикий А. В. Разработка механизма организации бизнес-процессов в рамках проектного финансирования на основе государственно-частного партнерства / А. В. Дикий // Економіка та держава. – 2013. – № 7. – С. 46–49.
Дикий А. В. Система распределения финансовых рисков в проектах государственно-частного партнерства/ А. В. Дикий // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 9. – С. 59–62.
Єфремова Н. Ф. Фінансова складова побудови економіки інноваційного типу / Н. Ф. Єфремова, О. І. Чічкань, В. О. Галаганов // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 24. – С. 64–70. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Забаштанський М. М. Концесійні відносини: фінансові детермінанти розвитку в Україні : монографія / М. М. Забаштанський ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 380 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-12; ч/з № 3.
Куліков А. І. Концесія як форма реалізації спільних проектів держави і бізнесу / А. І. Куліков // Економіка та держава. – 2013. – № 5. – С. 117–119.
Манько Н. Государственно-частное партнерство: источники средств и методы финансирования проектов / Н. Манько // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 1. – С. 102–110.
Позднякова С. Обзор реализации инвестиционных проектов в социальной сфере с использованием механизмов ГЧП в регионах Российской Федерации / С. Позднякова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – № 2. – С. 141–144. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Помогайбог Б. В. Вертикальний аналіз ризиків ДПП-проектів у розрізі факторів їх формування / Б. В. Помогайбог // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 16. – С. 120–125. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Степанова К. В. Державно-приватне партнерство в морській сфері: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні / К. В. Степанова // Економіка та держава. – 2017. – № 6. – С. 58-63. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Тюкавкин Н. М. Государственно-частное партнерство: понятие, предпосылки возникновения, зарубежный опыт, формы организации, сфера применения, нормативно-правовая база / Н. М. Тюкавкин // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 1. – С. 413–419.


10.03.2018
Запитує: Roma
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу (вітчизняні та іноземні джерела) для написання дипломної роботи на тему «Облігації підприємств у фінансуванні інвестиційних проектів». Завчасно дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Ворсовський О. Л. Вплив ринку цінних паперів на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств в Україні / О. Л. Ворсовський // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 54–58. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гасій О. В. Роль фондового ринку у формуванні інвестиційної привабливості акцій підприємств: сучасний аспект / Гасій Олена Володимирівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 8. – С. 10–14.
Джаксыбекова Г. Механизм проектного финансирования инвестиционных проектов / Г. Джаксыбекова, А. Бейсембинова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 246–257.
Клименко В. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. В. Клименко, Л. М. Акімова, Л. М. Докієнко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 357 с. : табл. – Зі змісту: Облігації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К49; ч/з № 2.
Косова Т. Д. Біржові механізми залучення іноземного капіталу вітчизняними корпораціями / Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 9–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Майстер А. Підприємства державного сектору економіки на ринку корпоративних облігацій України / А. Майстер // Економіст. – 2015. – № 4. – С. 33–35.
Наумова Л. В. Особенности финансирования государственных услуг на основе социальных облигаций / Л. В. Наумова // Финансы. – 2017. – № 2. – С. 62–64.
Селіверстов В. В. Інвестування : підручник / В. В. Селіверстов. – Суми : Унів. кн., 2017. – 479 с. – Зі змісту: Облігації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 С29; ч/з № 2.
Стрельцов А. В. Особенности разработки и оценки эффективности инвестиционной стратегии нефтеперерабатывающего предприятия / Стрельцов Алексей Викторович, Ерошевский Сергей Александрович // Экономические науки. – 2017. – № 3. – С. 22–26. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Федоренко А. Додаткові джерела фінансування підприємств реального сектора й економічні механізми залучення інвестиційних ресурсів у виробництво / Анатолій Федоренко // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 100–114. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Фінансовий менеджмент: підручник / [А. М. Поддєрьогін, Н. Д. Бабяк, М. Д. Білик та ін. ; редкол.: В. К. Хлівний (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2-ге вид., перероб. – Київ : КНЕУ, 2017. – 535 с. : табл. – Зі змісту: Вибір стратегії фінансування інвестиційних проектів. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59; книгосховище, ч/з № 2.
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу [Електронний ресурс] : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2017 року, Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. інвест. діяльності ; [редкол.: В. К. Хлівний (голова)та ін.]. –Електрон. текст.дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 542 с.
Шагеев Д. А. Повышение эффективности инвестиционного проекта промышленного предприятия при помощи управления денежными потоками / Д. А. Шагеев // Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика. – 2017. – № 2. – С. 90–106. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шинкаренко А. В. Удосконалення процесу управління ризиками інвестиційної діяльності банку: індекс облігацій підприємств / А. В. Шинкаренко // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2013. – № 11–12 (2). – С. 45–48. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.


06.03.2018
Запитує: dianella4024
Тема запиту: Доброї ночі, чи не могли б ви допомогти мені з пошуком іноземних та не іноземних джерел для курсової роботи на тему «Особливості науково-технологічного обміну», необхідно близько 30–40 джерел. Дякую за допомогу.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Бурлака В. Г. Тренди науково-технологічного розвитку та їх роль у нафтовому секторі / В. Г. Бурлака // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 5. – С. 54–65.
Грачев О. О. Сучасні дослідження і розробки ОЕСР у галузі освіти, науки, технологій та інновацій / О. О. Грачев, Л. П. Овчарова // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2017. – № 4. – С. 18–34. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Грига В. Ю. Еволюція спільної науково-технічної та інноваційної політики в Європі у період 1945–1985 рр. / В. Ю. Грига // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2017. – № 1. – С. 105–119. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Єгоров І. Ю. Система комплексних індикаторів оцінки науково-технічної та інноваційної діяльності в контексті процесів євроінтеграції / І. Ю. Єгоров // Наука та інновації = Science and Innovation. – 2016. – № 4. – С. 21–23. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Исследование возможностей, инструментов и результатов участия российских компаний в конкурсах 7-й Рамочной программы ЕС/ Д. А. Петряев, А. В. Ларчиков, Д. Б. Рыгалин, Е. Н. Грачева // Инновации. – 2013. – № 1. – С. 29–36.
Кластерные образования и инновационные технологические платформы/ Вагин Сергей Геннадьевич, Головко Ольга Игоревна, Малышева Елена Анатольевна, Мариничев Владимир Александрович // Экономические науки. – 2016. – № 1. – С. 74–79. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кудрявець Є. В. Засади європейської політики створення інноваційних кластерів та поглибленої взаємодії з Україною / Є. В. Кудрявець // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 5. – С. 64–72. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мех O. A. До розгляду формальних теоретичних передумов функціонування системи управління науково-технологічною сферою / O. A. Мех // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2017. – № 1. – С. 22–37. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Мікаелян С. Г. Структурні трансформації глобальної інноваційної архітектури / С. Г. Мікаелян // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 7–8, № 7. – С. 19–23. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Новицька О. В. Співробітництво України та Ізраїлю в галузі науки і технологій (1991–2013 рр.) / О. В. Новицька // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 3. – С. 145–151. – Текст англ.
Програма SECURE-R2I: співробітництво країн Європейського Союзу з країнами Східного партнерства. Наукові дослідження та інновації у сфері технологій безпеки суспільства // Наука та інновації. – 2015. – Т. 11, № 4. – С. 75–79.
Радзієвська С. О. Вектор інтеграції та науково-технологічний розвиток України / С. О. Радзієвська // Економіка України. – 2013. – № 11. – С. 51–60.
Рябоконь М. В. Роль корпорацій у класичних та сучасних теоріях науково-технологічного розвитку / М. В. Рябоконь // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 12. – С. 81–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Рябоконь М. В. Систематизація форм науково-технологічного бізнесу / М. В. Рябоконь // Економіка та держава. – 2017. – № 9. – С. 87–89. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Смирнова Н. В. Трансфер технологій як засіб формування національної моделі інноваційного розвитку / Н. В. Смирнова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 5. – С. 39–41. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Соснін О. Про поточні проблеми та перспективи підготовки кадрів для міжнародного науково-технічного співробітництва / Олександр Соснін, Василь Гулай // Віче. – 2016. – № 11–12. – С. 31–35. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Судакова Н. А. Партнёрство университетов и бизнеса как важный фактор научно-технологического лидерства США / Н. А. Судакова // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2016. – № 12. – С. 91–109. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Технологічна модернізація в європейській економіці: монографія / О. С. Бурміч, О. Д. Лук’яненко, Є. Г. Панченко, В. І. Чужиков ; за наук. ред. В. І. Чужикова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – 267 с. : табл. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Т38; книгосховище, абонемент, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з ІБО.
Федулова Л. І. Інтеграція наукового потенціалу України в міжнародний науково-технологічний простір / Л. І. Федулова, Т. М. Юхновська // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 3. – С. 84–104.


05.03.2018
Запитує: Анастасія
Тема запиту: Доброго дня! Прошу допомогти підібрати допоміжну літературу для написання курсової роботи на тему «Законодавчий процес за законодавством України». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасія! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Законотворчість: Участь громадськості у законотворчому процесі. Основні аспекти законодавчого процесу / Програма сприяння парламенту II. – Київ : Москаленко О. М., 2013. – 232 с. – Зі змісту: Шляхи доступу громадян до законодавчого процесу: співпраця із центральними органами виконавчої влади ; Приклади налагодження співпраці громадських організацій на різних етапах законотворчого процесу ; Процедура внесення законопроекту на розгляд Верховної Ради ; Процедура розгляду законопроектів Верховною Радою ; Особливості внесення та прийняття закону про Державний бюджет ; Процедура внесення та прийняття змін до Конституції України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С З-19; книгосховище.
Заславський О. Участь громадськості у законотворчому процесі / О. Заславський // Часопис Парламент. – 2015. – № 3. – С. 2–40.
Лебедь Н. В. Суб’єкти законотворчої діяльності / Н. В. Лебедь // Статистика України. – 2013. – № 2. – С. 72–76.
Скрипнюк О. В. Законодавчий процес і парламентська законодавча процедура в Україні : (проблеми якості, рекомендації щодо вдосконалення в контексті європейської практики) : [монографія] / О. В. Скрипнюк, М. О. Теплюк, О. І. Ющик. – Київ : Атіка-Н, 2010. – 91 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С С45; книгосховище.
Словська І. Є. Конституційно-правовий статус парламенту – Верховної Ради України : монографія / І. Є. Словська ; Нац. ун-т «Одеська юрид. акад.». – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 336 с. – Зі змісту: Законотворчість – основна функція єдиного органу законодавчої влади в Україні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С С48; книгосховище, ч/з № 3.
Смук М. М. Запровадження права народної законодавчої ініціативи як напрямок конституційної реформи в Україні / М. М. Смук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2018. – № 1. – С. 41–46. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Теплюк М. Законодавчі акти як безпосередній продукт законодавчого процесу: окремі питання теорії / М. Теплюк // Віче. – 2013. – № 23. – С. 20–23.
Ткачук А. Законодавча техніка : практ. посіб. нормопроектувальника / Анатолій Ткачук ; [ред. В. Пакулько] ; Ін-т громадян. сусп-ва. – Київ : Легальний статус, 2011. – 267 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:34 Т48; книгосховище.
Шаповал В. М. Парламент: порядок законотворення / В. М. Шаповал // Право України. – 2015. – № 6. – С. 165–178. – Анот. рос., англ.


02.03.2018
Запитує: Ірина
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для магістерської роботи за темою «Визначення кризи через ліквідність банківської системи».Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ірино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Аржевітін С. М. Системна банківська криза в Україні: особливості, причини та шляхи подолання / С. М. Аржевітін // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 16–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Білошапка В. Банківські кризи та участь центрального банку у посткризовому розвитку банківської системи / Вікторія Білошапка // Банківська справа. – 2016. – № 1. – С. 40–53. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Буряк О. П. Банківська криза: суть, причини, наслідки / О. П. Буряк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 2. – С. 199–202.
Васильєва Т. Діагностика банківських криз на основі розрахунку прогнозного індикатора кризи / Т. Васильєва, С. Лєонов, О. Афанасьєва // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 11. – С. 22–28.
Вовк В. Діагностування кризи з боку центральних банків: зарубіжний та вітчизняний досвід / В. Вовк, Ю. Дмитрик // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 3. – С. 20–25.
Ґенеза банківських криз: монографія / [М. І. Диба, А. М. Мороз, Т. П. Остапишин та ін.] ; за наук. ред. М. І. Диби та А. М. Мороза ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 578 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Г34; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 5.
Дробязко А. Банківська система України: шляхи подолання кризи / А. Дробязко, А. Крисоватий, В. Федосов // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 2. – С. 39–57. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Лук’яненко Д. Банківська криза в Україні: глобальні фактори і внутрішні причини / Дмитро Лук’яненко, Ігор Юшко // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 5–6. – С. 43–53. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Любіч О. О. Сигнали раннього попередження банківських криз / О. О. Любіч, Г. П. Бортніков, А. О. Дробязко // Фінанси України. – 2015. – № 7. – С. 24–38. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Метеленко Н. Г. Криза національної банківської системи: причини, тенденції та шляхи подолання / Н. Г. Метеленко, М. В. Хацер // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 4–5. – С. 69–73. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Наукові праці НДФІ: наук. зб. / М-во фінансів України, Акад. фінанс. упр., Н.-д. фінанс. ін-т ; [редкол.: Т. І. Єфименко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НДФІ, 2014. – Вип. 3 (68). – 160 с. – Бібліогр. в кінці ст. – Зі змісту: Ткачук В. О. Індикатори кризи ліквідності у банку / В. О. Ткачук.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Н34; книгосховище, ч/з № 3.
Прасолова С. Удосконалення управління ризиком ліквідності банків як складова формування концепції їхньої фінансової безпеки / С. Прасолова, О. Чернявська // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 4. – С. 58–64.
Системна криза банківського сектору в Україні і стратегія її подолання: монографія / [С. М. Аржевітін, Т. Є. Унковська, Н. П. Баріда та ін.] ; за ред. С. М. Аржевітіна, Т. Є. Унковської ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 182 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 С40; книгосховище, ч/з № 3.
Стукан І. Ю. Формування ефективних сценаріїв щодо управління рівнем ліквідності банківської системи України / І. Ю. Стукан // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 22. – С. 57–60. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Фурсова В. А. Рейтингова модель оцінювання фінансового стану проблемного банку як ключова умова успішного врегулювання кризи / В. А. Фурсова // Фінанси України. – 2013. – № 6. – С. 91–103.
Чершнев Ю. Особливості циклічного характеру ліквідності банківської системи / Ю. Чершнев, Т. Вербняк // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 5. – С. 56–60.


02.03.2018
Запитує: Людмила
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви порадити джерела для написання реферату з такої теми: «Аналіз проблематики та існуючих методів управління конкурентоспроможністю». Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Людмило! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Азарова А. О. Розрахункові методи оцінювання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / А. О. Азарова, О. В. Житкевич // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – № 3–4. – С. 93–95.
Жабин А. П. Методические основы и инструмент анализа конкурентоспособности бизнеса с учетом ее дуального характера / А. П. Жабин, Е. А. Кандрашина // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 9. – С. 31–41. – Автор, назва та анот. парал. укр., англ.
Кучеренко С. Ю. Методологічні підходи до оцінки міжгалузевої конкурентоспроможності / Кучеренко С. Ю., Леваєва Л. Ю., Семененко О. Г. // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 11–12. – С. 43–47. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Малова И. В. Управление конкурентоспособностью: комплексный подход / И. В. Малова // Менеджмент качества. – 2013. – № 2. – С. 84–92.
Савченко А. С. Методичні підходи до системного аналізу інтегральних показників конкурентоспроможності підприємств / А. С. Савченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 16. – С. 67–71. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Селютина Л. Г. Методы оценки конкурентоспособности строительной организации / Селютина Л. Г., Напалкова К. С. // Вопросы экономических наук. – 2017. – № 1. – С. 72–73.
Смолін І. В. Конкурентоспроможність підприємств : монографія / І. В. Смолін, Ю. І. Опанасюк. – Київ : Генеза, 2014. – 205 с. – Зі змісту: Інструментарій поточного управління конкурентоспроможністю підприємства ; Діагностика результативності управління конкурентоспроможністю підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С51; книгосховище, ч/з № 3.
Череп А. В. Розробка методичних підходів до оцінки ефективності управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств / А. В. Череп, О. І. Гоменюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 10. – С. 114–120.
Goncharenko I. M. Methods of assessing the competitive potential of consumer services enterprise / Iryna M. Goncharenko // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 12. – P. 151–156. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос. – Пер. назви: Методи оцінювання конкурентного потенціалу підприємств побутового обслуговування.
Milyaeva L. Analysis of innovative industrial competitiveness: methodological and applied aspects / Larisa Milyaeva, Denis Fedorkevich // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 7–8 (1). – P. 58–61. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос. – Пер. назви: Аналіз інноваційної конкурентоспроможності промислових підприємств: методичний та прикладний аспекти.
Nykolyuk O. M. The multidimensional methods of assessing the competitiveness of farm enterprises / O. M. Nykolyuk // Економіка АПК. – 2016. – № 3. – P. 51–56. – Автор, назва та анот. парал. рос., укр. – Пер. назви: Багатовимірні методи оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.


25.02.2018
Запитує: Вікторія
Тема запиту: Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу для курсової роботи на тему «Формування глобальних ринків автомобілебудування». Українською та іноземними мовами. Будь ласка!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Економічні науки : наук. журн. / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі ; [редкол.: В. Д. Гвоздецький (голова) та ін.]. – Київ : УДУФМТ, 2015. – № 5–6. – 172 с. – Зі змісту: Ковалевський Л. Г. Світовий автомобільний ринок: сучасний стан, особливості та перспективи розвитку / Л. Г. Ковалевський, Н. Ю. Коровайченко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М З-78; книгосховище.
Иконникова С. Г. «Зеленая улица» автомобильной промышленности / С. Г. Иконникова // Менеджмент инноваций. –2013. – № 4. – С. 248–256.
Керімов П. Державна політика розвитку автомобілебудування: зарубіжний досвід та українські реалії / Павло Керімов // Економіст. – 2017. – № 3. – С. 13–18.
Ковалевський Л. Г. Світовий автомобільний ринок: сучасний стан, особливості та перспективи розвитку / Л. Г. Ковалевський, Н. Ю. Коровайченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2015. – № 5–6. – С. 60–67. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Лі Ц. Роль аутсорсингового виробництва в ланцюжку поставок автомобільної промисловості / Цзіньпьо Лі // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 10. – С. 337–342. – Текст англ.
Савич О. П. Вплив глобалізації на державне регулювання автомобільної галузі / О. П. Савич // Економіка та держава. – 2017. – № 11. – С. 81–83. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Савич О. П. Удосконалення маркетингових стратегій автомобільних виробників у сучасних умовах / О. П. Савич // Економіка та держава. – 2016. – № 10. – С. 29–33. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Соколов В. Машиностроительные кластеры и транснациональные корпорации / В. Соколов // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 8. – С. 53–62. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 22 листоп. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін. ; оргком. конф.: В. К. Хлівний та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 429 с. – Зі змісту: Хоменко А. С. Конкурентний статус Group PSA на світовому автомобільному ринку / Хоменко А. С. – С. 326–330.
Шевченко І. Ю. Нормативно-правове підґрунтя забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних автовиробників на національному ринку продажу автомобілів / І. Ю. Шевченко // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 29–32. – Автор, назва та анот. парал.англ.
Feranecova A. Cluster analysis of automotive industry companies / Adela Feranecova, Martina Sabolova, Peter Remias // Актуальні проблеми економіки= Actual problems of economics. – 2016. – № 8. – P. 95–102. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Smolych Dariia. Motor vehicle industry development on the basis of clusters formation with an innovative dominant / Dariia Smolych // Актуальні проблеми економіки= Actual problems of economics. – 2017. – № 2. – P. 59–65. – Автор, назватаанот. парал. укр., англ., рос.


19.02.2018
Запитує: Оксана
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему « Розрахунки за податками й платежами, особливості побудови їх обліку і звітності ». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Оксано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Адамович Н. Продаємо товар із розрахунком БПК / Наталія Адамович // Податки та бухгалтерський облік. – 2016. – 9 черв. (№ 46). – С. 14–16.
Безверхий К. Аналіз податків, єдиного соціального внеску та інших платежів в контексті розрахунку податкового навантаження підприємства авіабудівельної галузі / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 11. – С. 37–43. – Анот. парал. рос., англ.
Безверхий К. Облік і звітність розрахунків за податком на доходи фізичних осіб / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 5. – С. 27–37. – Анот. парал. рос., англ.
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль, Т. Г. Маренич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Плаксієнка ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 448 с. : табл. – Зі змісту: Облік розрахунків за податками і платежами.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С Б94; ч/з № 2.
Воронин С. А. Расчет налоговой нагрузки в отраслях экономики / С. А. Воронин, Н. Ш. Маматкулов, Р. С. Воронин // Финансы. – 2016. – № 4. – С. 74–78.
Ковач С. Облік і звітність розрахунків за податком на прибуток підприємства в умовах законодавчих змін / С. Ковач, К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 4. – С. 34–43.
Ковова І. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності й перспективи її реформування в рамках податкової реформи 2016 року / І. Ковова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 11. – С. 31–36. – Анот. парал. рос., англ.
Кулініч О. Розрахунки через платіжні термінали. Чи завжди це обов’язок для суб’єктів господарювання? / Оксана Кулініч // Справочник экономиста. – 2017. – № 7. – С. 34–40.
Малишкін О. Податок на прибуток: генезис облікового забезпечення / Олександр Малишкін, Ірина Крилова, Анастасія Процепова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 9. – С. 5–17. – Анот. парал. англ., рос.
Малишкін О. І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика : монографія / О. І. Малишкін ; Міжгалуз. акад. упр. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 376 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 М19; книгосховище, ч/з № 3.
Морозовська Г.Разовий авансовий внесок з податку на прибуток: правила розрахунку, відображення в декларації та сплати / Галина Морозовська // Аудитор України. – 2016. – № 11. – С. 56–59.
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 трав. 2016 р., до 30-річчя створення каф. «Бух. облік» і 20-річчю створення каф. «Аудит та оподаткування» / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, Ф-т обліку та фінансів ; [редкол.: О. М. Левченко та ін.]. – Кіровоград, 2016. – 283 с. – Зі змісту: Савченко О. С. Організаційні та методичні складові облікової політики сільськогосподарських підприємств в частині розрахунків з бюджетом за податками та платежами / О. С. Савченко, Н. М. Дяченко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 О-16; ч/з № 3.
Павленко О. Різні ситуації з неплатником / Олексій Павленко // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 16 листоп. (№ 92). – С. 25–29.
Перелік порушень, які відповідно до ПКУ ведуть до застосування фінансових санкцій в частині акцизного податку // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 12 черв. (№ 47). – С. 23–26.
Реєстратори розрахункових операцій / підгот.: Наталія Вороная, Наталія Чернишова, Наталя Альошкіна // Податки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2017. – 23 берез. (№ 24). – С. 3–85.
Скорнякова Ю. Б. Проблемні аспекти відображення в обліку та звітності розрахунків з бюджетом за податком на прибуток в умовах річного звітного періоду / Ю. Б. Скорнякова // Економіка та держава. – 2013. – № 11. – С. 38–41.
Сторожук О. В. Облік та розрахунки в податковій системі України : монографія / О. В. Сторожук, В. М. Мурашко, Є. Ю. Шара ; за заг. ред. П. В. Мельника ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2009. – 210 с. – Зі змісту: Облік і розрахунки інших податків, платежів і зборів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 С82; ч/з № 3.
Сук Л. Зарахування зустрічних вимог / Леонід Сук, Петро Сук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 6. – С. 2–11.
Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. М. Мороз]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип. / [відп. за вип. М. М. Коцупатрий]. – 306 с. – Зі змісту: Кучеркова С. О. Облік і звітність розрахунків за податками й платежами / С. О. Кучеркова. – С. 100–104.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59; книгосховище, ч/з № 3.
Фінансовий облік-2 : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. О. Бідюк, Н. В. Гуріна [та ін.] ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 398 с. – Зі змісту: Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Ф59; книгосховище.
Царук Н. Г. Удосконалення обліку податку на додану вартість у підприємствах галузі овочівництва / Н. Г. Царук // Економіка АПК. – 2015. – № 11. – С. 58–66. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


18.02.2018
Запитує: Алла
Тема запиту: Добрий день! Порадьте, будь ласка, статті із зарубіжних видань про глобальні проблеми людства. Бажано за останні роки. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Алло! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Андрианов В. Актуальные проблемы и перспективы развития топливно-энергетического комплекса России / Владимир Андрианов // Общество и экономика. – 2017. – № 6. – С. 75–106.
Аникин В. Бедность и неравенство в странах БРИКС: российская специфика / Василий Аникин, Наталья Тихонова // Общество и экономика. – 2016. – № 1. – С. 78–114. – Автор та загл. парал. англ.
Баронина Ю. А. Особенности "экологизации" экономики ЕС / Ю. А. Баронина // Международная экономика. – 2016. – № 1. – С. 58–63. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Баронина Ю. А. Регулирование размещения автомобильных заводов в Зарубежной Европе в условиях "экологизации" экономики / Баронина Ю. А. // Международная экономика. – 2016. – № 4. – С. 64–69. – Автор, назва парал. англ.
Белянин А. Бедность не порок, но научная проблема : [Нобелевская премия по экономике 2015 года - Ангус Дитон] / А. Белянин, И. Денисова // Вопросы экономики. – 2016. – № 1. – С. 107–116. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дружиніна В. В.Формування багаторівневої системи показників виміру добробуту населення / Вікторія Валеріївна Дружиніна, Надія Федорівна Алексєєва, Ольга Михайлівна Залуніна // Актуальні проблеми економіки = Actual Problems of Economics. – 2017. – № 4. – С. 100–112. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Думнов А. Д. Статистика твердых коммунальных отходов: тенденции, проблемы, задачи / А. Д. Думнов, Н. В. Пирожкова, А. Е. Харитонова // Вопросы статистики. – 2016. – № 6. – С. 28–51. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кавуненко Л. Ф. VIII Всемирный научный форум «Наука для мира» : [Иордания, 7–11 нояб. 2017 г.] / Л. Ф. Кавуненко, Т. Н. Велентейчик // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2017. – № 4. – С. 129–133.
Кунашко А. Оценка экономического потенциала использования биоресурсов мирового океана / А. Кунашко, А. Соснило // Вопросы экономики. – 2017. – № 6. – С. 150–155.–Автор, назва та анот. парал. англ.
Лукашин Ю. П. Глобальный прогноз национального совета по разведке США / Ю. П. Лукашин, Л. И. Рахлина // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 11. – С. 5–13. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Половян А. В. Регулирование коэволюции экономико-экологических популяций в контексте устойчивого развития / А. В. Половян, Е. Н. Вишневская // Экономика и математические методы. – 2017. – Т. 53, № 2. – С. 101–117. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шумилина И. В. Вашингтон корректирует стратегию борьбы с пропагандой терроризма / И. В. Шумилина // США. Канада: экономика - политика - культура. – 2016. – № 10. – С. 26–40. – Автор, назва та анот. парал. англ.


12.02.2018
Запитує: Julia
Тема запиту: Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу, яка б розкрила питання «Характеристика ситуаційної концепції управління». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Баурина С. Содержание ситуационного управления в логистике производства / С. Баурина, А. Гарнов // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – № 1. – С. 59–68. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Воронин А. Н. Векторная оценка проблемных ситуаций / А. Н. Воронин, И. Д. Варламов // Проблемы управления и информатики. – 2016. – № 3. – С. 7–16. – Автор, назва та анот. парал. укр., англ.
Голян В. Экономика Украины в 2014–2017 годах: кризис управления / Василий Голян // Економіст. – 2017. – № 5. – С. 7–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гута С. С. Поняття «кризова ситуація, зумовлена воєнно-політичними чинниками», «воєнно-політична криза» в теорії державного управління / С. С. Гута // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 7. – С. 116–120. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дорофеев В. Д. Менеджмент : учеб. пособие / В. Д. Дорофеев, А. Н. Шмелева, Н. Ю. Шестопал. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 440 с. – (Высшее образование).– Из содерж.: Моделирование ситуаций, управленческие решения в условиях неопределенности и риска.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338Д69; книгосховище.
Линчевский Э. Э. Управленческое общение: все так просто, все так сложно : ситуации, проблемы, рекомендации / Эдгар Линчевский ; [ред. Е. Паутова]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 274 с. – (Инструменты и методы).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Л59; книгосховище.
Овчар Н. П. Засади попередження виникнення проблемних ситуацій у регуляторній діяльності / Н. П. Овчар // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 1. – С. 107–111. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 191 с. – Зі змісту: Концепції ситуаційного лідерства та ситуаційних стилів управління.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 С42; книгосховище, ч/з № 2.
Сотниченко В. М. Управління ризик-ситуаціями в телекомунікаційній галузі / Сотниченко В. М. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 3. – С. 35–43. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 34. – 208 с. – Зі змісту: Полянська А. С. Роль менеджменту знань у ситуаційному управлінні на підприємстві / А. С. Полянська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С С83; книгосховище, ч/з № 3.
Сучасні проблеми економіки і підприємництво: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; [редкол.: П. В. Круш (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2013. – Вип. 12. – 316 с. – Анот. парал. укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – Зі змісту: Кувшинова А. О. Особливості ситуаційного управління підприємством / А. О. Кувшинова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91; ч/з № 3.
Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М. В. Туленков. – Київ : Каравела, 2007. – 304 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Фред Фідлер і концепція ситуаційного керівництва.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 Т82; книгосховище, ч/з № 2, зал економічної класики.
Шрагенхайм Эли. Управленческие дилеммы: теория ограничений в действии / Эли Шрагенхайм ; пер. с англ. [У. Саламатова]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 288 с. – (Искусство думать). – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ш85; книгосховище.


08.02.2018
Запитує: Олеся
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати сучасну /джерела для написання курсової роботи на тему «Економічне співробітництво країн-членів Європейської асоціації вільної торгівлі». Потрібно як українські, так і зарубіжні джерела. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олесю! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Актуальні проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [голов. ред. В. В. Копійка]. – Київ : ІМВ, 2012. – Вип. 111, ч. 1. – 318 с. – Зі змісту: Влялько І. В. Стан правового регулювання державних закупівель в угоді про вільну торгівлю між Україною та державним ЄАВТ / І. В. Влялько.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М А43; книгосховище.
Європейська інтеграція: навч. посіб. / [С. В. Федонюк, В. Й Лажнік, Н. Н. Коцан та ін. ; за ред. С. В. Федонюка, В. Й. Лажника] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 760 с. – (Посібники та підручники Волинського Національного університету імені Лесі Українки). – Зі змісту: Співробітництво з країнами ЄАВТ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Є24; книгосховище.
Зони вільної торговлі на початку XXI століття: монографія / [О. І. Шнирков, А. С. Філіпенко, А. П. Румянцев та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2013. – 399 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М З-84; книгосховище, ч/з № 3.
Кокушкина И. В. Международная торговля и мировые рынки : учеб. пособие / И. В. Кокушкина, М. С. Воронин. – Санкт-Петербург : Техн. книга, 2007. – 592 с. – Из содерж.: Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К59; книгосховище.
Міжнародні організації: кредитно-модульный курс : навч. посіб. / [В. В. Ковалевський, Ю. Г. Козак, С. Н. Лебедєва та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 343 с. – Зі змісту: Європейська асоціація вільної торгівлі – ЄАВТ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33ММ58; книгосховище, аб., ч/з № 2, ч/з ІБО.
Мокій А. І. Міжнародні організації : навч. посіб. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець ; М-во освіти і науки України, Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 280 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М74; книгосховище, ч/з № 2.
Повалихина Т. И. История мировой экономики и международных экономических отношений : [учеб. пособие] / Т. И. Повалихина. – Минск : Современная школа, 2007. – 256 с. – Из содерж.: Организация и деятельность ЕОУС, ЕАСТ, ЕЭС, СЭВ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П42; книгосховище.
Світова економіка: навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – 328 с. – Зі змісту: Європейська асоціація вільної торгівлі – ЄАВТ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С24; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т конкурентного права ; [відп. ред. А. В. Шегда]. – Київ : Київ. ун-т, 2012. – Вип. 27, т. 2. – 475 с. – Зі змісту: Фомін І. С. Вдосконалення регулювання зовнішньої торгівлі України і держав ЄАВТ – шлях до зміцнення конкурентоспроможності національної економіки / І. С. Фомін.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Т33; книгосховище.


05.02.2018
Запитує: Olha
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання дипломної роботи на тему «Консалтингова діяльність у системі міжнародного бізнесу». Необхідні як українські джерела, так і зарубіжні. Заздалегідь дякую за відповідь.!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ольго! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Вахмистрова М. Современные тренды на рынках интеллектуального сервиса / М. Вахмистрова // Маркетинг. – 2016. – № 1. – С. 3–15 ; № 2. – С. 94–107.
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій: [зб. наук. ст. / редкол.: В. В. Пастухова (голова) та ін.]. – Київ : Вид-во КІБіТ, 2015. – № 3 (28). – 112 с. : табл. – Зі змісту: Атаманчук Ю. М. Проблеми формування та функціонування ринку консалтингових послуг в Україні / Ю. М. Атаманчук, Б. С. Гузар, О. В. Шупило.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; ч/з № 3.
Дробина Л. Бюджетний маркетинг для успішного бізнесу: розкриваємо секрети ефективності / Любов Дробина // Аудитор України. – 2016. – № 12. – С. 72–75.
Дробина Л. Модний look для бізнес-леді, або як не пожертвувати стилем заради кар’єри / Любов Дробина // Аудитор України. – 2016. – № 3. – С. 72–74.
Євтушенко Н. О. Європейський ринок консалтингових послуг: особливості і перспективи розвитку / Євтушенко Н. О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4. – С. 63–72. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Євтушенко Н. О. Затребуванність консалтингу як окремого елемента інноваційної інфраструктури національної інноваційної системи України на ринку послуг / Євтушенко Н. О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 3. – С. 61–68. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Зильберман М. Консалтинг: методы и технологии / Мел Зильберман ; [пер. с англ. В. Дмитриева, Д. Раевской]. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 427 с. – (Консалтинг). – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М З-61; книгосховище, ч/з № 3.
Коваль O. BІндустрія програмної продукції: стан, проблеми, шляхи вирішення / O. B. Коваль // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. - Київ, 2016. – № 7–8, № 7. – С. 42–47. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Конончук Е. Когда продукт важнее бренда: исследование потребительских предпочтений / Елена Конончук, Александр Грицай // Маркетинговые исследования в Украине. – 2015. – № 6. – С. 20–24.
Митясова Е. А. Позиционирование на рынке профессиональных услуг. Сравнение независимых консультантов в России и Великобритании / Е. А. Митясова // Промышленный и b2b маркетинг. – 2014. – № 2. – С. 144–153.
Сахно Є. Ю. Менеджмент сервісу: теорія та практика : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 327 с. – Зі змісту: Основні види консалтингових послуг і особливості їх надання.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С22; ч/з № 2.
Cang Mint. An improved experience / Mint Cang // Accounting and business international. –2016. – № 2. – P. 27–29.
Marchenko O. S. Value creation networks and prices for consulting services: theoretical frameworks and modeIs / Olha S. Marchenko, Olha V. Yarmak // Актуальні проблеми економіки= Actual problems of economics. – 2015. – № 12. – P. 17–23. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Poczatkova Blanka. TheuseofcounsellingservicesinCzechRepublic / BlankaPoczatkova, PavlinaKribikova // Актуальні проблеми економіки = Actualproblemsofeconomics. – 2016. – № 6. – P. 190–196. – Автор, назва та анот. парал. рос., укр.


30.03.2018
Запитує: Polinа
Тема запиту: Добрий день, допоможіть, будь ласка, з підбором літератури для дипломної роботи на тему «Зовнішньоекономічна політика держави в глобальних умовах розвитку». Дуже дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Роліно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Білорус О. Г. Стратегічні імперативи адаптації та трансформації зовнішньоторговельної діяльності України в умовах європейської інтеграції / О. Г. Білорус, О. В. Гаврилюк // Економіка України. – 2015. – № 11. – С. 4–15. – Автор, назва парал. англ.
Борисова О. В. Зовнішня політика України: історія та сучасність : курс лекцій / О. В. Борисова ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. аграр. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 342 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 327 Б82; книгосховище.
Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон: навч. посіб. / [Козак Ю. Г., Sporek T., Gribincea A. та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака. – Вид. 6-те, перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 290 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М З-78; ч/з № 2.
Капталан С. М. Особливості розвитку зовнішньоекономічних зв’язків регіонів на сучасному етапі / С. М. Капталан // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 5. – С. 42–48. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мельник Т. Зовнішньоекономічний сектор України: реалії та перспективи / Мельник Тетяна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. – 2016. – № 4. – С. 38–55. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Небрат В. В. Історичний вимір трендів зовнішньоекономічної політики / В. В. Небрат // Економіка України. – 2017. – № 5–6. – С. 151–169. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Олійник О. Зовнішньоекономічна політика Китаю в умовах глобалізації світової економіки: уроки для України / О. Олійник // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 6. – С. 40–47. – Анот. англ.
Панченко В. Г. Виклики міжнародній торгівлі в умовах де-глобалізації світової економіки: діалектика протекціонізму і вільної торгівлі / В. Г. Панченко // Економіка та держава. – 2017. – № 10. – С. 28–33. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Писаренко С. М. Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України : підручник / С. М. Писаренко, Л. А. Українець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2015. – 398 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П34; ч/з № 2.
Стоян О. Ю. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності України: стан, проблеми, вибір програми дій / О. Ю. Стоян // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 22–27. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стратегічні пріоритети= Strategic priorities : [наук.-аналіт. щокв. зб.] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [голов. ред. А. В. Єрмолаєв]. – Київ : НІСД, 2013. – № 3 (28). – 195 с. – Зі змісту: Хорольський О. І. Зовнішньоекономічні пріоритети України: завдання та механізми державної політики щодо їх оптимізації / О. І. Хорольський.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С С83; книгосховище.
Череп А. В. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграції / А. В. Череп, К. О. Можайська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2017. – № 1. – С. 17–20. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Этибар Саатмирза оглы Мирзоев. Формирование внешнеэкономической политики государства на основе требований устойчивого развития и глобализации / Этибар Саатмирза оглы Мирзоев // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 9. – С. 66–69.


30.01.2018
Запитує: Liudmila
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви порадити джерела для написання реферату з такої теми «Реакція персоналу підприємства на використання потенціалу змін». Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Людмило! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гринько Т. В. Організаційні зміни на підприємстві в умовах його інноваційного розвитку / Т. В. Гринько, Т. З. Гвініашвілі // Економічний часопис–ХХІ = Economic annals–XXI. – 2015. – № 1–2 (2). – С. 51–54. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Гусєва О. Ю. Обґрунтування детермінантних підходів до управління змінами на телекомунікаційних підприємствах / Гусєва О. Ю., Гончаренко С. В. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 1. – С. 24–31. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Дорошук Г. А. Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи : монографія / Г. А. Дорошук ; за ред. С. К. Харічкова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Бондаренко М. О., 2016. – 196 с. – Бібліогр.: с. 178–194. – Зі змісту: Кадрове забезпечення змін та організаційного розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д69; ч/з № 3.
Кроткова Т. А. Время перемен: алгоритм внедрения изменений в отделе продаж и в компании в целом / Т. А. Кроткова // Управление продажами. – 2014. – № 2. – С. 66–75.
Селіверстова Л. С. Механізм управління змінами в контексті розвитку промислового потенціалу України / Л. С. Селіверстова, О. М. Міх // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т ; [редкол.: А. О. Сігайов (заст. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 58–62. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Стахурська С. А. Методичні та практичні підходи до забезпечення процесу здійснення змін в умовах опору / С. А. Стахурська // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 3. – С. 133–136.
Сучасний інструментарій управління поведінкою суб’єктів господарювання: [монографія] / за ред. С. К. Харічкова, Г. А. Дорощук. – Одеса : Освіта України, 2017. – 240 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91; книгосховище.
Толкач А. Корпоративные симуляции / Александр Толкач // Менеджер по персоналу. – 2016. – № 9. – С. 74–79.
Урусова Е. Как преодолеть сопротивление персонала при изменениях, или Почему Баба-яга опять против / Елена Урусова // Менеджер по персоналу. – 2015. – № 12. – С. 52–60.
Урусова Е. Г. Нормирование численности персонала (на примере HR-подразделения) / Е. Г. Урусова // Менеджер по персоналу. – 2015. – № 9. – С. 44–55.
Шуруков О. С. Внедрение изменений и управление ими. Распределение власти в компании на различных этапах реорганизации / О. С. Шуруков // Менеджмент сегодня. –2014. – № 4. – С. 226–232.
Jasinska J. Using the organization’s performance curve in change management / Jasinska Joanna // Herald of Kyiv National University of Trade and Economics = Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 6. – P. 61–72. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Перевод заглавия: Застосування кривої ефективності організації в управлінні змінами.
Popova N. Personnel development at enterprises with regard to adaptation to the VUCA world / Nadiia Popova, Volodymyr Shynkarenko // Економічний часопис–ХХІ = Economic annals–XXI. – 2016. – № 1–2. – P. 88–91. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Перевод заглавия: Розвиток персоналу в умовах адаптації підприємств до VUCA-світу.


20.01.2018
Запитує: Дмитрий
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з підбором літератури для курсової роботи з міжнародної економіки на тему «Сучасні тенденції розвитку конкуренції на світових ринках». Дякую.!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Дмитро! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elekt_catalog/

Гаврилко Т. О. Масштаби розвитку та структура світового ринку бізнес-авіації в умовах глобальних трансформацій / Т. О. Гаврилко, Л. М. Побоченко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 65–70. – Анот. рос., англ.
Дорошук Г. А. Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи : монографія / Г. А. Дорошук ; за ред. С. К. Харічкова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Бондаренко М. О., 2016. – 196 с. – Зі змісту: Конкурентоспроможність виноробних підприємств України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Д69; ч/з № 3.
Зварич Р. Неоліберальна модель світової економіки як міжцивілізаційна загроза інтернаціоналізації господарського життя / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 72–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Катран М. Конкуренція на ринку пива / Катран Марина // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. – 2017. – № 3. – С. 159–166. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Лук’яненко О. Д. Інноваційні фактори глобальної конкурентоспроможності : монографія / О. Д. Лук’яненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 298 с. : іл., табл. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Л84; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з ІБО, e-ресурс.
Мадяр Р. О. Транснаціоналізація українського бізнесу в глобальній економіці / Р. О. Мадяр, Ю. Б. Кушнір, М. І. Далекорей // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 26–31. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Онищенко В. П. Сучасні організаційні форми та моделі міжнародного бізнесу / В. П. Онищенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2015. – № 3. – С. 20–31. – Анот. рос., англ.
Пилипчук В.Інформаційно-комунікативні проблеми глобалізації вітчизняного бізнесу / В. Пилипчук, О. Данніков // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 26–36.
Розбудова системи управління бізнес-організацій в інноваційній економіці[Електронний ресурс] : монографія / [Л. О. Лігоненко, О. І. Гарафонова, Т. В. Омельяненко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 440 с.
Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці: монографія / [А. М. Поручник, Я. М. Столярчук, А. М. Колот] ; за заг. ред. А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 331 с. : табл. – Зі змісту: Антонюк К. Глобальна конкуренція на ринку туристичних послуг / К. Антонюк. – С. 248–265. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С83; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, e-ресурс.
Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу: колект. монографія / за ред. А. П. Наливайка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 398 с. – Зі змісту: Турбан Г. В. Організація бізнесу в контексті тенденцій розвитку міжнародної торгівлі / Г. В. Турбан. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С83; ч/з № 3, e-ресурс.
Харланов А. С. Корпоративные стратегии на международном рынке / А. С. Харланов // Международная экономика. – 2016. – № 1. – С. 46–52. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Якименко Н. В. Соціально-економічний розвиток глобального та національного транспортних ринків / Н. В. Якименко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 9. – С. 169–176. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


 

Остання редакція: 15.03.18