Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

Перелік магістерських дипломних робіт, захищених у 2012-2013 н.р.
Перелік магістерських дипломних робіт, захищених у 2013-2014 н.р.
Перелік магістерських дипломних робіт, захищених у 2014-2015 н.р.

Керівник програми – професор А.М. Поддєрьогін. 

Тривалий час програма залишається найбільш популярною на факультеті та витребуваною на практиці. Кількість випускників програми є найбільшою в університеті. Програма  забезпечує підготовку фахівців, які володіють глибокими знаннями щодо управління фінансами суб’єктів господарювання в різних сферах бізнесу. Фундаментальність магістерської програми забезпечує навчальний план. Поглиблену практичну підготовку забезпечує проходження практики на підприємствах та в організаціях різних галузей економіки, банківських установах, страхових організаціях, а також у сфері діяльності фінансових посередників.

Навчання на магістерській програмі та професійна підготовка з фінансового менеджменту в сфері бізнесу забезпечується:

 • залученням професорсько-викладацького складу високої кваліфікації;
 • використанням в процесі навчання новітніх освітніх технологій, які забезпечують отримання теоретичних знань та необхідних практичних навичок з управління фінансами підприємств;
 • використанням гнучких форм навчання, індивідуального підходу до студентів, можливістю поєднання навчання з науково-дослідницькою роботою, участю  студентів  у наукових конференціях з перспективою навчання в аспірантурі;
 • проведенням консультативних, проблемних теоретико-методичних  занять, тренінгів  з управління  фінансами підприємств;
 • використанням у навчальному процесі електронної навчальної літератури.

Магістерська програма «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» традиційно користується високим попитом у студентів університету, в тому числі при отриманні другої вищої освіти. 

Фахівці з фінансового менеджменту оволодівають сучасними професійними компетенціями. Програма забезпечує підготовку фахівців, які здатні:

 • розробляти та реалізувати фінансові стратегії суб’єктів підприємництва;
 • розробляти оптимальні рішення щодо фінансування підприємств для забезпечення поточної та інвестиційної діяльності;
 • аналізувати та оцінювати фінансово-господарську діяльність, фінансовий стан підприємства;
 • ефективно управляти грошовими потоками суб’єктів підприємництва;
 • управляти прибутком, рентабельністю, оборотними і необоротними активами,
 • управляти реальними та фінансовими інвестиціями;
 • управляти вартістю капіталу підприємств;
 • організовувати та здійснювати фінансове планування на мікрорівні;
 • використовувати корпоративний податковий менеджмент з метою зниження податкового навантаження на підприємство;
 • управляти фінансовою санацією та реструктуризацією підприємств.

Інтегрування сучасної практичної підготовки магістрів. Це досягається впровадженням у навчальний процес інноваційних освітніх технологій, залученням до проведення проблемних занять з дисциплін магістерської програми  експертів-практиків – фахівців з фінансового управління, контролінгу, консалтингу, аудиту, оподаткування. Складовою навчання є фахові дискусії з практиками, вирішення і презентації практичних кейсів та підготовка консалтингових проектів.

Бази практики. Бізнес-партнерами програми, що забезпечують проходження практики і стажування студентів є провідні вітчизняні та іноземні компанії, серед яких: ДП «Антонов», «ОТП банк», ПАТ "Райффайзен банк Аваль", ПАТ «Приватбанк», Аудиторська компанія «Baker Tilly Ukraine», компанії «великої четвірки» (консалтинг, аудит), компанія «Конві Пак», ПАТ «Завод Маяк», ДП ВО «Київприлад».

Навчальні дисципліни.

У I семестрі:

 • Фінансовий менеджмент
 • Фінансовий контролінг
 • Глобальна економіка
 • Соціальна відповідальність
 • Методологія наукових досліджень
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції

у II-му семестрі:

 • Управління фінансовою санацією підприємств
 • Оподаткування суб’єктів підприємництва
 • Вартісно-орієнтоване управління фінансами

у IIІ-му семестрі:

 • Фінансовий менеджмент у малому бізнесі
 • Фінансове посередництво
 • Управління фінансовими ризиками

Працевлаштування. Випускники програми здатні працювати керівниками фінансових служб, фінансовими менеджерами та аналітиками, фінансовими консультантами, ризик-менеджерами, аудиторами. Випускники магістерської програми залучаються до роботи в різні установи та організації на посади, які потребують професійної підготовки з фінансів: аудиторські компанії, фіскальні органи, банки, страхові компанії, консалтингові фірми, суб'єкти оціночної діяльності, компанії з управліннями активами.

Ринок праці для випускників є об’ємним та високоінтегрованим. Більшість випускників програми вже в період навчання в університеті отримують запрошення на роботу.

Успішне навчання на магістерській програмі «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» забезпечує можливість гарантованого працевлаштування, професійного зростання та особистісного розвитку випускників.

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу"

Остання редакція: 10.06.16