Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація – Фінанси

Питання вивчення, ефективного функціонування та  вдосконалення фінансів завжди є актуальними і пріоритетними у складному механізмі державотворення.  Вміння у необхідних обсягах і своєчасно мобілізувати, раціонально розподілити, ефективно й ощадливо використати фінансові ресурси на всіх рівнях економічного господарювання визначає ступінь задоволення та фінансового забезпечення суспільно необхідних потреб, рівень життя народу, зумовлюючи перспективи тенденцій і напрямів соціально-економічного розвитку держави.  Важливою передумовою вдалого розв`язання складних фінансово-господарських взаємин учасників економічних відносин є наявність у державі висококваліфікованих фахівців. Вирішити завдання підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі фінансів і покладено на фінансово-економічний факультет  Державного вищого навчального закладу «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана», який з цим успішно справляється вже більше 100 років.

Фінансово-економічний факультет здійснює підготовку фахівців зі спеціальності: «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Фінанси») за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр на денній та заочній формах навчання.

В процесі навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра студенти вивчають наступні дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Фінанси  (викладання  державною або англійською мовами)
 • Бюджетна система 
 • Макрофінансовий аналіз  (викладання державною або англійською мовами)
 • Податкова система (викладання державною або англійською мовами)
 • Фіскальна політика (викладання державною, німецькою або англійською мовами)
 • Фінансова думка України
 • Державний кредит 
 • Фінансова інфраструктура
 • Корпоративні  фінанси
 • Фінансовий  аналіз  підприємств
 • Бюджетування діяльності суб’єктів підприємництва
 • Фінанси  підприємств
 • Фінансова діяльність підприємств  (викладання  державною та англійською мовами)
 • Due diligence (Дью-Ділідженс) (викладання  державною та англійською мовами)
 • Страхування
 • Соціальний  захист
 • Ризик – менеджмент у страхуванні
 • Фінанси страхових організацій
 • Соціальне страхування
 • Фінансовий ринок
 • Міжнародні фінансові організації    
 • Похідні фінансові інструменти
 • Торгівля цінними паперами 
 • Депозитарна діяльність
 • Управління активами інституційних інвесторів

Компетенції, які можна отримати у результаті  вивчення дисциплін фахової підготовки:

Головна: формування, розподіл і використання фінансових ресурсів на макро- та мікрорівні.

А також:

 • формування і реалізація фінансової стратегії і тактики на макро- та мікрорівні;
 • вміння  управляти доходами й витратами (видатками) держави та суб’єктів господарювання; 
 • вміння управляти грошовими потоками;
 • організація та проведення фінансового контролю;
 • фінансове планування та прогнозування на макро- та мікрорівні;
 • регулювання й регламентування фінансових відносин на макро- та мікрорівні; 
 • забезпечення фінансового контролінгу  у сфері бізнесу;
 • здійснення  фінансової аналітики та консалтингу; 
 • вміння використовувати переваги страхування як методу управління ризиками на макро- і мікрорівні;
 • здатність вести роботу з укладення та обслуговування страхових договорів;
 • розуміння макроекономічних показників розвитку вітчизняного та світового страхових ринків і процесів, що там відбуваються;
 • знання порядку призначення соціальних виплат, пенсій, допомог;  
 • здатність аналізувати показники діяльності окремої страхової компанії і виконання нею умов забезпечення платоспроможності; 
 • знання основних видів фінансових інструментів та їх застосування на фінансовому ринку;
 • знання основ фундаментального та технічного аналізу на фінансовому ринку;
 • знання з організації діяльності та функціонування міжнародних фінансових інституцій;
 • організація діяльності фінансових посередників;
 • знання щодо до видів, форм та методів регулювання фінансового ринку;
 • здатність використовувати існуючі фінансові інструменти при здійсненні операцій на фінансовому ринку;
 • здатність розробляти стратегії  управління ризиками на фінансовому  ринку.

Після отримання диплома за спеціальністю «Фінанси і кредит», спеціалізація «Фінанси» Ви зможете працювати у:

 • Міністерстві фінансів України
 • Державній фіскальній службі України
 • Державній казначейській службі України
 • Національному  банку України
 • Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
 • Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
 • Державній фінансовій інспекції України 
 • органах Пенсійного фонду
 • органах Фонду соціального страхування
 • органах Фонду зайнятості
 • фінансових підрозділах органів державного управління та місцевого самоврядування
 • на   підприємствах і в організаціях різних форм власності і видів господарювання
 • у банківських установах
 • страхових організаціях 
 • лізингових, аудиторських  та  консалтингових компаніях, у компаніях з управління активами 
 • небанківських фінансово-кредитних  установах (кредитні спілки, ломбарди)
 • фінансових компаніях
 • рейтингових та аналітичних агентствах
 • бути  суб’єктами оціночної діяльності
 • бути професійними учасниками фондового ринку (торговці цінними паперами, компанії з управління активами, фондові, валютні біржі, депозитарні  та клірингові установи, тощо).

Після закінчення навчання Ви зможете працювати на таких посадах:

 • Економіста з фінансової роботи 
 • Економіста з договірних та претензійних робіт
 • Економічного радника
 • Консультанта з економічних питань
 • Оглядача з економічних питань
 • Економіста з податків і зборів 
 • Консультанта з податків і зборів
 • Економіста з планування
 • Професіонала з корпоративного управління
 • Професіонала з управління активами
 • Аналітика з питань фінансово-економічної безпеки
 • Професіонала з фінансово-економічної безпеки
 • Державного аудитора
 • Казначея 
 • Аналітика та фінансового консультанта
 • Внутрішнього та зовнішнього аудитора
 • Менеджера з управління ризиками
 • Менеджера з розвитку бізнесу
 • Фінансового менеджера
 • фінансового директора
 • Фінансового контролера
 • Начальника фінансового відділу
 • Спеціаліста з контролінгу ризиків
 • Консультанта з впровадження ERP-систем
 • Відповідального працівника банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи
 • Професіонала з цінних паперів
 • Професіонала у сфері біржової діяльності
 • Професіонала з депозитарної діяльності
 • Професіонала з торгівлі цінними паперами

Термін підготовки бакалавра на денній формі навчання становить 4 роки, на заочній формі навчання – 4 роки, 2 місяці.

Термін підготовки магістра на денній формі навчання становить 1рік  6 місяців , на заочній формі навчання – 1 рік 8 місяців.

Остання редакція: 03.07.17