Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Страховий менеджмент

Список захищених дипломних робіт 2014-2015

Cписок захищених дипломних робіт 2012-2013

Магістерська програма існує з 2002 року. Її опанувало майже 600 студентів. Програма є універсальною з точки зору охоплення бізнес-процесів і видів страхування з орієнтацією на управлінську діяльність у страхових організаціях, посередницьких стуктурах та об’єднаннях страхових організацій. 

Випускаюча кафедра: кафедра «Страхування»

Професійна орієнтація спеціальних дисциплін: магістранти зі страхового менеджменту оволодівають професійними компетенціями стосовно: оцінки рівня конкуренції на ринку страхових послуг; управління процесом створення і розвитку страхових організацій; розробки стратегії  і тактики розвитку страховика загалом та в розрізі окремих видів діяльності; управління операційними, інвестиційними та фінансовими ризиками страховиків; обліку та звітності у страхових організаціях; розробки тарифної, перестраховувальної та фінансової політики діяльності страховика; відбору ризиків на страхування та формування страхових резервів; управління страховим та інвестиційним портфелем.

Міжпредметний тренінг: Метою проведення є узагальнення набутих студентами в процесі навчання теоретичних знань, застосування досвіду та навичок, набутих під час виробничої практики в страхових організаціях, для формування цілісного уявлення про основні напрями та інструменти страхового менеджменту;  формування повноцінної команди, здатної справлятися з поставленими завданнями, всі члени якої мають навички ефективних комунікацій і групової взаємодії, формування умінь розподіляти повноваження, відповідальність виконавця за певну ділянку роботи, прагнення  до досягнення високих командних результатів та нарощування на цій основі конкурентоспроможності випускників на етапі обрання чи уточнення ними сфери майбутньої професійної управлінської діяльності.

Напрями магістерських досліджень:

1.   Функціонування страхового ринку та його окремих сегментів.
2.   Стратегічне  та інші види планування в страхових організаціях.
3.   Виявлення потреби та опрацювання умов продажу страхових послуг
4.   Управління перестраховувальними операціями.
5.   Врегулювання страхових претензій.
6.   Управління фінансовою надійністю страхових організацій.

Основні бази практики: вітчизняні страхові та перестраховувальні компанії; філії іноземних страховиків, перестраховиків та перестраховувальних брокерів; страхові посередники; об’єднання страхових організацій; органи державного регулювання ринками фінансових послуг.

Майбутнє працевлаштування: менеджери страхових організацій, андеррайтери, актуарії, аварійні комісари, держслужбовці профільних установ, економісти, експерти, аналітики, науковці.

Назва дисципліни

Лектори, викладачі

Нормативні дисципліни

1.

Страховий менеджмент

д.е.н., професор Осадець С.С., к.е.н., доценти: Мурашко О.В., Баранов А.Л., Баранова О.В., Нечипоренко В.І.

2

Фінансовий менеджмент

д.е.н., професор: Білик М.Д.

3

Менеджмент персоналу

к.е.н., доцент Коновалов Ю.І., к.е.н.,
ст. викладач Вонберг Т.В.

4

Податковий менеджмент

д.е.н., професор Тимченко О.М.

5

Ринок фінансових послуг

к.е.н., доцент Стеценко Б.С.

Модуль спеціальної підготовки

1.

Основи актуарних розрахунків

к.е.н., доценти: Колотило О.Д.,
Баранов А.Л.

2.

Управління перестраховувальними операціями

к.е.н., доцент Татаріна Т.В.

3.

Облік і звітність у страхових організаціях

д.е.н., професор Гаманкова О.О.

4.

Страхове право

к.е.н., доцент Залєтов О.М.

Модуль практичної підготовки

1.

Міжпредметний тренінг

к.е.н., доценти: Ничипоренко В.І., Татаріна Т.В.,  Баранов А.Л., старший викладач Веретнов В.І, асистент Кравченко В.Л.

2.

Практика

Викладачі кафедри страхування, залучені фахівці

 

 

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Страховий менеджмент "

Остання редакція: 12.12.15