Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Право

 Інститут готує фахівців освітнього ступеня  «бакалавр»
спеціальність «Право»,  Спеціалізація "
Правознавство":

(напрями підготовки: юрисконсульти підприємств, установ та організацій; юристи у сфері господарської, фінансової, міжнародної діяльності, у правоохоронних органах, судах, органах законодавчої та виконавчої влади різних рівнів; викладачі права у навчальних закладах; наукові співробітники у наукових установах; інші напрями, які передбачають наявність вищої юридичної освіти.

 

У процесі навчання на освітнім ступенем "бакалавр" студенти засвоюють наступні дисципліни циклу професійної підготовки та практичної підготовки:

 

 

• Історія права України;

• Історія права зарубіжних країн;

• Теорія права;

• Римське приватне право;

• Політологія;

• Конституційне право України;

• Організація судових та правоохоронних органів;

       • Конституційне право зарубіжних країн;

• Адміністративне право;

• Кримінальне право;

• Цивільне право України;

• Кримінально-процесуальне право;

       • Трудове право;

• Земельне право;

• Цивільне процесуальне право;

• Господарське право;

• Міжнародне право;

• Екологічне право;

• Фінансове право;

       • Право Європейського Союзу;

• Міжнародне приватне право;

• Господарське процесуальне право;

• Сімейне право;

• Податкове право;

• Міжнародне економічне право і процес та інші.

   Застосування знань і розумінь після закінчення навчання:

- здатність аналізувати сучасні проблеми розвитку держави і права;

- здатність застосовувати ефективні організаційно-правові методи і форми державного управління у сфері господарських відносин;

- уміння систематизувати нормативно-правові акти, які регулюють діяльність підприємства (установи, організації);

- здатність здійснювати методичне  керівництво правовою роботою підприємства (установи,  організації), органу державної влади чи місцевого самоврядування;

- уміння застосовувати сучасну методологію підготовки господарських договорів та контролю за їх виконанням;

- здатність користуватися ефективним правовим інструментарієм вирішення господарських та зовнішньоекономічних спорів;

- уміння застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові механізми захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання;

- уміння формулювати та вирішувати завдання науково-дослідного характеру при вивченні актуальних проблем у сфері правового регулювання економіки;

- здатність викладати юридичні дисципліни в середній загальноосвітній школі, професійно-технічних училищах та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

Термін підготовки бакалаврів: денної та заочної форм навчання – 4 роки.
__________________________________________________________________________________________________________

Інститут готує фахівців освітнього ступеня «магістр»
за спеціальністю «Право» за 
наступними спеціалізаціями:

  • Приватне право
  • Публічне право

Термін підготовки магістрів: денної форми навчання – 1рік 6 місяців; заочної – 1 рік 8 місяців.

Остання редакція: 11.05.18