Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Культурологія

Мета науки: ознайомлення студентів з історією становлення предмету культурології та її понятійним апаратом, головними концептуальними інтерпретаціями культури, історичними типами культур та їх особливостями, різноманітними моделями світу і людини у різних типах культури. Формування цілісного гуманістичного світосприйняття як фундаментальної основи світоглядної підготовки особистості

Завдання науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у галузі культурології, засвоєння змісту основних концепцій культури, розкриття основних механізмів та напрямків соціокультурної динаміки, шляхів вирішення існуючих проблем у розвитку сучасної культури та цивілізації; ініціація гуманітарного, гуманістичного мислення та культурологічної компетентності

Результати навчання: за успішного опанування дисципліною студент зможе:

-  оперувати понятійним та категоріальним апаратом дисципліни;

-  визначати базові цінності та традиції національних та регіональних культур, орієнтуватися в основних напрямках і течіях сучасної культури;

-  аналізуватиінтеграційніпроцеси у глобалізованому світі, розуміти особливості діалогу культурізмін усучасномуукраїнському суспільстві;

-  вирішувати складні проблеми інноваційного характеру іприймати продуктивні рішення у професійній діяльності;

-  орієнтуватися на загальнокультурні стандарти, норми, цінності при визначенні шляхів розв’язання життєвих та професійних питань;

-  конструювати рекламу з врахуванням національної специфіки різних країн, адаптувати рекламні повідомлення відповідно до культурного середовища;

-  ефективно працювати з текстами, організовувати і проводити ділові переговори, публічні виступи.

Остання редакція: 29.01.16

Публікаціі з предмету