Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління конфліктами

Метою дисципліни є формування теоретичних і прикладних знань у галузі управління соціально-трудовими конфліктами в організації.

Завдання дисципліни -  отримання студентами стійких сучасних знань щодо закономірностей і механізмів виникнення і розвитку конфліктів, формування у них навичок самостійно аналізувати конфліктну ситуацію та розробляти науково-практичні рекомендації щодо ефективного управління взаємодією між конфліктуючими сторонами з метою попередження, врегулювання та конструктивного вирішення конфліктів на різних рівнях їх прояву в соціальній дійсності і, перш за все, в системі соціально – трудових відносин, розвиток здібностей до науково-дослідної роботи, а також самостійності та відповідальності в обґрунтуванні та прийнятті рішень з управління конфліктами.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

-        ефективно управляти особистісним рівнем конфліктності;

-        визначати особистісні фактори конфліктної поведінки суб’єктів в трудовому колективі для оптимізації взаємостосунків учасників суперечливої взаємодії;

-        ефективно розв’язувати внутрішньоособистісні конфлікти для забезпечення безконфліктного спілкування;

-        управляти стресом і долати бар’єри фрустрації в процесі міжособистісного спілкування;

-        досягати емоційного балансу в процесі соціальних протиріч;

-        застосовувати доцільні методи емоційного менеджменту для зниження конфліктності на індивідуальному та організаційному рівнях

-        управляти трансакційними позиціями та знижувати рівень конфліктності суб’єктів соціального протиріччя на основі застосування теорії трансакційного аналізу;

-        застосовувати асертивну поведінку для запевнення опонента в умовах конфліктної взаємодії;

-        використовувати техніки та принципи асертивності з метою зниження конфліктності на індивідуальному та організаційному рівнях;

-        проводити комплексну діагностику конфліктів в організації з метою доцільного коригування поведінки його учасників.

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету

  • Управління конфліктами (478.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни Управління конфліктами06 Вересня 2017 р.
  • Управління конфліктами (93 KB)паспорт навчальної дисципліни «Управління конфліктами». Дисципліна бакалаврського рівня.06 Вересня 2017 р.