Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фізіологія і психологія праці

Мета науки– сформувати у студентів систему знань про закономірності функціонування людського організму в процесі праці, активізацію психічних функцій працівника, психофізіологічні, соціально-психологічні та мотиваційні механізми ефективної праці, а також навички і вміння щодо проектування організації праці з урахуванням людського фактора.

Завдання науки: дати студентам необхідні теоретичні знання про життєдіяльність людини в процесі праці, закономірності її рухової активності, динаміку працездатності і механізм розвитку втоми під впливом факторів трудового процесу, виробничого і соціального середовища.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

·           обґрунтувати вибір робочої пози залежно від виконуваної роботи і спланувати робоче місце;

·           вимірювати і розраховувати статичну і динамічну роботу, розробляти заходи щодо зниження статичних напружень;

·           спроектувати трудовий процес, трудову операцію та раціоналізувати трудові рухи працівника;

·           розраховувати витрати енергії працівника методом непрямої калориметрії;

·           проводити розрахунки і аналіз основних фізіологічних показників при виконанні різних робіт в динаміці;

·           проводити вивчення психічних процесів, емоційних станів і психічних властивостей особистостей;

·           розробляти психограми особистості і професії, професіограми;

·           проводити стандартизацію показників працездатності, розраховувати інтегральні її показники в динаміці робочого дня, приріст продуктивності праці за рахунок збільшення фази стійкого стану;

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету

  • Фізіологія і психологія праці (672 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки06 Вересня 2017 р.
  • Фізіологія і психологія праці (140.5 KB)паспорт з науки «Фізіологія і психологія праці». Дисципліна бакалаврського рівня.06 Вересня 2017 р.