Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Оподаткування підприємницької діяльності

Презентація програми 

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

Cпеціальність – 071 «Облік і оподаткування»

Cпеціалізація – «Облік, аудит та оподаткування»
 

 

Освітній ступінь – магістр

Кваліфікація фахівця – магістр з обліку і оподаткування

Форма навчання: денна, заочна

Мова навчання: українська

Термін навчання:

1 рік 6 місяців (денна)

1 рік 8 місяців (заочна)

 

Випускаюча кафедра: кафедра обліку підприємницької діяльності

Керівник магістерської програми: 

Бондар Микола Іванович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності

Заступник:

Остап'юк Наталія Анатоліївна– доктор економічних наук, професор.

Мета програми: розвинути вміння використовувати знання з обліку, аудиту та економічного аналізу в поєднанні з податковим і господарським законодавством для оптимального оподаткування діяльності підприємства та побудови надійної системи захисту.  

Галузь знань – 07  «Управління та адміністрування»

Cпеціальність – 071 «Облік і оподаткування»

Cпеціалізація – «Облік, аудит та оподаткування»

 

Освітній ступінь – магістр

Кваліфікація фахівця – магістр з обліку і оподаткування

Форма навчання: денна, заочна

Мова навчання: українська, англійська

Термін навчання:

1 рік 6 місяців (денна)

1 рік 8 місяців (заочна)

Мета програми: розвиток системних знань та практичних навичок у сфері обліку, аудиту та оподаткуванняз метою формування обліково-аналітичних даних для прийняття рішень щодо управління підприємницькою діяльністю. 

В процесі навчання за магістерською програмою студенти вивчають такі дисципліни:

 

В процесі навчання за магістерською програмою студенти вивчають такі дисципліни:

 

1. Нормативні науки

1 семестр

2 семестр

·      Глобальна економіка

·      Соціальна відповідальність

·      Інноваційний розвиток підприємства

 

·      Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні

 

 

2. Модуль спеціальної підготовки. Дисципліни освітньої програми

1 семестр

2 семестр

·      Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

·      Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктом господарювання

·      Організація бухгалтерського обліку

·      Організація і методика аудиту

·       

·      Бюджетування податків і зборів на підприємстві

 

3. Варіативна складова

Дисципліни за вибором студента.

Студент обирає по 3 дисципліни в кожному семестрі.

1 семестр

2 семестр

·      Оподаткування міжнародних господарських операцій

·      Стратегічний управлінський облік

·      Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства

·      Адміністрування податків і зборів

·      Трансфертне ціноутворення в системі оподаткування 

·      Аудит оподаткування підприємств

·      Фінансовий аналіз

·      Податкові спори та судова практика їх вирішення

 

4. Модуль практичної підготовки

3 семестр

Міжпредметний тренінг

Практика

Підготовка та захист магістерської дипломної роботи

 

Особливості програми,

що сприяють підвищенню конкурентоспроможності її випускників:

•       викладання здійснюється фахівцями з практичним досвідом роботи;

•       залучення провідних викладачів, які мають досвід викладання у зарубіжних навчальних закладах;

•       проведення інтерактивних лекцій та тренінгів за участю фахівців-практиків відомих українських та міжнародних компаній;

•       вивчаються дисципліни, що враховуються в сертифікаційних програмах міжнародних професійних бухгалтерських організацій;

•       вивчається професійна англійська мова;

•       надання можливості опанувати окремі дисципліни шляхом навчання в закордонних університетах – партнерах КНЕУ;

•       формування практичних навиків під час проходження практики в міжнародних компаніях;  

•       можливість працевлаштування студентів на базі практики;

•       розвиток навиків наукового дослідження та подальше отримання рекомендації подальшого навчання студентів в аспірантурі.

 

Професійна кваліфікація викладачів, що ведуть заняття на магістерській програмі підтверджується наявністю у них відповідних кваліфікаційних документів професійних бухгалтерів, аудиторів України, судового експерта

 

За результатами навчання

на магістерських програмах студенти

здобувають широкі компетенції, які охоплюють:

 

 вміння організувати реєстрацію підприємства як платника податку та обрати систему оподаткування підприємств різних організаційно-правових форм із урахуванням особливостей та складності їх структури та потреб у обліковій інформації;

– навики розробки облікової політики із урахування специфічних рис оподаткування та стратегічних цілей власників бізнесу;

– вміння розробляти систему інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень відповідно до особливостей обраної системи оподаткування та з метою оптимізації податкового навантаження;

– здатність організовувати проекти з питань облікового забезпечення оподаткування господарських операцій в міжнародному середовищі;

– навики аналітичної оцінки ефективності господарської діяльності та оптимізації податкового навантаження на основі використання сучасної методології економічного аналізу;

– поглиблені знання розробки систем автоматизації процесів ведення бухгалтерського обліку податкових розрахунків;

– вміння організовувати оподаткування операцій у специфічних транзакціях з контрольованими країнами відповідно до засад трансфертного ціноутворення;

– здатність впроваджувати в практичну діяльність відповідні методи, види та форми господарського контролю, визначати об’єкти, завдання та напрями здійснення різних видів контролю з метою розробки системи попередження порушень податкового законодавства;

– володіння навичками надання аудиторських послуг, пов’язаних із перевіркою правильності оподаткування підприємств;

– уміння оскаржити результати податкової перевірки у спірних ситуаціях та побудувати стратегію захисту в адміністративному та (або) судовому порядку інтереси суб’єкта господарювання в податкових спорах;

–  вміння організовувати та провадити наукові досліджень з проблемних питань оподаткування та пов’язаних із ними облікових інструментів для вирішення існуючих проблем оподаткування бізнесу.

 


 

Після закінчення навчання випускники магістерської програми набувають можливості займати такі основі посади на підприємствах, в установах і організаціях:

 

 


• Аудитор
• Головний бухгалтер
• Головний касир
• Головний ревізор
• Завідувач каси
• Завідувач цехової бухгалтерії
• Фінансовий директор
• Начальник контрольно-ревізійного відділу
• Начальник фінансового відділу
• Начальник централізованої бухгалтерії
• Менеджер (управитель) з бухгалтерського обліку
• Бухгалтер-експерт
• Бухгалтер-ревізор
• Консультант з податків і зборів
• Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи)
• Консультант з ефективності підприємництва
• Державний аудитор
• Інспектор фінансовий
• Казначей
• Спеціаліст-бухгалтер
• Молодший науковий співробітник (бухгалтерський облік, аудит)
• Аналітик консолідованої інформації
• Аналітик з інвестицій
• Аналітик з кредитування
• Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
• Економіст з податків і зборів
• Консультант з економічних питань
• Оглядач з економічних питань
• Агент податковий
• Бухгалтер
• Касир-експерт
• Головний державний податковий інспектор  
• Державний податковий інспектор
• Інспектор з контролю за цінами
• Ревізор-інспектор податковий


 

Що отримають випускники програм після їх закінчення:

 

  • володіння основними положеннями теорії, методології, практики бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування;
  • вміння використовувати сучасні інформаційні системи і технології для організації обліку, аудиту та оподаткування;
  • практичні навички формування, узагальнення та надання деталізованої інформації для організації оптимального оподаткування підприємств з урахуванням специфіки різних видів економічної діяльності;
  • практичні навички обґрунтування позиції підприємства у податкових спорах та їх подальшого захисту в процесі адміністративного та (або) судового оскарження;
  • здатність використовувати професійні знання й практичні навички для організації ефективного використання та контролю усіх видів ресурсів підприємства відповідно до обраних систем сплати податків.

 

Після закінчення магістерських програм студент отримує

 

необхідний обсяг знань і навиків у сфері обліку, аудиту та оподаткування

 

для швидкого становлення високо-кваліфікованим професіоналом з практичними навичками та здатністю постійного розвитку і вдосконалення

 

 

 

Остання редакція: 24.06.16