Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Менеджмент корпорацій (спец. 073)

Cписок захищених дипломних робіт

Преамбула. Трансформація відносин власності стала поштовхом до формування потужного корпоративного сектора економіки України, у якому домінуючу роль відіграють саме акціонерні товариства. Саме ця форма організації бізнесу завдяки таким своїм перевагам, як необмежені можливості залучення капіталу та обмежена відповідальність акціонерів, властива найбільшим промисловим підприємствам України.  Водночас, управління акціонерними товариствами має свої особливості, пов’язані із розгалуженням функцій власності та управління, конфліктами інтересів, особливими механізмами контролю, що потребує використання специфічного інструментарію корпоративного управління. Саме належне корпоративне управління дозволяє у повній мірі реалізувати переваги корпоративної форми організації бізнесу, забезпечити збільшення добробуту акціонерів та збалансування інтересів усіх заінтересованих осіб у процесі функціонування корпорації, у тому числі й держави.

Однією з головних причин недостатньо ефективної діяльності акціонерних товариств України, незначних обсягів залучення інвестицій, низької ліквідності їх акцій є недосконала система корпоративного управління й брак управлінських навичок нового типу у керівників старої формації. Невідповідність корпоративного управління в українських АТ світовим стандартам стримує залучення іноземних інвестицій у розвиток економіки держави, розвиток виробничого та інноваційного потенціалу підприємств, а також ускладнює реалізацію проектів із розміщення цінних паперів вітчизняних АТ на закордонних фондових біржах.

Саме тому особливої актуальності набуває підготовка фахівців-магістрів, які здатні працювати у нових умовах, впроваджувати у практику діяльності вітчизняних АТ міжнародні стандарти корпоративного управління й забезпечувати підвищення ефективності діяльності АТ на благо мільйонів дрібних акціонерів та держави.

Мета магістерської програми «Менеджмент корпорацій (АТ)» полягає у підготовці фахових менеджерів для підприємств корпоративного типу (АТ), які являють собою складні багаторівневі структури з певним співвідношенням виборних та адміністративно-виконавчих органів управління (що зумовлює специфічні особливості прийняття рішень щодо функціонування, розвитку, взаємодії з елементами зовнішнього середовища), тобто кадрів, спроможних діяти у нових умовах господарювання, орієнтованих на використання переваг корпоративного управління та керований розвиток АТ різних типів.

Основні завдання програми: розкриття особливостей формування та розвитку корпоративного сектору економіки, специфіки корпоративної форми ведення бізнесу, формування навичок побудови ефективного організаційного та економічного механізму корпоративного управління у акціонерних товариствах та інтегрованих корпоративних структурах, відповідної світовим стандартам; формування навичок застосування різноманітних методів управління корпоративним капіталом, побудови системи корпоративного контролю, стратегічного управління розвитком корпорації, управління конфліктами інтересів; формування навичок побудови ефективної політики корпоративної соціальної відповідальності; управління поведінкою корпорацій на фондовому ринку.

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Менеджмент корпорацій"

Остання редакція: 05.07.17