Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансування інвестиційних проектів

Науковий керівник програми — Майорова Тетяна Володимирівна, завідувач кафедри банківських інвестицій доктор економічних наук, професор, нагороджена знаком Міністерства освіти та науки України "Петро Могила"  телефон:(044) 371-62-65 e-mail: mayorova_kneu@ukr.net

 

Мета магістерської програми "Фінансування інвестиційних проектів" - отримання студентами базових знань з теорії та практики організації фінансування та кредитування інвестиційних проектів в Україні.

Предметом даної програми є система фінансово-кредитних відносин, що виникають в процесі мобілізації ресурсів для фінансового забезпечення інвестиційних проектів.

Магістерської програми "Фінансування інвестиційних проектів" спрямована на підготовку спеціалістів і менеджерів усіх рівнів банків, кредитних установ, компаній з управління активами (КУА), недержаних пенсійних фондів, лізингових, страхових та інших фінансових компаній, а також спеціалістів і менеджерів фінансових та аналітичних підрозділів підприємств промислового сектору економіки, приватних підприємців, які бажають набути глибоку професійну освіту з питань організації фінансування інвестиційних проектів.

Суттєві особливості магістерської програми:

 • Поглиблена фундаментальна підготовка. Базові дисципліни: гроші і кредит,фінанси, бухгалтерський облік, статистика, макроекономіка, мікроекономіка.
 • Професійно – орієнтована підготовка здійснюється на основі вивчення дисциплін: банківські операції, кредитний менеджмент, проектне фінансування, інвестиційний аналіз, інвестиційне кредитування, іпотечний ринок, проектно-кошторисна справа, портфельні інвестиції.
 • Програма підготовки магістрів дозволяє розширити та поглибити знання майбутніх фахівців з питань фінансування та кредитування інвестиційних проектів.
 • Спеціалізований об’єкт діяльності за даною програмою є: Банки та інші фінансові посередники у реалізації інвестиційного процесу.

Завдання магістерської програми:

 • Сформувати навики з організації процесу фінансування інвестиційних проектів та управління портфелем фінансових інвестицій.
 • Отримання фундаментальних теоретичних і практичних знань з фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.
 • Опанування теоретичними основами та набуття практичних навичок аналітичної роботиз метою визначення вартості інвестиційного капіталу.
 • Отримання базових знань з інвестиційного аналізу.
 • Отримання базових знань та набуття практичних навичок з питань кредитування інвестиційних проектів, оцінки інвестиційної кредитоспроможності замовника, управління ризиками інвестиційного кредитування.
 • Отримання знань з питань організації та функціонування іпотечного ринку.
 • Надання базових знань та практичних навичок щодо діяльності у сфері фінансовогопосередництва та фінансового інвестування.

Перелік знань і вмінь фахівця після опанування даної програми:

Аналізувати: інвестиційний ринок; інвестиційну привабливість фірми-емітенту (сфери діяльності, регіону, країни); ТЕО інвестиційних проектів; обсяги виконання будівельно-монтажних, проектно-вишукувальних та інших капітальних робіт за проектом; джерела фінансування інвестиційних проектів; ефективність інвестиційних рішень (вибір фінансових активів для портфельного інвестування); ефективність управління портфелем цінних паперів

Організовувати: фінансування інвестиційних проектів; професійне опрацювання проектної документації; детальний аналіз кошторисної документації (локальних, об’єктних, зведених кошторисів).

Розробляти: бізнес-план інвестиційного проекту; бюджет інвестиційного проекту; інвестиційну політику фінансової установи; стратегію, тактику формування і реструктуризації портфеля цінних паперів.

Визначати: об’єкти проектного фінансування; оптимальну структуру джерел фінансування інвестиційних проектів; вартість та дохідність фінансових інструментів для інвесторів; інвестиційні ризики та заходи щодо їх мінімізації.

Оцінювати: можливості участі фінансових установ у реалізації інвестиційних проектів; інвестиційні проекти; фінансові інструменти; інвестиційну кредитоспроможність замовників; майно та майнові права суб’єктів інвестиційної діяльності; якість та достовірність укладених кошторисів (локальних, об’єктних та зведеного кошторисного розрахунку).

Навчання на магістерській програмі та професійна підготовка з фінансування інвестиційних проектів забезпечується:

 • залученням професорсько-викладацького складу високої кваліфікації;
 • використанням в процесі навчання новітніх освітніх технологій, які забезпечують отримання теоретичних знань та необхідних практичних навичок з питань фінансування інвестиційних проектів;
 • використанням гнучких форм навчання, індивідуального підходу до студентів, можливістю поєднання навчання з дослідницькою роботою при написанні дипломних магістерських робіт під керівництвом викладачів високої кваліфікації;
 • проведенням консультативних, проблемних теоретико-методичних занять, тренінгів з управління фінансами підприємств, участю студентів в наукових конференціях з актуальних питань фінансування та кредитування інвестиційних проектів;

Навчання за магістерською програмою "Фінансування інвестиційних проектів" забезпечує підготовку фахівців, здатних самостійно приймати ефективні рішення щодо залучення власних, позичкових та залучених коштів на фінансування інвестиційних проектів.

Підготовлені за даною програмою фахівці можуть працювати керівниками фінансово-кредитних установ, фінансовими, інвестиційними менеджерами та аналітиками в організаціях різних сфер і галузей економіки, займатися розробкою інвестиційної стратегії підприємств.

 

 

 

 

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Фінансування інвестиційних проектів"

Остання редакція: 12.12.15