Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

Презентація програми 

Галузь знань – 07  «Управління та адміністрування»

Cпеціальність – 071 «Облік і оподаткування»

Cпеціалізація – «Облік, аудит та оподаткування»

 

Освітній ступінь – магістр
Кваліфікація фахівця – магістр з обліку і оподаткування
Форма навчання: денна, заочна

Мова навчання: українська, англійська
Термін навчання:
1 рік 6 місяців (денна)
1 рік 8 місяців (заочна)

Випускаюча кафедра: кафедра обліку підприємницької діяльності

Керівник магістерської програми: 

Бондар Микола Іванович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності

Заступник:

Добровський Василь Миколайович - кандидат економічних наук, професор, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

Керівник англомовної магістерської програми: 

Шигун Марія Михайлівна - доктор економічних наук, професор, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Заступник:

Коршикова Рената Сергіївна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку підприємницької діяльності

Мета програми: розвиток системних знань та практичних навичок у сфері обліку, аудиту та оподаткуванняз метою формування обліково-аналітичних даних для прийняття рішень щодо управління підприємницькою діяльністю. 

 

В процесі навчання за магістерською програмою студенти вивчають такі дисципліни:

1. Нормативні науки

1 семестр

2 семестр

·      Глобальна економіка

·      Соціальна відповідальність

·      Інноваційний розвиток підприємства

 

·      Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні

 

 

2. Модуль спеціальної підготовки. Дисципліни освітньої програми

1 семестр

2 семестр

·      Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

·      Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктом господарювання

·      Організація бухгалтерського обліку

·      Організація і методика аудиту

·       

·      Фінансовий аналіз

 

3. Варіативна складова

Дисципліни за вибором студента.

Студент обирає по 3 дисципліни в кожному семестрі.

1 семестр

2 семестр

·      Управлінський контроль

·      Стратегічний управлінський облік

·      Бюджетування податків і зборів на підприємстві

·      Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства

·      Консолідація фінансової звітності

·      Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства

·      Державний фінансовий контроль

·      Аудит оподаткування підприємств

 

4. Модуль практичної підготовки

3 семестр

Міжпредметний тренінг

Практика

Підготовка та захист магістерської дипломної роботи

 

 

Особливості програми,

що сприяють підвищенню конкурентоспроможності її випускників:

•       викладання здійснюється фахівцями з практичним досвідом роботи;

•       залучення провідних викладачів, які мають досвід викладання у зарубіжних навчальних закладах;

•       проведення інтерактивних лекцій та тренінгів за участю фахівців-практиків відомих українських та міжнародних компаній;

•       вивчаються дисципліни, що враховуються в сертифікаційних програмах міжнародних професійних бухгалтерських організацій;

•       вивчається професійна англійська мова;

•       надання можливості опанувати окремі дисципліни шляхом навчання в закордонних університетах – партнерах КНЕУ;

•       формування практичних навиків під час проходження практики в міжнародних компаніях;  

•       можливість працевлаштування студентів на базі практики;

•       розвиток навиків наукового дослідження та подальше отримання рекомендації подальшого навчання студентів в аспірантурі.

 

Професійна кваліфікація викладачів, що читають на магістерській програмі підтверджується наявністю у них відповідних кваліфікаційних документів:

•          Сертифіковані аудитори України – 5 ос.

•          Сертифікати АССА (DipIFR)– 2ос.

•          Сертифікати САР – 2 ос.

•          Сертифікати СІРА – 1 ос.

•          Кваліфікаційне свідоцтво судового експерта – 1 ос.

Магістерська програма є сертифікованою АССА за рівнями F1-F4, F7.

 

За результатами навчання на магістерській програмі студенти здобувають
широкі компетенції, які охоплюють:

 

– вміння побудувати систему бухгалтерського обліку відповідно до філософії та стратегічних цілей бізнесу;

– навики організації та ведення бухгалтерського обліку підприємств різних організаційно-правових форм із урахуванням особливостей та складності їх структури та потреб у обліковій інформації;

– вміння розробляти систему інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень відповідно до особливостей галузі, характеру господарських операцій та інших факторів підприємницької діяльності;

– здатність організовувати проекти з питань бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в міжнародному середовищі;

– здатність формувати облікову політику підприємства з урахуванням видів економічної діяльності;

– навики аналітичної оцінки господарської діяльності з урахуванням новітніх методів проведення економічного аналізу;

– поглиблені знання розробки систем автоматизації процесів ведення бухгалтерського обліку, здійснення економічного аналізу та аудиту;

– здатність впроваджувати в практичну діяльність відповідні методи, види та форми господарського контролю, визначати об’єкти, завдання та напрями здійснення різних видів контролю;
– володіння навичками здійснення аудиторської перевірки та надання аудиторських послуг;

–  вміння організовувати та провадити наукові досліджень в галузі обліку, аналізу, аудиту та оподаткування з продукуванням нових знань для вирішення існуючих проблем ведення бізнесу на нових ефективних рівнях.

 

ЦЕ НАЙУНІВЕРСАЛЬНІША ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ

Після закінчення навчання випускники магістерської програми набувають права займати такі основі посади на підприємствах, в установах і організаціях:

• Аудитор
• Головний бухгалтер
• Головний касир
• Головний ревізор
• Завідувач каси
• Завідувач цехової бухгалтерії
• Фінансовий директор
• Начальник контрольно-ревізійного відділу
• Начальник фінансового відділу
• Начальник централізованої бухгалтерії
• Менеджер (управитель) з бухгалтерського обліку
• Бухгалтер-експерт
• Бухгалтер-ревізор
• Консультант з податків і зборів
• Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи)
• Консультант з ефективності підприємництва
• Державний аудитор
• Інспектор фінансовий
• Казначей
• Спеціаліст-бухгалтер
• Молодший науковий співробітник (бухгалтерський облік, аудит)
• Аналітик консолідованої інформації
• Аналітик з інвестицій
• Аналітик з кредитування
• Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
• Економіст з податків і зборів
• Консультант з економічних питань
• Оглядач з економічних питань
• Агент податковий
• Бухгалтер
• Касир-експерт
• Головний державний податковий інспектор  
• Державний податковий інспектор
• Інспектор з контролю за цінами
• Ревізор-інспектор податковий

Що отримають випускники програми після її закінчення:

  • володіння основними положеннями теорії методології, практики бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування;
  • вміння використовувати сучасні інформаційні системи і технології для організації обліку, аудиту та оподаткування;
  • практичні навички формування, узагальнення та надання деталізованої інформації для прийняття управлінських рішень  з урахуванням специфіки роботи підприємств різних видів економічної діяльності;
  • практичні навички використання сучасних зарубіжних методик обліку при складанні фінансової та управлінської звітності;
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для  організації проведення різних видів господарського контролю.

Після закінчення магістерської програми студент отримує

необхідний обсяг знань і навиків у сфері обліку, аудиту та оподаткування,

якісні знання англійської мови

для швидкого становлення високо-кваліфікованим професіоналом з практичними навичками та здатністю постійного розвитку і вдосконалення


 

Остання редакція: 24.06.16