Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Державний фінансовий менеджмент

Cписок захищених дипломних робіт 2013-2014

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Cписок захищених дипломних робіт 2015-2016-2017

На кафедрі «Фінанси» існує магістерська програма «Державний фінансовий менеджмент», яка вже кілька років входить в коло найкращих программ українських економічних вузів з спеціальності «фінанси». 

Випускаюча кафедра – кафедра фінансів фінансово-економічного факультету.

Професійна орієнтація спеціальних дисциплін: студент-магістр з державних фінансів має можливість оволодіти професійними компетенціями що до формування, розподілу і використання фінансових ресурсів на макро- та мікроекономічному  рівні, зокрема - формування і реалізація державної фінансової стратегії і тактики; управління бюджетними доходами і видатками держави та державних суб’єктів господарювання; управління грошовими потоками; організація та проведення державного фінансового контролю; державне фінансове планування і прогнозування та регулювання і регламентування фінансових відносин на макро- і мiкрорівні.

Міжпредметний тренінг: охоплюючи дисципліни «Податковий менеджмент», «Макрофінансове бюджетування», «Бюджетний менеджмент», «Місцеві фінанси» та «Державний фінансовий контроль», «Макрофінансовий ризик-менеджмент» проводиться в Х навчальному семестрі після закінчення теоретичного курсу навчання, під час проходження студентами практики. Його сутність полягає в тому, що студенти-магістри, на основі одержаних теоретичних знань, виконуючи завдання по кожному з етапів тренінгу, мають оволодіти сучасними методами державного фінансового менеджменту. При цьому, кожен з етапів, як складова міжпредметного тренінгу, має свою мету: перший етап — оволодіння методикою розрахунків планових та прогнозних показників доходів бюджету; другий етап — формування у студентів практичних вмінь і навичок використання методів та інструментів державного бюджетування; третій етап — формування системи знань і практичних навичок щодо прийомів і методів, які використовують у бюджетному процесі; четвертий етап — формування системи знань і практичних навичок щодо форм і методів фінансового контролю; п’ятий етап — формування системи знань і практичних навичок дослідження державних фінансів як бази інформаційно-аналітичного забезпечення державного фінансового менеджменту. Засвоєння практичних вмінь і знань за допомогою міжпредметного тренінгу дозволяє: створити у студентів цілісну картину щодо менеджменту державних фінансів та методів, які при цьому використовуються; це дає можливість підвищити мотивацію виконання практичних завдань; інтегрувати нові знання із навичками, одержаними під час практики; сформувати вміння прийняття ефективних управлінських рішень, їх обґрунтування.

В процесі подальшої роботи планується розширення кола дисциплін, які додають можливість поглибити знання студентів з проблематики: державного фінансового господарства, макрофінансового аналізу, інфраструктури державних фінансів, фіскальної політики і державного фінансового контролю.

Напрями магістерських досліджень:

1.    Система державних фінансів.
2.    Макрофінансова стабілізація.
3.    Бюджетна система і бюджетний процес.
4.    Державні доходи.
5.    Державні видатки.
6.    Місцеві фінанси.
7.    Державний кредит, державний борг і взаємовідносиниУкраїни з Міжнародними фінансовими організаціями.
8.    Державний фінансовий контроль.
9.    Фіскальна політика і податкова система.
10.    Форми і види оподаткування.
11.    Адміністрування податків та податкове рахівництво.
12.    Державний фінансовий менеджмент.

Основні бази практики: органи системи Міністерства фінансів України, Рахункової палати України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України та національна комісія що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національних фінансових служб державних органів центральної  і місцевої влади, фінансових служб державних підприємств, державних бюджетних установ і організацій, а також спеціалізовані фінансово-кредитні установи держави. Кафедра фінансів забезпечує всіх своїх студентів-магістрів безкоштовною та гарантованою базою практики. У студента немає потреби у самостійному пошуку місця практики під час навчання в магістратурі. Крім того, провідні фахівці з бази практики та досвідчені викладачі кафедри фінансів здійснюють постійну консультаційну допомогу, яка враховує індивідуальні здібності кожного студента. Студенти-практиканти в органах фінансової системи мають доступ до практичного матеріалу та необхідної інформації для написання магістерської дипломної роботи.

Майбутнє працевлаштування: фінансові служби державного, фінансового і підприємницького сектора, фінансового ринку, наукові інститути, відповідні фінансові кафедри вищих навчальних закладів тощо.

Магістерська програма «Державний фінансовий менеджмент»

№ п.п.

Назва дисципліни

Лектори викладачі

Нормативні дисципліни

1.

Цивільний захист

ст. викл. Ватутін О.Г.

2.

Менеджмент персоналу

к.е.н., доцент Ільніцька О.І.

3.

Фінансовий менеджмент

к.е.н., доцент Свідерська І.М.,
к.е.н., доцент Мельник Н.М.

4.

Ринок фінансових послуг

к.е.н., професор Гапонюк М.А.,
к.е.н., доцент Стеценко Б.С.,
к.е.н., доцент Шапран Н.С.

 5.

Податковий менеджмент

д.е.н., професор Тимченко О.М.,

к.е.н., доцент Пислиця А.В.,
к.е.н., доцент Сибірянська Ю.В.

6.

Страховий менеджмент

к.е.н., доцент Баранов А.Л.

Модуль спеціальної підготовки

 7.

Місцеві фінанси

к.е.н., доцент Буряченко А.Є.

 8.

Бюджетний менеджмент

к.е.н., доцент Малік Є.О.,
д.е.н., професор Опарін В.М.,
к.е.н., доцент Сафонова Л.Д.

 9.

Макрофінансове бюджетування

к.е.н., доцент Жибер Т.В.

 10.

Державний фінансовий кредит

ст. викладач Завистовська

Модуль практичної підготовки

11.

Практика

Викладачі кафедри фінансів, залучені фахівці

12.

Міжпредметний тренінг

к.е.н., доцент Сафонова Л.Д.,

д.е.н., професор Тимченко О.М.,
к.е.н., доцент Малік Є.О.

 13.

Магістерська дипломна робота

Викладачі кафедри, залучені фахівці


Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Державний фінансовий менеджмент"

Остання редакція: 14.03.17