Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Звіт декана юридичного факультету О. В. Солдатенко про роботу факультету протягом травня–грудня 2015 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Конференцією трудового колективу

15 грудня 2015 року

ЗВІТ

декана юридичного факультету О. В. Солдатенко

про роботу факультету протягом травня–грудня 2015 року

Протягом звітного періоду на факультеті забезпечували навчальний процес 85 викладачів (у т. ч. у розрізі кафедр – рис. 1) та 14 працівників допоміжного складу.

Рис. 1. Кількісний та якісний стан професорсько-викладацького складу юридичного факультету у 2015 році.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

1. Забезпечено повну прозорість управлінського процесу факультетом.

2. Відмінено чергування викладачів факультету.

3. Перевірено стан документації деканату заочної форми навчання та її якість (Акт від 18.05.2015 р.), у результаті чого встановлено суттєві недоліки, які виправлено протягом червня–листопада 2015 р.).

4. Налагоджено роботу деканату заочної форми навчання (Ю. М. Рижук):

4.1. заповнено навчальні картки студентів, починаючи з березня 2013 року;

4.2. перезараховано оцінки за заявами за 2014–2015 рр.;

4.2. списано екзаменаційні роботи за 2013–2014 рр.;

4.3. передано до архіву Університету документи випускників 2012, 2013, 2014 років;

4.4. заведено електронний журнал оцінок та внесено до нього дані за всі семестри І–V курсів;

4.5. внесено дані про студентів заочної форми навчання до ЄДЕБО;

5. На належному рівні проведено вступну компанію: на 1 курс зараховано 162 студенти (на 40 студентів менше, ніж у минулому році), з яких сформовано 2 потоки по 3 групи.На бюджетну форму зараховано 19 студентів, на контрактну – 143 студенти.

6. Затверджено у новому складі: атестаційну комісію, апеляційну комісію, редакційну колегію.

7. 21.09.2015 р. на прозорих засадах переведено студентів із контрактної форми навчання на 4 вакантні місця, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

8. Здійснено організаційні заходи щодо поїздки викладачів факультету до США за програмою “Відкритий світ”, яка повністю фінансується урядом США. У жовтні−листопаді 2016 р. відбудеться обмін досвідом у сфері освіти з колегами штату Колорадо.

9. На демократичних засадах проведено вибори Голови органу студентського самоврядування. На виконання вимог Закону України “Про вищу освіту”, дообрано до складу Вченої ради факультету 3-х студентів.

10. Видано Розпорядження:

10.1. «Про проведення огляду кафедр»;

10.2. «Про порядок відпрацювання студентами пропущених занять»;

10.3. «Про розподіл обов’язків між заступниками декана»;

10.4. «Про призначення кураторів академічних груп»та «Про призначення старост академічних груп»;

10.5. «Про порядок обрання вибіркових дисципліна та магістерських програм», яким передбачено проведення їх презентацій;

10.6. «Про удосконалення інформаційного забезпечення сайту Університету щодо діяльності факультету»;

10.7. “Про оптимізацію структури юридичного факультету, забезпечення структурно-логічної схеми викладання дисциплін, удосконалення робочих навчальних програм і навчальних планів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» для денної та заочної форм навчання”. За результатами роботи відповідної комісії на факультеті створено дві нові кафедри:

– кримінального права та процесу;

− фінансового права.

10.8. “Про створення науково-методичної комісії для проведення експертизи навчально-методичного забезпечення атестаційних іспитів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». У результаті роботи якої складено акт (В. О. Голубєва), де описано відповідні недоліки, які обговорено на засідання Вченої ради факультету (листопад 2015 року) з таких основних питань:

1. Відповідність змісту білетів змісту навчальної програми за темами:

1.1. Податкове право − відповідає на 20 %;

1.2. Господарське процесуальне право відповідає на 99,3 %;

1.3. Міжнародне економічне право і процес відповідає на 87 %;

2. Відповідність формулювання теоретичних питань вимогам конкретності та зрозумілості:

2.1. Податкове право відповідає на 27%;

2.2. Господарське процесуальне право відповідає на 97,5 %;

2.3. Міжнародне економічне право і процес відповідає на 97 %;

3.Відповідність теоретичних питань за складністю та способом постановки освітньому рівню (ступеню) «бакалавр права»:

3.1. Податкове право відповідає на 26 %;

3.2. Господарське процесуальне право відповідає на 100,0 %;

3.3. Міжнародне економічне право і процес відповідає на 96,5 %;

4. Відповідність практичних задач та поставлених у них завдання спеціальності «Правознавство»:

4.1. Податкове право відповідає на 15 %;

4.2. Господарське процесуальне право відповідає на 100,0 %;

4.3. Міжнародне економічне право і процес відповідає на 100,0 %.

11. Упорядковано номенклатуру справ.

12. Забезпечено проведення державних іспитів та здійснено заходи щодо вступу до магістратури.

13. Внесено зміни до навчальних планів (доповнено дисципліни «Кримінологія», «Основи правової кваліфікації», «Криміналістика», «Адміністративне судочинство»; змінено окремі дисципліни на: «Філософія права», «Соціологія права»).

ІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

1. Списано з балансу факультету зламані стільці, старі комп’ютери, непрацюючі сканери тощо.

2. Відреставровано підлогу на кафедрі конституційного та адміністративного права.

3. Придбано 4 комп’ютери та 3 принтери.

4. Протягом усього періоду працівникам факультету встановлювалися надбавки та виплачувалися премії.

ІІІ. НАУКОВА РОБОТА

1. Затверджено календарний план факультетської наукової теми “Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства”та проведено заходи з його виконання – згідно звітів по кафедрах.

2. Збірнику наукових праць “Правове регулювання економіки” присвоєно ISSN 2412-8465, здійснюється його перереєстрація як фахового видання (О. К. Намясенко).

3. Затверджено у новому складі редакційну колегію цього видання, до якої увійшли вчені з Росії, Білорусі, Грузії, Великобританії.

4. Затверджено наукових керівників дисертаційних досліджень аспірантів.

5. Проведено такі кафедральні та міжкафедральні наукові заходи:

5.1. 29 жовтня 2015 р. −міжкафедральний семінар за темою «Концепція розвитку навчального курсу «Проблеми теорії держави і права» (наукова доповідь професора кафедри теорії та історії держави і права, д.ю.н., професора, заслуженого юриста України В. М. Поповича);

5.2. 3 листопада 2015 р. – науково-методичний семінар “Угода про асоціацію між Україною та ЄС як основа розвитку цивільного та трудового законодавства України” (кафедра цивільного та трудового права);

5.3. 26 листопада 2015 р. − мікафедральний науково-методичний семінар – доповідь к.ю.н., доцента О. О. Гайдуліна «Забезпечення логіко-змістовних зв’язків викладання дисциплін міжнародної спрямованості на юридичному факультеті КНЕУ»;

5.4. 2 грудня 2015 р. − міжкафедральний круглий стіл за темою: «Правовове забезпечення управління економікоюза умов децентралізації (деконсолідації) влади та розвитку місцевого самоврядування» (співорганізатори: кафедри правового регулювання економіки (доповідач І. А. Галіахметов) і конституційного та адміністративного права (доповідач М. Процишен);

5.5. 11 грудня 2015 р. − міжнародний круглий стіл (публічна дискусія) на тему: “Територіальна цілісність України: проблеми та рішення”.

6. Здійснювалося керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук (згідно Звіту у розрізі кафедр).

7. Створено Спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право – наказ МОН України від 21.12.2015 р. № 1328.

8. Три працівника факультету захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (Г. С. Тимчик, Ю. М. Рудь, А. В. Макаренко) та один – на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук – М. О. Міщук.

9. 6 викладачів отримали вчене звання доцента, ще 4 – очікують присвоєння вченого звання доцента та професора.

10. Показники провидання наукової літератури, публікації наукових праць, участі у наукових заходах у розрізі кафедр наведено на рис. 2−3.

Рис. 2. Кількісні показники наукових та навчально-методичних публікацій у розрізі кафедр за 2015 рік.

Рис. 3. Проведення кафедрами юридичного факультету та участь викладачів кафедр у наукових заходах у 2015 році.

ІV. СТУДЕНТСЬКА НАУКА

11. Протягом року працювали студентські наукові гуртки:

11.1. на кафедрі ТІДП:

− Історія становлення та розвитку європейської правової традиції (керівники: к.ю.н., ст. викладач кафедри теорії та історії держави і права Ю. В. Сагайдак,к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права І. М. Шаркова);

− Теорія держави і права (керівники: к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права Л. О. Кожура; к.ю.н., ст. викладач кафедри теорії та історії держави і права А. В. Макаренко);

11.2. на кафедрі ПРЕ:

-    Актуальні питання господарського права України − керівник асистент А. В. Замрига;

-    Актуальні питання господарського процесуального права − керівник асистент Г. Д. Лисунь;

-    Актуальні питання корпоративного права − керівник доцент, к.ю.н.Є. П. Коломієць-Людвіг;

-    Проблеми конкурентного та інвестиційного права − керівник доцент, к.ю.н.О. Ю. Нечипоренко;

-    Актуальні питання фінансового та банківського права – керівники: доцент к.е.н. Н. А. Фукс, асистент Б. В. Богдан;

Актуальні питання земельного та аграрного права – керівники асистенти В. Л. Чихірьов, Г. І. Дзяхар;

11.3. на кафедрі КАП:

-    Проблемні питання адміністративного права України − керівник д.ю.н., доцентЮ. П. Бурило;

-    Проблемні питання кримінального та кримінально-процесуального права – керівники к.ю.н. С. С. Аскеров та к.ю.н. Ю. М. Нечипорук;

-    Проблемні питання здійснення виборчого права (на прикладі місцевих виборів) – керівник асистент С. Ю. Задерейко;

-    Кримінально-правовий захист прав людини в Україні − керівник к.ю.н. К. І. Ілікчієва.

-    Проблемні питання конституційного права – керівник к.ю.н. Ю. М. Рудь.

11.4. на кафедрі МЕП:

− Актуальні питання міжнародного права.

12. Студенти юридичного факультету брали участь у всеукраїнських та міжнародних наукових заходах, публікували тези наукових доповідей, у т. ч. в інших країнах (кількісні показники містяться у Звіті про наукову роботу на факультеті за рік).

13. Продовжувала працювати Юридична клініка «Соціальна справедливість», керівником якої є к.ю.н., доцентЄ. П. Коломієць-Людвіг.

14. На факультеті активно функціонує Клуб цікавих зустрічей (керівник – к.ю.н. Н. О. Білоусова):

14.1. Відбулася зустріч студентів факультету з ІлоГлонті − радником екс-Президента Грузії (травень 2015 р.);

14.2. Лекцію для студентів ІІ курсу прочитав практикуючий суддя, к.ю.н., представник Реанімаційного пакету реформ та координатор проекту “Відкритий університет реформ” Михайло Жернаков (травень 2015 р.);

14.3. – 22.09.2015 р. – лекція на тему «Особливості договірного регулювання використання об’єктів права інтелектуальної власності в рекламі», проведена провідним юрисконсультом рекламного агентства Think! McCANN KYIV (ТОВ «СІНК! МАККЕНН ЕРІКСОН») Андрієм Бічуком;

14.4. − 02.10.2015 р. – лекція на тему «Особливості ліцензування об’єктів авторських прав», проведена юрисконсультом UDCLicensingAgency Наумко Максимом;

14.5. − 16.10.2015 року – зустріч з директором юридичного департаменту «Телеканалу СТБ» Мариною Корнієнкона тему «Суміжні права у діяльності телекомпанії»;

14.6. − 30.10.2015 року – лекція для студентів та співробітників на тему «Захист прав інтелектуальної власності на митниці», проведена начальником відділу захисту прав інтелектуальної власності та експортного контролю управління заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної фіскальної служби Гашицьким Олексієм.

15. Проведено 2 брейн-ринги (к.ю.н. К. І. Ілікчієва та к.ю.н. О. А. Назаренко).

16. Проведено Конкурс студентських робіт (есе)  “Senseofjustice” спільно з Всеукраїнським щотижневим професійним юридичним виданням “Юридична Газета” і видавництвом “Юстініан”. Три студенти, які здобули призові місця, отримали грошові премії.

V. РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ

Проведено 6 засідань Вченої ради, де:

− Приведено склад Вченої ради до вимог Закону України “Про вищу освіту”

− Затверджено план роботи Вченої ради на 2015−2016 навчальний рік;

− Затверджено план наукових заходів, який виконано у повному обсязі;

− Затверджено Основні напрями роботи факультету на 2016 рік;

− Вирішено кадрові питання;

− Обговорено та ухвалено рішення щодо інших організаційних, навчально-методичних, наукових питань та діяльності студентського самоврядування.

VI. ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ ТА СТУДЕНТСЬКИМ САМОВРЯДУВАННЯМ

1. Організовано та забезпечено фінансування поїздки студентів 2-го (тепер вже 3-го) курсу до дитячого будинку у смт Бабанка Черкаської області. Від керівництва дитячого будинку отримано подяку.

2. Сприяння Лізі студентів Асоціації правників України у проведенні лекції практикуючого лондонського баррістера Джеймса Кліффорда на тему: “TheArbitrationHearing”.(8 травня 2015 року), у якій взяли участь представники Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Київського інституту міжнародних відносин, Києво-Могилянської академії та представники студентських організацій м. Вінниця.

3. Сприяння в організації проведення для студентів ЮФ КНЕУ Дня відкритих дверей в Окружному адміністративному суді м. Київ для студентів 4−5 курсів (13 травня 2015 року).

4. Проведено зустріч декана зі студентами у травні та грудні 2015 р.

5. Відвідано гуртожитки (№ 2, № 4), де проживають студенти юридичного факультету (06.06.2015 р.), перевірено умови їх проживання.

6. Проведено 3 опитування студентів з питань покращення роботи на факультеті, наявності/відсутності на факультеті корупційних діянь та доцільності вивчення окремих дисциплін, зокрема вибіркової складової.

7. Сприяння у проведенні другої благодійної ярмарки «Збережи майбутнє» (10−11 грудня 2015 року).

VІI. КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ

1. Продовжено традиції щодо проведення конкурсу-огляду художньої творчості (травень 2015);

2. Організовано урочистості до Дня юриста – Дня факультету (8 жовтня 2015 року).

3. Участь студентів у виставі “Осіння казка” та Пісенній фієрії – 2015.

4. Продовжується робота вокальної та танцювальної студій, ЮФ-TV.

VІІI. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

1. Завдяки Є. П. Коломієць-Людвіг та В. В. Мачуському, а також у контексті розширення напрямів діяльності юридичної клініки, 8 вересня 2015 року проведено зустріч студентів та професорсько-викладацького складу юридичного факультету КНЕУ з одним із корифеїв практичного права – директором юридичної клініки Джорджтаунського університету м. Вашингтон – професором Річардом Роу;

2. 11 грудня 2015 р. проведено міжнародний круглий стіл (публічна дискусія) на тему: “Територіальна цілісність України: проблеми та рішення”, за участю професора права Білла Боурінга (м. Лондон, Великобританія).

3. В. В. Мачуським, к.ю.н.:

3.1. встановлено зв’язки з департаментом європейських і міжнародних студій Королівського коледжу Лондона (проф. АлексКларксон);

3.2. налагоджено співпрацю з університетом м. Лондон (школа права, Бірбек коледж, проф. БілБоурінг, проф. Адам Гері), зокрема ведуться переговори щодо викладання для студентів юридичного факультету основ загального англійського права;

3.3. ведуться переговори про участь проф. Дана Ернста (університет м. Джоржтаун, США) в редколегії Збірника наукових праць факультету;

3.4. встановлено зв’язки з університетом м. Едінбург (проф. СімонаЛамонт Блек) щодо співпраці в галузі міжнародного бізнес права.

IX. СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ПІДРОЗДІЛАМИ

1. Встановлено партнерські зв’язки з кафедрою міжнародного права і спеціальних правових наук НаУКМА, на чолі з Романом Петровим (О. А. Назаренко, В. В. Мачуський);

2. Завідувачем відділення філософії та суспільствознавства Київської малої академії наук Т. Ю. Кот досягнуто домовленостей про проведення спільних заходів освітнього і просвітницького характеру, залучення викладачів факультету до консультування школярів-членів відділення з питань підготовки наукових робіт, проведення занять секції відділення на базі факультету тощо (к.ю.н. К. І. Ілікчієва). Школярі взяли участь у судових дебатах, проведених С. Ю. Задерейко).

3. Викладачі юридичного факультету пройшли тренінг з підготовки грантових заявок на отримання грантів по модулям Жана Моне (16−17 листопада 2015 р.).

4. 01.10.2015 р. підписано Меморандум про співпрацю з Всеукраїнським щотижневим професійним юридичним виданням “Юридична Газета” і видавництвом “Юстініан” та започатковано конкурс наукових робіт студентів, який успішно завершено.

5. Започатковано співпрацю між факультетом та всеукраїнською газетою “Все про бухгалтерський облік” (д.ю.н., професор А. В. Омельченко).

Х. ПУБЛІКАЦІЇ У ПРЕСІ.

1) Інтерв’ю декана Юридичного факультету О. В. Солдатенко"Наше завдання – ставити амбітні цілі, досягати їх і перевершувати" в газеті «ЕКОНОМІСТ» № 11−13 (1444−1446), червень 2015 р.).

2) А. Вороненко, Є. Коломієць-Людвіг StreetLaw в Україні: "До справедливості − через закон та освіту" (Юридична газета, 26 серпня 2015 року).

3) Про презентацію книги Надії Савченко “Сильне ім’я Надія”  (Юридична газета, 23 вересня 2015 року);

4) «Робота юриста є дуже креативною» (Юридична газета, 24 вересня 2015 року);

5) Стаття А. ВороненкоStreetLawі юридичний факультет(«ЕКОНОМІСТ» № 16−17 (1449−1450), жовтень 2015 р.);

6) Опубліковано інформацію про міжнародний круглий стіл “Єдина та неподільна!” (Юридична газета, 17 грудня 2015 року).

Остання редакція: 26.01.16