Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут фінансового контролінгу

Інститут створено згідно із наказом ректора від 28.10.2009 року №673 на підставі Ухвали Вченої ради Університету від 25 червня.2009 року.

Мета діяльності Інституту - науково-практичні дослідження у сфері фінансового контролінгу та їх імплементація у практичну діяльність підприємств і організацій, а також у навчальний процес.

Директор Інституту - Терещенко Олег Олександрович
Доктор економічних наук, професор.
Автор більше 60 наукових та навчально-методичних праць з питань корпоративних фінансів та контролінгу. Докторську дисертацію на тему «Антикризове управління фінансами підприємств» захистив у 2005р. в КНЕУ. У рамках написання дисертації здійснював дослідження в Університеті м. Цюрих (Швейцарія). Стажувався у  „Deutsche Bank AG“ (Німеччина) та у Філіппс-Університеті м. Марбург (Німеччина). Автор підручників „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, „Фінансова санація та банкрутство підприємств”, „Управління фінансовою санацією підприємств”, „Фінансовий контролінг”. Консультант Міністерства фінансів України та Національного банку України з питань підготовки та впровадження нових підходів до оцінки кредитних ризиків згідно з положеннями європейського законодавства. 

Сфера науково-практичних компетенцій:

 • організація фінансового контролінгу
 • вартісно-орієнтоване управління (VBM)
 • інтегральна фінансова діагностика
 • антикризовий фінановий контролінг.

Контактна інформація:  corfinua@ukr.net

Інститут репрезентує філософію  фінансового контролінгу у широкому розумінні, згідно з чим його слід інтерпретувати як «мозковий центр» компанії, що забезпечує інформаційно-методичну підтримку фінансових рішень та координацію окремих підсистем управління. Для досягнення цілей оптимізації фінансових рішень і максимізації вартості компанії фінансовий контролер оперує технологіями бюджетування, стратегічного планування, управлінського обліку, фінансової діагностики, ризик-менеджменту, фінансової комунікації, внутрішнього консалтингу та контролю.

Основні завдання Інституту:

 • здійснення інноваційної діяльності та  проведення наукових досліджень у сфері корпоративних фінансів та контролінгу;
 • міжнародне наукове співробітництво з університетами-партнерами, фірмами, фондами на основі реалізації спільних науково-дослідних проектів та програм у сфері фінансового контролінгу;
 • координація реалізації міждисциплінарних та міжкафедральних наукових досліджень у сфери корпоративних фінансів та контролінгу;
 • організація проведення науково-практичних семінарів, конференцій та круглих столів з актуальних питань розвитку корпоративних фінансів та контролінгу; 
 • впровадження наукових результатів досліджень у навчальний процес з метою поглибленої підготовки фахівців з фінансового контролінгу;
 • підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників шляхом залучення їх до виконання науково-дослідних проектів, створення умов для накопичення наукових знань, інтелектуальної власності магістрантами, аспірантами і докторантами;
 • трансфер наукових розробок у рамках наукової і виробничої кооперації та співробітництва з бізнес-середовищем, формування інноваційного підприємницького середовища.

Науково-практичні розробки Інституту

 • Концепція постановки фінансового контролінгу у сфері бізнесу.
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання фінансово-інвестиційних та кредитних ризиків суб’єктів господарювання.
 • Методика фінансової діагностики та планування антикризових заходів на підприємствах.
 • Методика розрахунку ставки дисконтування.
 • Програма запровадження вартісно-орієнтованого управління на підприємстві.
 • Методичні вказівки щодо запровадження контролінгу витрат в компанії.
 • Методичні вказівки щодо впровадження нових підходів до оцінки кредитних ризиків згідно з положеннями європейського законодавства та Базель 2.
 • Методичні рекомендації із запровадження стратегічного планування, бюджетування та бюджетного контролю на підприємствах.

Наукові дослідження та заходи ІФК

Згідно з планом науково-дослідних робіт, починаючи з 2010 р. Інститут здійснює дослідження за темою «Формування концепції фінансового контролінгу в Україні». Починаючи з 2011 р. у рамках наукового співробітництва з кафедрою контролінгу Justus-Liebig-Universitat Gieben (Німеччина) співробітники Інституту здійснюють емпіричні дослідження за темою  „Шанси та проблеми фінансового контролінгу в Україні“. Інститутом також налагоджена співпраця з кафедрою фінансів та контролінгу Georg-August-Universitat Gottingen (Німеччина). Спільно з німецькими колегами досліджується проблематика вартісно-орієнтованого контролінгу на підприємствах, що функціонують у країнах з перехідною економікою.

Інститутом започатковано дискусійні «круглі столи», які стали платформою для професійного діалогу між науковцями та практиками у сфері корпоративних фінансів і контролінгу.  На базі Інституту систематично проводяться круглі столи, на яких обговорювалися актуальні проблеми розвитку фінансового контролінгу. Такі заходи стали логічним продовженням започаткованого в 2008 р.  під час  проведення міжнародного симпозіуму «Контролінг у бізнесі: теорія і практика» циклу наукових дискусій з питань фінансового контролінгу.

Фінансовий контролінг –  інноваційний ресурс бізнесу та освіти

У грудні 2011 р. на базі Інституту фінансового контролінгу КНЕУ відбулося засідання круглого столу на тему: «Контролінг у транснаціональних компаніях та холдингах». До участі в дискусії були запрошені теоретики та практики у сфері фінансового контролінгу,  аспіранти та найкращі студенти магістерської програми «Фінансовий контролінг». За задумом організаторів, такого роду засідання є формою вироблення акцентів при  імплементації досягнень науки та практики у процес підготовки фахівців з фінансового контролінгу.

Детальніше »

Головним доповідачем на науково-практичному форумі став фінансовий директор «L’Oreal Україна» Примак І., який перед засіданням круглого столу провів лекцію-дискусію зі студентами. Ключове питання, яке спробували вирішити учасники дискусії сформулював директор Інституту фінансового контролінгу, проф. Терещенко О. : «Яким же арсеналом інструментів контролінгу оперують відповідні служби на рівні окремих підприємств холдингу, а яким – центральний апарат контролінгу?» Особливістю організації фінансового контролінгу в компанії  «L’Oreal» є те, що загальна модель контролінгу визначається у централізованому порядку на рівні регіонального управління  (зони країн), регламентація ж окремих бізнес- процесів здійснюється кожним підрозділом компанії окремо, залежно від особливостей економічних умов діяльності та ринку країни місцезнаходження.  В таких компаніях фінансовий контролер має подвійне підпорядкування: керівництву підприємства та керівництву центрального апарату контролінгу.  Досить цікавими для учасників круглого столу були рецепти з вирішення конфліктів, які виникають при подвійному підпорядкуванні (як лінійному, так і функціональному). Обговорювалася також важливість ротації контролерів (яка поширена в більшості ТНК).

У процесі дискусії було з’ясовано, що контрольна функція фінансового контролінгу у ТНК та холдингах здебільшого виконується працівниками центрального апарату контролінгу.  Така ситуація має місце як у компанії  «L’Oreal», так і у ряді вітчизняних холдингів. Так, за словами представника корпорації «Укравто»,  у їхній компанії до компетенції контролінгу належить також внутрішній аудит, який забезпечує контроль діяльності регіональних підрозділів як з боку центрального апарату, так і з боку власників.  На рівні кожного регіонального підприємства холдингу функції контролінгу виконує один працівник, який безпосередньо підпорядковується лише центральному апарату. Таку концепцію побудови контролю підтримав також представник ТОВ «Арма Моторз».

Для налагодження ефективного контролінгу потрібно забезпечити ефективну комунікацію та технічну обробку інформації. Для цього слід скористатися відповідними програмними продуктами. Учасники круглого столу значну увагу приділили розгляду переваг і недоліків використання систем SАР, 1С, EXCEL тощо. Як слушно зазначив професор НАУКМ Івахненко С., для реалізації функцій контролінгу в холдингах та ТНК доцільно впроваджувати дієздатні системи ERP (Enterprise Recource Planning). У цьому контексті він підкреслив значимість викладання для студентів дисципліни «ERP в системі фінансового контролінгу». До речі, у багатьох німецьких університетах, у тому числі у Філіппс-Університеті м. Марбург, який є партнером КНЕУ, викладається дисципліна «Фінансовий контролінг на основі SAP». Учасники дискусії дійшли згоди, що запровадження німецького досвіду у стінах КНЕУ підвищило б рівень конкурентоздатності Університету.

В ході засідання обговорювалася також можливість  аутсорсингу в сфері фінансового контролінгу: теоретики наводили аргументи «за», у той час як практики намагалися їх спростувати.  Консолідована позиція учасників форуму зводиться до можливості передання на аутсорсинг лише окремих сфер фінансового контролінгу (наприклад, консалтинг з питань контролінгу чи методичне забезпечення окремих бізнес-процесів). Як мозковий центр компанії, фінансовий контролінг залежить від специфіки бізнесу й обраної стратегії розвитку, наявних ресурсів та можливостей. Саме тому, комплексний аутсорсинг контролінгу, а тим більше на рівні ТНК чи холдингу є недоцільним. Суттєвим є також питання комерційної таємниця, яка може бути розголошена у разі аутсорсингу контролінгу.

Учасники круглого столу обмінялися досвідом функціонування контролінгу в різних сферах бізнесу, адже «сьогодні ти працюєш на телебаченні, а завтра в промисловій компанії». В обговоренні актуальних проблем розвитку фінансового контролінгу взяли участь також представники компанії «Колгейт-Палмолів Україна»,  НАК «Нафтогаз»,  ТОВ «Август Україна»,  «Кока-Кола»,  «Ернст енд Янг», професори та аспіранти КНЕУ і НаУКМА, а також студенти. Для останніх участь у подібних заходах є не лише інноваційною формою реалізації наукових здібностей, а й способом вивчення неоцінного практичного досвіду у сфері фінансового контролінгу.   

Присутні на круглому столі переконалися, що фінансовий контролінг є інноваційним ресурсом бізнесу та мозковим центром компанії, який відповідає за прийняття фінансово-економічних рішень.  Саме тому позицію фінансового контролера в компанії можуть зайняти лише кращі із кращих фахівців, для яких контролінг може стати справжнім полем для творчості.

Фінансовий контролінг у «BASF-Україна»

5 лютого 2013 року на базі дослідницького Інституту фінансового контролінгу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана відбулося засідання круглого столу на тему «Фінансовий контролінг  у BASF». До участі в дискусії були запрошені теоретики та практики у сфері фінансового контролінгу,  аспіранти та найкращі студенти магістерської програми «Фінансовий контролінг». Таке засідання є формою взаємозв’язку та імплементації досягнень науки та практики та є особливо важливим для теперішніх студентів магістерської програми в процесі їх навчання.

Детальніше »

Головним доповідачем круглого столу була Ольга Надуда, фінансовий контролер компанії «BASF Україна», яка перед засіданням провела лекцію-дискусію зі студентами. Ключове питання, яке спробували вирішити учасники дискусії, сформулював директор Інституту фінансового контролінгу, проф. Терещенко О.: ««Фінансовий контролінг – бізнес процес чи їх сукупність?». Він прагнув розкрити особливості різноманітних бізнес-процесів, на ринках, що розвиваються. А так як компанія «BASF Україна» працює на ринку України, який є саме таким, то Ольга в своїй лекції прагнула розкрити особливості фінансового контролінгу в даній компанії. Механізм фінансового контролінгу у «BASF Україна» реалізується у централізованому порядку на рівні регіонального управління (зони країн). Тобто вони є вертикально підпорядкованими, контролер з України підпорядковується контролеру з зони країн СНД, який в свою чергу відповідає перед центральним апаратом управління в Європі. Така схема подвійного підпорядкування  використовується в багатьох транснаціональних корпораціях, розміщених на території України та СНД, коли фінансовий контролер  відповідає і перед керівництвом підприємства і перед керівництвом центрального апарату.

Було з’ясовано, що  контрольна функція фінансового контролінгу виконується в основному  центральним апаратом управління. Як і більшості ТНК та холдингів, що розміщуються на території України, контрольну функцію контролінгу «BASF Україна» виконують аудитори з материнської компанії в Німеччині. Вони в основному здійснюють моніторинг  процесів тендерів, закупок та продажів. Не обходить їхню увагу звичайно і фінансова звітність локальних підприємств. На основі  аналізу ситуацій на локальних підприємствах, служби контролінгу отримують необхідну інформацію зі сторони, для коригування своїх дій.

Відділ фінансового контролінгу у «BASF Україна» підпорядковується агровідділу. Основним його завданням є мотивація самої компанії, зменшення ризиків неплатежів та що є не менш важливим – збільшення продажів. Крім того, відділ контролінгу тісно співпрацює з відділом кредитного менеджменту, який в свою чергу вже підпорядковується фінансовому відділу. Сам відділ кредитного менеджменту несе відповідальність по прийняттю ризиків на компанію. Специфічність фінансового контролінгу в агробізнесі зумовлюється факторами сезонності та ризиків, пов’язаних з погодними умовами. Тому, в даній галузі широко використовуються такі інструменти як акредитиви, векселі, банківські гарантії, хеджування для фермерських господарств. Також, значну вагу приділяють системі подвійних складських свідоцтв, яка набула широкого поширення лише в 2012 році.

Учасники круглого столу обмінялися досвідом функціонування контролінгу в різних сферах бізнесу. В обговоренні актуальних проблем розвитку фінансового контролінгу взяли участь представники компаній «УкрАвто», ТОВ «Август Україна»,  «Кока-Кола», «ВіДі Груп», «Новий Канал», «Карлсберг Україна», «Грант Торнтон»,  а також студенти та аспіранти КНЕУ.

В кінці засідання особливо жвава дискусія розгорнулася з приводу того, являється фінансовий контролінг окремим бізнес-процесом чи їх сукупністю? Після деяких обговорень, було вирішено, що фінансовий контролінг являє собою сукупність різноманітних бізнес-процесів, що в своїй взаємодії і виробляють такий важливий інструмент в структурі управління сучасним підприємством.

Співробітники Інституту:

Бабяк Наталія Дмитрівна
кандидат економічних наук, доцент
У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Амортизаційна політика та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств». З  2006 р. - доцент кафедри фінансів підприємств. Є співавтором 3 навчальних посібників, має більше 20 наукових статей і навчально-методичних публікацій. Сфера науково-практичних компетенцій:  корпоративні фінанси, стратегічний фінансовий контролінг, контролінг витрат. Консультант з питань фінансового контролінгу у корпоративному секторі. Член НП «Об’єднання контролерів».
Контактна інформація: natali.babyak@gmail.com

Стащук Дмитро Михайлович
У 2010р. закінчив магістратуру КНЕУ за магістерською програмою «Фінансовий контролінг».  Працював фінансовим аналітиком у рейтинговому агентстві. Аспірант кафедри фінансів підприємств. Сфера науково-практичних інтересів – контролінг ризиків та рейтингування суб’єктів господарювання. Неодноразовий переможець всеукраїнських конкурсів наукових робіт  з проблематики ризик-менеджменту.
Контактна інформація: dstaschuk@gmail.com

 

Нагорний Євгеній Олександрович
У 2012 році закінчив магістратуру КНЕУ за магістерською програмою «Управління міжнародним бізнесом». Працює на посаді провідного фахівця з управління науковими проектами. Сфера науково-практичних інтересів – контролінг інвестиційних проектів. Має декілька наукових статей та є учасником науково – практичних конференцій.
Контактна інформація: zhekon.ref@gmail.com

Остання редакція: 13.03.13